Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Sprintar

I kursen finns det 4 sprintar:

 1. Sprint 1: uppstart och utbildning.
 2. Sprint 2: kandidatrapport version 1.
 3. Sprint 3: implementation.
 4. Sprint 4: kandidatrapport, framläggning, erfarenhetssammanfattningar
Ett godkänt kandidatarbetet ger 18 hp vilket motsvarar 480 timmar där all tid studenten lagt i kursen räknas inklusive deltagande på schemalagda moment så som föreläsningar, workshops, handledningsmöten.
 • Ca 6 hp av kursen kan genomföras under VT1 (ca 150 timmar) och resten under VT2 (ca 330 timmar).
 • Under sprint 3 ska varje student lägga minst 150 timmar på implementation (backend och frontend utveckling, skriva HTML kod, CSS, implementation i logik, etc.) och det ska framgå tydligt.
 • Efter sprint 3 ska varje student ha lagt ca 350 timmar.
För mer detaljer gå till ursupplägg under Kursinformation-sidan.

 

Sprint 1: uppstart och utbildning

Under den här sprinten ska gruppen lära känna varandra, kandidatarbetet planeras, utvecklingsprojketet startas, gruppen ska utbilda sig i webbutveckling. Under den här sprinten ska följande göras:

 • Utbildning - Gruppen lära sig den tekniska basen på egen hand och för att ge studenterna stöd och komma igång fortare ska varje student göra de obligatoriska. Alla labbar måste vara redovisade muntligt och via Git.
 • Administration
  1. Varje grupp skapar en egen mapp i Lisam under "Samarbetsytan/Grupp XX" där XX är gruppens nummer t.ex. Grupp03. Följande undermappar ska finnas i varje gruppmapp: Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, Rapport.
  2. Alla studenter registrerar sig i WebReg i två flikar (både Labbar och Kandidatarbete). Mer info om WebReg under Kursadministration i Kursinformation-sidan.
 • Tidrapportering - En tidrapport med den aktuella sprintens tidsåtgång och den totala tiden ska lämnas in Lisam under "Samarbetsytan/Grupp XX/Sprint 1"där XX är gruppnummer.
 • Projektplan - En projektplan lämnas in i Lisam under ”Samarbetsytan/Grupp XX/Sprint1”. Syftet med projektplanen är att gruppen planerar sitt kandidatarbete. Projektplanen ger också en gemensam beskrivning för gruppen vad som förväntas av dem, vilka rutiner de ska följa och vad de kan förvänta sig av varandra, etc. Nedan listas typiska punkter för er projektplan. Om en punkt är irrelevant för projektet kan den utelämnas:
  1. Projektorganisation: projektmedlemmar, kontaktuppgifter, gruppkontrakt och ansvarsområden
  2. Tidsplan med kalenderdatum/veckonummer: exempelvis tid för planering, efterforskningar, tekniska studier och användarstudier, sprints och deras möten, milestones och leverabler, t ex projektrapport och prototyper samt relevanta möten, etc. Varje sprint under kandidatarbetet ska planeras. Vid planeringen utgå ifrån gruppmedlemmarnas förutsättningar.
  3. Riskanalys: vilka risker finns i projketet, hur stor sannolikhet är att de inträffar och vilken påverkan har de (Likelihood of occurence x Impact) och vilka åtgärder vidtas i syfte att minimera dessa risker, som kan vara på lång eller kort sikt. (Tips: The Owner's Role in Project Risk Management (2005), Chapter: 4 Risk Identification and Analysis: )
  4. I slutet av sprinten ska en sprintretrospektiv workshop hållas och redovisas i Lisam under ”Samarbetsytan/Grupp XX/Sprint1”
Deadlines för sprinten finns nedan och i schemat i TimeEdite.

Sprint 2: kandidatrapport version 1 - R1

I den här sprinten ligger fokus på:

 • Skriva Kandidatrapporten version R1 med följande kapitel: Inledning, Bakgrund, Teori, Metod och Referenser samt bilagan Marknadsföringsplan.
 • VAD som ska utvecklas genom att ta fram visionen för det webbaserade affärssystemet som visualiseras med en prototyp, en produktbacklog och user stories för varje item i produktbackloggen. Visionen ska baseras på egna och andras undersökningar (som är underlaget i teorin och marknadsföringsplanen).
 • HUR ska gruppen arbeta tillsammans för att lyckas med uppdraget: utvecklingsprocessen (i.e. när testning ska göras, defintion of done, hur acceptanstest genomföras), arbetssätt (dvs. kommunikation, gruppmål, gruppkontrakt)
 • Uppsättning av teknisk utvecklingsmiljö

Följande förväntas ske under sprinten:

 • Inför sprinten ska ett sprintplaneringsmöte hållas.
 • I slutet av sprinten ska ett sprintretrospektiv hållas
 • Minst tre dagliga scrum möten hålls per vecka
Deadlines för sprinten finns nedan och i schemat i TimeEdite.

Skriftlig redovisning

Följande ska lämnas in skriftligt under sprinten.

 1. Projektplan - I början av sprinten ska en uppdaterad version av projketplanen med en detaljerad sprintplan lämnas in i Lisam.
 2. Kandidatrapporten version R1 - Kapiteln Inledning, Bakgrund, Teori, Metod och Referenser samt bilagan Marknadsföringsplan ska skrivas under den här sprinten. Under Rapport-sidan finns mer detaljerad information om rapporten.
  • Notera att dessa kapitel och bilagan ska vara välskrivna så att de är slutgiltiga och under den sista sprinten ska enbart resterande kapitell (Resultat, Diskussion och Slutsatser) skrivas.
  • Här är det väldigt viktigt att ni har en bra frågeställning att fokusera på under kandidatarbetet. 
  • Följ Anvisning för kandidatrapporten i kursen TDDD83 och Bedömningsmall kandidatrapport som kommer att användas vid bedömning av kanidatrapporterna.
  • De inlämnade kapitell ska understödjas av vetenskapliga referenser och kravet på antal referenser i kandidatrapporten ska vara uppfyllt i den inlämnade rapporten. Under litteratur-sidan finns det tips på relevant litteratur.
  • I metodkapitlet ska det framgå vad som ska göras för att besvara frågeställningen med en utvärdering baserad på en för ämnet vedertagen metod med vetenskapliga referenser. Under litteratur-sidan finns det tips på utvärderingsmetoder.
  • Marknadsföringsplanen ska också inkluderas då dess resultat ska vara underlag för implementationen under nästa sprint.
  • Rapporten lämnas in i Lisam.
 3. Utvecklingsmiljö - Varje gruppmedlem har en fungerande utvecklingsmiljö för projektet motsvarande det som görs i Lab 0 och på den dator som kommer att användas under projektet.
 4. En tidrapport med den aktuella sprintens tidsåtgång och den totala tiden
 5. Sprintretrospektiv - Redovisning av utfallet av sprint 2-retrospektiv workshopen.
 6. Systembeskrivning:
  • prototyp, grundläggande system-arkitektur, standarder och APIer, etc.
  • Initial riskanalys av framtagandet av systemet vilket blir input för nästa sprintplanering och projektplanen.
Alla inlämningar i Lisam ska göras under "Samarbetsytan/Grupp XX/Sprint 2"där XX är gruppnummer.

Muntlig redovisning

Vid sprint 2-redovisningen ska ni skaffa finansiering till ert projekt.
Redovisningen sker med 2 eller 3 grupper åt gången. Under den här redovisningen presenteras alla projekt för en finansiär (spelad av examinatorn och handledare). Eftersom produktutveckling och marknadsföring kostar stora pengar kommer finansiären att godkänna projekt med omsorg. Er uppgift är att se till att ert projekt får startas och leva vidare i en verklig produkt. Alla studenter i gruppen ska vara redo att redovisa och vid redovisningen slumpas det vilka två gruppmedlemmar som redovisar. Finansiären förväntar sig att få veta om:

 • visionen för systemet - en pitch enligt NABC modellen, se kurslitteratur-sidan för tips
 • utfallet från riskanalysen
Avsluta med att presentera utfallet från sprintretrospektiv.

Förväntningen på den andra gruppen är att de är aktiva, ger muntlig återkoppling som leder arbetet framåt, uppmärksammar den presenterade gruppen på eventuella brister eller problem, ställer ett antal frågor osv.

Redovisningen ska ta ca 20 minuter/grupp inklusive minst 5 minuter för diskussion och frågor från den andra gruppen. Närvaro vid redovisningen är obligatorisk. Exakt tid för redovisningen finns i tabellen nedan:

 
Tider

Grupper

08:15-09:00 Grupp 10, 11
09:15-10:00 Grupp 12, 13
13:15-14:00 Grupp 2, 6
14:05-14:50 Grupp 5, 8
14:55-15:40 Grupp 9, 4
15:45-17:00

Grupp 1, 3, 7 (grupp 1 granskar grupp 3, grupp 3 granskar grupp 7, grupp 7 granskar grupp 1)

Varje gruppmedlem ska också redovisa under handledningsmötet sin fungerande utvecklingsmiljö.

Rapportåterkoppling

 • Varje grupp ska också ge en skriftlig återkoppling och bedömning på av kandidatrapporten till den andra gruppen enligt tabellen ovan genom att använda Bedömningsmallen kandidatrapport och svara på följande frågor för de relevanta kapitlen med motivering.
 • Handledaren och examinatorn återkopplar på kapitlen och Thomas Rosenfall återkopplar på Marknadsföringsbilagan.
 • All återkoppling lämnas in respondentens mapp i Lisam där rapporten finns.

Sprint 3: implementation

Sprint 3 är implementationssprinten där implementationen av affärssystemet sker. Resultatet av sprinten är ett webbaserat affärssystem (webbapplikation) enligt backlog-funktionalitet som togs fram under förra sprinten. Följande förväntas ske under sprinten:
 • Inför sprinten ska ett sprintplaneringsmöte hållas.
 • I slutet av sprinten ska ett sprintretrospektiv hållas
 • Minst tre dagliga scrum möten hålls per vecka
 • Kodrefaktorering sker i slutet av sprinten
 • Användning av acceptanstester
 • Under varje handledningsmöte ska affärssystemet demonstreras för handledaren
 • Implementationen ska göras iterativt så sprinten ska delas upp i mindre sprintar

Notera att det är svårt att göra en bra estimering av tid och resurser i början av ett projekt. Så om alla items i produktbackloggen är färdiga enligt gruppens kriterier för definition-of-done då ska nya items läggas till. Tänk på att ni har en frågeställning som ska besvaras vilket innebär att någon sorts utvärdering ska göras för att kunna besvara frågeställningen. Planera för detta.

Deadlines för sprinten finns nedan och i schemat i TimeEdite.

Skriftlig redovisning

Varje grupp ska lämna in följande underlag i Lisam under Sprintens mapp (under "Samarbetsytan/Grupp XX/Sprint 3" där XX är gruppnummer):

 1. En uppdaterad projektplan innehållande en sprintplan för sprinten
 2. User stories för sprinten
 3. Uppdaterad version av kandidatrapporten utifrån återkopplingskommentarer och en lista på ändringar gjorda från förra inlämningen där det framgår tydligt vilka åtgärder gjorda gällande alla kommentarer.
 4. Redovisning av utfallet den aktuella sprintens retrospektiv
 5. En tidrapport med den aktuella sprintens tidsåtgång och den totala tiden
Innan den muntliga redovisningen ska varje grupp dels testa den andra gruppens system och lämna in en testrapport i Gitlab och dels ge skrifltig återkoppling på koden genom att lägga in issues i Gitlab. Syftet är att ni hjälper varandra så att systemet och koden bli bättre. Varje grupp ska också ge reporter access till projektet i Gitlab till den andra gruppen, handledaren och examinatorn.

Muntlig redovisning

Närvaro vid muntliga redovisningen är obligatorisk. Redovisningen ska ta ca 20 minuter/grupp inklusive minst 5 minuter för diskussion och frågor. Varje grupp närvarar endast under det tilldelade redovisningstiden. Redovisningen sker med 2 eller 3 grupper åt gången. Varje grupp ska belysa följande om sitt projekt under presentationen (som ska ta maximalt 15 minuter - se till att ni håller tiden):

 • demonstrera systemet
 • tekniska utmaningar
 • exempel på kodrefaktoreringar
 • kortfattat summering från aktuella sprintens retrospektiv

Alla studenter i gruppen ska vara redo att redovisa och vid redovisningen slumpas det vilka 3 gruppmedlemmar som redovisar.

Efter redovisningen ska den andra gruppen belysa de viktigaste kommentarerna i testrapporten och gällande koden. Den delen ska ta maximalt 5 minuter.

Närvaro vid redovisningen är obligatorisk. Exakt tid för redovisningen finns i tabellen nedan:

Tider Grupper
08:15-09:00 Grupp 10, 3
09:15-10:00 Grupp 11, 12
13:15-14:00 Grupp 6, 13
14:05-14:50 Grupp 5, 7
14:55-15:40 Grupp 1, 9
15:45-17:00 Grupp 8, 2, 4 (grupp 8 granskar grupp 2, grupp 2 granskar grupp 4, grupp 4 granskar grupp 8)

Sprint 4: kandidatrapport, framläggning, erfarenhetssammanfattningar

I den här sprinten ligger fokus på kandidatrapporten, framläggning (opposition, presentation och auskultation) och individuella erfarenhetssammanfattningar

De olika inlämningarna och aktiviteter under sprinten finns i figuren nedan. Deadlines för sprinten finns också i figuren nedan och i schemat i TimeEdite.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-01-16