Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Erfarenhetssammanfattning


Förutom kandidatrapporten ska varje också lämna in en individuell erfarenhetssammanfattning som är en akademisk essä där du reflekterar över en kursupplevelse som till exempel ett projekt. Att reflektera innebär att du kritiskt granskar din upplevelse och uttryckligen formulerar vad du har lärt dig.

 

Varför skriver du en erfarenhetssammanfattning?

Det finns många vinster med att reflektera och skriva en erfarenhetssammanfattning. När du reflekterar och skriver en erfarenhetssammanfattning får du möjlighet att bearbeta kursupplevelsen och tänka på hur det har hjälpt ditt lärande. Utan att reflektera över kursupplevelsen kan det du har lärt dig glömmas bort eller dess inlärningspotential försvinna. Reflektions skrivande kräver att du kopplar din erfarenhet till kursinnehållet vilket leder till att du tränar dina analytiska färdigheter. Genom reflektionsdokumentet visar du i vilken utsträckning erfarenheten har hjälpt dig att uppnå kursens lärandemål.

 

Hur skriver man en erfarenhetssammanfattning?

 • Den individuella erfarenhetssammanfattningen ska vara på 3-5 A4 sidor (1500-2500 ord)
 • Varje student ska fokusera på egna erfarenheter från projektarbetet gällande både processrelaterade och tekniska erfarenheter och reflektera över dem exempelvis: 

  • Om ni har delat upp arbetet mellan er under projektarbetet så kan ni t.ex. ta upp erfarenheter kring de områden som ni har fokuserat mer på: t.ex. scrum master rollen eller erfarenheter från Ajax eller Python. 
  • Reflektera gärna över hur de individuella färdigheterna har utvecklats under arbetet och ta upp både tekniskt och processrelaterade erfarenheter. 
  • Reflektera över genomförande av projektet ur ditt perspektiv. De individuella målen som du satte upp för dig själv i början av arbetet, uppnådde du dem eller inte? Varför? 
 • Gibbs reflektionsmodell ska användas vid analys av en specifik situation eller händelse gällande både processrelaterade och tekniska erfarenheter. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg och din analys förväntas beröra alla steg i en löpande text:

  1. Beskrivning

  Första steget är att kort beskriva situationen, händelsen, erfarenhet utan att göra bedömningar, tolkningar eller försöka dra slutsatser.

  • För processrelaterade erfarenheter: Vad inträffade? Vem var med? I vilken kontext det inträffade? Vad gjorde de inblandade? Hur agerade du?
  • För tekniska erfarenheter: Vad hände? Vilka tekniker var inblandade? I vilken kontext det inträffade?
  2. Känslor, tankar och reaktioner

  Andra steget innebär att bringa klarhet utan att analysera.

  • För processrelaterade erfarenheter: konkret formulera tankar, känslor och reaktioner gällande det som beskrivs i steg 1. Vad tror du att de andra involverade kände och tänkte?
  • För tekniska erfarenheter: konkret formulera konsekvensen av händelsen för projektet. Återigen utan att analysera dessa än.
  3. Värdering

  Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner med frågor:
  -Vad var bra och vad var dåligt med erfarenheten/upplevelsen?
  -Vad var positivt/negativt?

  Värdera.

  4. Analys

  Hur kan du förstå situationen, händelsen, erfarenheten? Ta hjälp av tankar och idéer utifrån.

  För processrelaterade erfarenheter:
  • Vad var det egentligen som hände?
  • Var olika personers upplevelse likadana eller olika på något betydande sätt?
  • Om saker och ting gick bra eller dåligt hur bidrog du och de andra till detta?
  • Vilka inlärningsmål relaterar till situationen, händelsen, erfarenheten?
  • Hur förbättrar denna erfarenhet din förståelse för kursmaterialet? Förstärker eller utmanar det din tidigare förståelse?
  • Här ska ett konstruktivt kritiskt synsätt tillämpas.
  • Här kan du använda dig av relevanta vetenskapliga källor.
  För tekniska erfarenheter:
  • På vilket sätt kan positiva erfarenheter avändas i framtida projekt?
  • På vilket sätt skulle negativa erfarenheter kunnat undvikits och hur ska det göras annorlunda?
  • Vilka inlärningsmål relaterar till situationen, händelsen, erfarenheten?
  • Hur förbättrar denna erfarenhet din förståelse för kursmaterialet? Förstärker eller utmanar det din tidigare förståelse?
  • Här ska ett konstruktivt kritiskt synsätt tillämpas. Här kan du använda dig av relevanta vetenskapliga källor.
  5. Generella slutsatser

  Här ska du formulera ditt lärande:

  • Vad lärde du dig? Förklara hur din reflektion över upplevelsen har lett till en förbättrad förståelse.
  • Hur lärde du dig det?
  • Vad kan man ta med sig, i allmänhet, från dessa erfarenheter och den analys du gjort?
  • Varför spelar denna inlärning roll? Tänk på hur ditt lärande har hjälpt dig uppnå ett relevant lärandemål.

  Här kan du stötta dina slutsatser med relaterade vetenskapliga publikationer.

  6. Personliga handlingsplaner
  • Hur kan du använda det du har lärt dig i framtiden?
  • Vad ska du göra annorlunda i denna sorts situation i framtiden?
  • Vilka eventuella åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig både processmässigt och tekniskt? exempelvis vilka andra tekniker, angreppssätt eller lösningar kan du använda?

  Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

 • Reflektionen stöds med minst två relevanta vetenskapliga artiklar publicerade på en konferens och/eller en tidskrift och doktorsavhandlingar.
 • Ingen kursutvärdering ska tas upp här som t.ex. "Kursen fungerade bra och labbarna gav en bra start i att lära sig om Flask och jQuery.". Sådant kan tas upp i samband med kursutvärderngen och inget som ska lyftas i erfarenhetssammanfattningen.  

 

Tips

 • Skriv en dagbok under projektet och använd den både som ett verktyg för att följa projektet och när du ska skriva erfarenheterna.
 • I den tekniska erfarenheten ska det beskrivas insikter som andra skulle kunna ha nytta av (alltså att det ska finnas ett objektivt värde i insikten), och att ni använder vetenskaplig referens som stöd för att höja kvalitén och nivån på den insikt som beskrivs. För att exemplifiera:
  Dåliga insikter:Jag har lärt mig den viktiga skillnaden mellan UX-design och GUI-design.” eller "Jag har lärt mig Scrum, flask, jQuery" eller "Jag kände inte till begreppet Scrum och agila metoder innan projektets start, men tyckte att det skulle bli intressant att testa konceptet. När jag läste på om metodiken kändes den lämplig att tillämpa på ett projekt av det slaget vi skulle göra.”"
  Bra insikt: “Våra initiala svårigheter med att upprätthålla en körbar kodbas i projektet har visat på hur viktigt det är med kontinuerlig integration (Fowler, xx). Detta innebär i praktiken att varje utvecklare …”.

 

Inlämning av individuell erfarenhetssammanfattning

 • Inlämning av individuell erfarenhetssammanfattning görs i Lisam under Inlämningar/Individuell erfarenhetssammanfattning.
 • Filen ska vara sparad i pdf-format. 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-01-07