Göm menyn

IDA:s organisation

 

 

Avdelningar

Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter, dvs. konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar.

Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

AIICS hemsida
AIICS kontaktpersoner


Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Avdelningen för Databas- och Informationsteknik bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle. Viktiga forskningsområden är databaser, informationshantering, datautvinning och dataintegration, säkra e-tjänster, programvarusäkerhet, och förebyggande och hantering av incidenter. ADIT har ansvar för kurser inom områdena databaser, datornätverk, säkerhet, och medieinformatik.

ADIT hemsida
ADIT kontaktpersoner


Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Forskningen på HCS är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser. Människan och hennes förmågor utgör därvid både en utgångspunkt och ett mål. Våra forskningsområden omfattar människa-dator-interaktion, kunskapsteknik, språkteknologi, geografiska informationssystem, informationshantering, införandeproblematik och systemutveckling i offentliga organisationer.

Avdelningen ansvarar för kurser inom kognitionsvetenskap, människa-dator-interaktion, språkteknologi, informations- och medievetenskap.

HCS hemsida
HCS kontaktpersoner


Programvara och system (SaS)

Avdelningen för Programvara och system (SaS) bedriver forskning och undervisning inom följande områden: programvaruteknik, programmeringsomgivningar, systemprogramvara, inbyggda programvaru- och hårdvarusystem, datorsystemteknik, realtidssystem och teoretisk datalogi.

SaS hemsida
SaS kontaktpersoner


Statistik och maskininlärning (STIMA)

Linköpings Universitet utbildar fler statistiker än något annat universitet i Sverige. Det strävar dessutom efter att profilera statistikämnet mot tillämpningar och kritisk analys av insamlade data. Den som vill utbilda sig till statistiker har i Linköping tillgång till ett unikt program, Statistik- och dataanalysprogrammet. Linköpings universitet strävar också efter att förnya statistikerns roll i forskningen genom att spela en ledande roll i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Arbete i internationella forskarnätverk och organisationer ges hög prioritet. Avdelningen för statistik utför även uppdrag som kräver kvalificerad statistisk kompetens. Denna verksamhet vänder sig både till andra avdelningar inom universitetet och organisationer utanför den akademiska världen.

Avdelningens hemsida
Avdelningens kontaktpersoner


Sidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2023-12-28