Göm menyn
På grund av rådande distansläge kommer framläggningar våren 2020 ske på distans. Se mer information på sidan om digitala framläggningar (även länk till vänster).

Examensarbeten - IDA

Information och anvisningar 30hp16hp


1. Information

Grundnivå (kandidat)
Avancerad nivå (Master)

Här återfinns allmän information för studenter, företagshandledare, examinatorer, administratörer och koordinatorer av examensarbeten. Förutom länkar till viktiga resurser beskrivs den generella processen för examensarbeten, med hänvisningar till externa dokument som reglerar hur examensarbeten utförs.

Denna handledning gäller för examensarbete på grundnivå (kandidat, högskoleingenjör) eller avancerad nivå (Master, civilingenjör). Mycket av informationen är densamma, men för den information som skiljer sig kan du se specifik information genom färgkoderna som hör till grundnivåexjobb och exjobb på avancerad nivå. Välj den typ av exjobb du vill se information om genom att välja ovan.

Mycket av den praktiska hanteringen av examensarbetet handhas via systemet WexUpp, men en del frågor handhas av din examensarbetesadministratör, samt av IDAs exjobbskoordinator. Kontaktinformation finns på administrationssidan.

1.1 Viktiga länkar


2. Allmänt

För att erhålla en examen fordras att du har utfört ett godkänt examensarbete. Dessa betygsätts med Underkänd/Godkänd.

Varje examensarbete tilldelas en examinator. Examinatorn är ansvarig för att det godkända examensarbetet uppfyller universitetets krav. Examinatorn betygsätter examensarbetet och examinerar examensarbetets opposition.

Varje examensarbete tilldelas också en IDA-handledare. Handledaren ska under examensarbetets gång hjälpa den studerande i en sådan riktning att denne kan genomföra ett självständigt arbete. För exjobb som genomförs som ett uppdrag åt ett företag krävs det också att företaget tillhandahåller en ämneskompetent handledare.

Examensarbetet görs antingen individuellt eller i grupp om två personer. Examensarbete som genomförs av fler än två personer tillåts inte. I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet redovisas. Arbetets omfattning ska sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska säkerställa att respektive studerande har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet, och uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd på examensarbetet.

Läs även Tekniska högskolans information om examensarbete på din utbildning.

3. Planering av examensarbetet

Ett examensarbete är självständigt, kräver egen förmåga till planering och genomförande av ett projekt men kräver också interaktion med koordinator, examinator och handledare. Detta påverkar tidsplaneringen på flera sätt. Du har ansvar för att informera examinator och handledare om ditt arbete och driva processen framåt.

Tänk på att:

 • Ett examensarbete måste anmälas i mycket god tid. En koordinator kommer att granska anmälan och kan begära in ytterligare uppgifter för att kunna bedöma om arbetet passar som examensarbete. Därefter kommer koordinatorn att söka efter en passande examinator och IDA-handledare. Samtliga inblandade har andra arbetsuppgifter, och koordinatorn kan behöva fråga flera tänkbara examinatorer. Därför kan det dröja flera veckor att få ett slutligt godkännande att påbörja examensarbetet.

  Detta är särskilt viktigt vid externa arbeten, där det ibland inträffar att föreslagna projekt behöver ändras i grunden eller inte alls innehåller lämpliga frågor att undersöka inom ett examensarbete.

 • Det är först när examensarbetet är godkänt att påbörjas som du ska gå vidare med anmälningsblankett, registrera dig på exjobbskursen, och påbörja arbetet.
 • Om du inte har fått godkännande att påbörja examensarbetet, men ändå börjar, sker detta på egen risk. Skulle frågeställningen inte visa sig lämplig för ett examensarbete kan du behöva börja om.
 • Ett examensarbete genomförs normalt under terminstid. Under sommaren kan examinator och handledare kan vara oanträffbara och kan till exempel inte genomföra den obligatoriska halvtidskontrollen eller ge annan återkoppling på examensarbetet. Enskilt arbete utan återkoppling kan leda till merarbete.

4. Obligatoriska moment

Tre obligatoriska delmoment krävs för att hela momentet examensarbete skall vara avklarat. Enbart efter att alla obligatoriska moment är avklarade registreras resultatet av examensarbetet i LADOK.
 • UPG1 Planeringsrapport, halvtidskontroll, skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G)
 • OPPO Opposition vid framläggning av ett annat examensarbete (U,G)
 • AUSK 23 auskultationer (aktiv närvaro) vid framläggning av annat examensarbete (D) (OBS! Du måste vara registrerad på TEXCIVTEXJOB för att få skriva upp dig på närvarolistan.)

4.1 Auskultationer

Närvaro vid framläggningar, så kallad auskultation, skall genomföras innan opposition och framläggning. För närmare bestämmelser om auskultationer, se Studiehandbokens generella bestämmelser för examensarbeten, för TQxx33TQxx11:

Information om kommande framläggningar finns här: http://www.ida.liu.se/education/ugrad/thesis/presentations.shtml

För att dina auskultationer ska kunna registreras måste du antingen vara registrerad på en exjobbskurskod eller, om du ännu inte påbörjat ditt eget exjobb, på den temporära kursen TEXCIVTEXJOB.

Observera att närvaromomentet (auskultation) ska uppfyllas före de två andra momenten och att närvaro vid framläggningar inom andra tekniska utbildningar på samma eller högre nivå som det egna arbetet vid Linköpings universitet får tillgodoräknas. Även framläggningar av licentiat- och doktorsavhandlingar går att delta vid som auskultation.

För att resultatet av examensarbetet (moment UPG1) skall registreras i LADOK skall examensarbetesrapporten ha publicerats.

Utöver dessa LADOK-kopplade obligatoriska moment, finns det krav på att en planeringsrapport ska göras under de första veckorna av exjobbet. Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska exjobbaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinator hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten.

5. Exjobbsprocessen

Student Handledare/Examinator/
Administrator /Studievägledare
1
Första steget i processen är en egenkontroll av att kraven för påbörjande av examensarbete är uppfyllda. Se behörighetskraven för respektive kursplan för examensarbetekursplan för examensarbete.

När denna egenkontroll görs är det viktigt att du har klart för dig vilket huvudområde du ska göra exjobbet inom. Se information i utbildningsplanen för din utbildning på sidan Studieinfo om giltiga huvudområden för din utbildning, samt vilka examinatorer som får examinera dessa huvudområden.

2
Efter att ett förslag till examensarbete valts (se exempelvis Lediga examensarbeten) och klartecken från uppdragsgivaren erhållits ska examensarbetet anmälas i WExUpp.

Observera att du i anmälningsformuläret ska fylla i information om det planerade exjobbet. Denna text bör du förbereda innan du ger dig på anmälningsformuläret. I formuläret ska du även välja den avdelning på IDA som du anser passar bäst för examensarbetets inriktning. Se beskrivningen av IDAs avdelningar.

3
Efter anmälan kommer en koordinator behandla din anmälan. Koordinator kan kräva att du reviderar anmälan med kompletterande uppgifter för att kunna bedöma att anmälan rör ett arbete som rimligen kan passa som examensarbete. Därefter kommer koordinator söka hitta en passande examinator och IDA-handledare. OBS: Detta kan ta flera veckor beroende på lärares övriga arbetsuppgifter så se till att vara ute i mycket god tid!
4
När du valt ditt ämne och fått en examinator på IDA utsedd så skall du fylla i formuläret Anmälan till exjobb.

Du behöver ange huvudområde och kurskoden för examensarbetet. Vad det gäller huvudområdet så bör du först kontrollera med examinator att ditt val av uppsatsinriktning överensstämmer med ditt val av huvudområde. Se till att du har tillräckligt antal poäng i huvudområdet (se 6.1 ovan).

Vad det gäller kurskoden så är den beroende av valt huvudområde. På tekniska högskolans informationssidortekniska högskolans informationssidor hittar du länkar till information om tillåtna huvudområden och deras kurskoder (t.ex. har huvudområdet Datateknik på avancerad nivå kurskoden TQDT33).

Examensbenämning ska också anges i formuläret. Vilken benämning som gäller för ditt program framgår av programmets utbildningsplan i studiehandboken (sök på din utbildning, gå till dess sida för utbildningsplanen och läs längst ner i utbildningsplanen, leta efter "Examensbenämningar är ...").

Formuläret kommer behandlas av studievägledare, examinator och slutligen examensenheten som gör det möjligt att välja exjobbskursen i studentportalen.

5
Studievägledaren kontrollerar att behörighetskraven för att påbörja ett examensarbete är uppfyllda.
6
Via studievägledningen skickas mejl till den utsedda examinatorn för kontroll av att du har tillräckliga förkunskapskrav för just det föreliggande exjobbet, dvs att du läst rätt kurser, etc. Likaså sker en kontroll av att exjobbsförslaget uppfyller följande:
 • det är väl avgränsat och lagom omfångsrikt
 • syftet är tydligt formulerat
 • examensarbetet har en tydlig framtoning inom IDAs område.
Om förslaget till examensarbete uppfyller kraven meddelar examinator examensenheten (team2.examen snabel-a liu.se) att examensarbetet kan påbörjas, enligt instruktionerna i det mejl som kommer från studievägledningen.
7
När examinator gett sitt godkännande kommer examinatorn meddela examensenheten som ser till att exjobbskursen dyker upp som valbar i studentportalen. Därefter ska du själv aktivt registrera dig på exjobbskursen (det görs inte automatiskt).
8
Om examinator utser lokal handledare lägger examinator in IDA-handledaren i WExUpp för det aktuella exjobbet, under fliken "GRUNDUPPGIFTER".
9
Studenten kan välja att skriva ett avtal med uppdragsgivaren om sekretess. Se generella bestämmelser för examensarbetengenerella bestämmelser för examensarbeten, avsnittet "Val av examensarbete". Examensarbetet skall kunna publiceras i sin helhet, och examinator och handledare på IDA skriver normalt aldrig under sekretessavtal.

10
Examinator planerar ett gemensamt uppstartsmöte för att bestämma arbetets inriktning.
Vid mötet skall ni diskutera vilka förväntningar handledaren och examinatorn har på dig och vilka förväntningar du har på dem och på företaget.
I detta möte är det också viktigt att en avstämning sker mellan examinatorn, IDA-handledaren, företagets handledare och studenten bl.a. beträffande universitetets krav på omfattning och akademisk nivå.

Den studerande ska innan mötet påbörja en planeringsrapport enligt den mall som finns tillgänglig via IDAs exjobbsmallar.

11
Den studerande ska under de första veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport enligt den mall som finns tillgänglig via IDAs exjobbsmallar.

Planeringsarbetet är mycket viktigt och många senare problem kan undvikas med rätt förberedelser. Planeringsrapporten används som beslutsunderlag vid halvtidskontrollen av exjobbet.

12
När studenten gjort en godkänd planeringsrapport av exjobbet markerar examinator markerar exjobbet som PÅGÅENDE och planeringsrapporten som godkänd i WExUpp.
13
Det är viktigt att du håller regelbunden kontakt med handledare och examinator under arbetets gång. Särskilt täta bör kontakterna vara i inledningen av arbetet. Det är du som måste ta initiativ till handledar- och examinatorsträffar. Försök att boka examinator och handledare i god tid.
Handledaren håller regelbunden kontakt med studenten för att säkerställa att hen korrekt uppfattat vad examensarbetet bör omfatta och hur resultaten bör framställas.
14
Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska examensarbetaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinatorn hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. Även handledaren bör då medverka. Formerna för halvtidskontrollen kan variera från en muntlig genomgång till ett öppet seminarium, men grunden för kontrollen är alltid den mall för halvtidskontroll som finns i IDAs arkiv för exjobbsmallar. Halvtidskontrollen kan leda till ett av tre möjliga utfall:
 • Arbetet har väsentligen genomförts enligt planeringsrapporten och kan fortsätta som planerat. Halvtidskontrollen är godkänd.
 • Arbetet har genomförts med vissa avvikelser från planeringsrapporten. Arbetet bedöms dock kunna slutföras med mindre justeringar i problemformulering, angreppssätt och/eller tidplan. Halvtidskontrollen är godkänd.
 • Arbetet har i väsentliga avseenden avvikit från planeringsrapporten och arbetet riskerar att underkännas. Halvtidskontrollen är inte godkänd. En ny planeringsrapport måste tas fram och en ny halvtidskontroll göras.
15
Examinator markerar godkänd halvtidskontroll i WExUpp.
16
Utkast till slutrapport ska skrivas enligt de mallar IDA och LiU tillhandahåller. Tänk även på att följa anvisningarna för exjobbsrapporter. I den mån det finns text i de redigerbara delarna av mallen är detta tänkt som en vägledning i arbetet. Fråga din handledare om du är osäker på hur du ska hantera den föreslagna strukturen. Studenten lämnar in för granskning och reviderar flera gånger om så behövs. Efter varje granskning modifierar du rapporten enligt handledarens anvisningar. När du lämnar in arbetet för upprepad granskning ska du även lämna in en punktlista som tydligt beskriver vilka ändringar du genomfört för att underlätta handledarens arbete och för att snabba upp processen. Antalet granskningar beror helt på arbetets kvalitet. I normalfallet krävs ett flertal korrekturer. Antalet revideringar beror på kvaliteten på rapporten och handledarens övriga arbetsuppgifter.
Handledare granskar och återkopplar så snart hen kan.
17
Handledaren godkänner för studenten att lämna rapporten till examinator.
18
Hitta en lämplig opponent. Via IDAs exjobbssidor kan du anmäla att du söker en opponent eller att du söker ett exjobb att opponera på.

Det är även studentens ansvar att se till att opponenten kontaktar examinatorn så snart som möjligt. Vald opponent ska godkännas av examinator. För att kunna opponera på ett exjobb måste man uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ha genomfört tvåtre auskultationer. Att poäng- och nivå- och auskultationskraven uppfyllts ska opponenten redovisa för examinator via ett LADOK-utdrag.

Examinator kontrollerar och godkänner opponenten senast 2 veckor innan framläggning genom att lägga in honom eller henne i WExUpp under fliken "Framläggning".

Senast en vecka före framläggningen skall opponenten ha kontaktat examinatorn på nytt och redogört skriftligen för hur oppositionen är tänkt att genomföras. För anvisningar om opponentens ansvar, se StudieinfoStudieinfo, generella bestämmelse, avsnittet "Opposition":

Det är examinatorn som betygsätter opponentens insats.

Från Studieinfo: I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger.

Studenten gör korrigeringar enligt examinators anvisningar inför framläggning. 19
Examinatorn granskar arbetet och kan kräva flera ändringar innan arbetet kan presenteras. När examinator finner att arbetet kan presenteras godkänner hen examensarbetet för framläggning och markerar detta i WExUpp.
20
När din examinator har godkänt ditt examensarbete för framläggning så måste framläggningen annonseras, senast två veckor innan framläggningsdatum vilket din examensarbetesadministratör tar hand om. När och hur framläggning sker framgår av StudieinfoStudieinfo, Generella bestämmelser, avsnitt "Framläggning". När du och din examinator har kommit överens om en tid för framläggningen kontaktar du din administratör för annonsering och bokning av lokal och utrustning. Följande information behövs för att din framläggning korrekt ska kunna annonseras av institutionen:
 • ditt namn och personnummer
 • examensarbetets titel
 • sammanfattning
 • examinator
 • antal poäng
 • datum och tid för framläggning
 • namn på opponent(er)
 • språk för framläggning
 • önskemål om lokal och utrustning (projektor)
Enklast förmedlar du ovanstående information i ett e-brev och utan bilagor; bara ren text. (Detta underlättar arbetet för alla inblandade.)

Tid för framläggning (från Studieinfo, generella bestämmelser)
Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid då andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande genomfört sina auskultationer.

Studenter lägger in ISRN i sin rapport enligt anvisningarna i mallen. 21

Vid annonseringen tilldelas examensarbetet ett registreringsnummer (ISRN-nummer) av administratören.

22 - Framläggning
Framläggningen följer reglerna som anges på StudieinfoStudieinfo, Generella bestämmelser, avsnitt "Framläggning":

Oppositionen genomförs enligt bestämmelserna i avsnittet i de generella bestämmelserna för opposition. Som stöd för oppositionen bör LiU:s checklista för examensarbeten på avancerad nivåchecklista för examensarbeten på grundnivå användas.

Examinator bedömmer och fyller i resultaten av framläggningen för framläggningen och oppositionen.
23
Innan examensarbetsrapporten kan publiceras hos LiU E-Press korrigeras i samråd med examinatorn de brister som upptäckts av opponenten. Detta ska vara klart senast 10 dagar efter framläggning.
Examinator bedömmer när rapporten är godkänd för publicering och markerar detta i WExUpp med "Slutrapport godkänd av examinator".
24
Den slutgodkända rapporten kan sedan publiceras hos LiU E-Press. I samband med publicering av slutrapporten ska även ett reflektionsdokument lämnas in. Instruktioner finns på tekniska högskolans informationssidor.
Examinator markerar godkänt reflektionsdokument i WExUpp och lämnar vidare reflektionsdokumentet till nämndsamordnaren för programnämnden för data- och medieteknik. När framläggning, publicering, reflektionsdokument är avklarade markerar examinator "exjobb godkänt för LADOK".
25
En slutversion av rapporten ska skickas till exjobbsadministratören.
25
När rapporten är publicerad, reflektionsdokumentet inlämnat och opposition genomförd tar administratören ut lista från LADOK för underskrift av examinator.

Auskultationer
Auskultationsresultat (närvaro vid framläggningar) läggs in och attesteras av exjobbsadministratörer på de tillfälliga kurskoderna TEXCIV eller TEXMASTEXJOB. Examinatorer behöver bara slutgodkänna resultat på exjobbskurskoderna TQxx30/3310/11.

26
När exjobbet är avslutat kan exjobbaren tillsammans med examinator söka priser för examensarbetet.
27
En utvärdering bör göras för att samla egna erfarenheter av exjobbsprocessen. Det finns en checklista att använda sig av om man vill. Resultatet av utvärderingen dokumenteras inte centralt.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2020-09-24