Göm menyn

Examensarbeten vid tekniska fakulteten på IDA

Information och anvisningar 30hp16hp


Information

Grundnivå (kandidat)
Avancerad nivå (Master)

Denna handledning gäller för tekniska fakultetens examensarbete på grundnivå (kandidat, högskoleingenjör) eller avancerad nivå (Master, civilingenjör). Mycket av informationen är densamma, men för den information som skiljer sig kan du se specifik information genom färgkoderna som hör till grundnivåexjobb och exjobb på avancerad nivå. Välj den typ av exjobb du vill se information om genom att välja ovan.

Mycket av den praktiska hanteringen av examensarbetet handhas via systemet WexUpp, men en del frågor handhas av din examensarbetesadministratör, samt av IDAs exjobbskoordinator. Kontaktinformation finns på administrationssidan.

Viktiga länkar

Planering av examensarbetet

Ett examensarbete är självständigt, kräver egen förmåga till planering och genomförande av ett projekt men kräver också interaktion med koordinator, examinator och handledare. Detta påverkar tidsplaneringen på flera sätt. Du har ansvar för att informera examinator och handledare om ditt arbete och driva processen framåt.

Startdatum för examensarbeten (NYHET från och med 2021)

Från och med 2021 kommer externa examensarbeten (på företag och externa myndigheter), som ingår som del av examenskraven för tekniska fakultetens examina (exempelvis högskoleingenjörsexamen, civilingenjörsexamen, Master of Science), att få påbörjas då läsperioderna börjar. Interna examensarbeten i forskargrupper kan påbörjas vid andra tidpunkter efter överenskommelse med examinator för respektive arbete.

Anmälan i WExUpp ska för externa examensarbeten göras en månad innan läsperioden börjar. Inga externa examensarbeten kan påbörjas under läsperioderna, utan anmälningar som inte hinner hanteras innan starten av en läsperiod kommer innebära att examensarbetet kan påbörjas först i nästkommande läsperiod.

Följande datum gäller för att påbörja externa examensarbeten 2023:

 • VT1: Startdatum 2023-01-16. Anmälan i WExUpp senast 2022-12-16.
 • VT2: Startdatum 2023-03-27. Anmälan i WExUpp senast 2023-02-24.
 • HT1: Startdatum 2023-08-28. Anmälan i WExUpp senast 2023-07-28.
 • HT2: Startdatum 2023-10-30. Anmälan i WExUpp senast 2023-09-29.

Exjobbsprocessen

När? Student Handledare/Examinator/
Administrator /Studievägledare
Mer än en månad innan planerat startdatum (se tabell ovan) 1
Första steget i processen är en egenkontroll av att kraven för påbörjande av examensarbete är uppfyllda. Se behörighetskraven för respektive kursplan för examensarbetekursplan för examensarbete.

När denna egenkontroll görs är det viktigt att du har klart för dig vilket huvudområde du ska göra exjobbet inom. Se information i utbildningsplanen för din utbildning på sidan Studieinfo om giltiga huvudområden för din utbildning, samt vilka examinatorer som får examinera dessa huvudområden.

En månad innan planerat startdatum (se tabell ovan) 2
Efter att ett förslag till examensarbete valts (se exempelvis Lediga examensarbeten) och klartecken från uppdragsgivaren erhållits ska examensarbetet anmälas i WExUpp.

Observera att du i anmälningsformuläret ska ladda upp en specifikation för det planerade exjobbet. Mer information om projektspecifikationen

I anmälan ska du ange planerat startdatum. Detta datum ska vara första dagen i läsperioden då du avser påbörja ditt examensarbete. I formuläret ska du även välja den avdelning på IDA som du anser passar bäst för examensarbetets inriktning. Se beskrivningen av IDAs avdelningar.

En till tre veckor innan läsperiods början 3
Efter anmälan kommer en koordinator behandla din anmälan. Koordinator kan kräva att du reviderar anmälan med kompletterande uppgifter för att kunna bedöma att anmälan rör ett arbete som rimligen kan passa som examensarbete. Komplettering måste göras i god tid innan planerat startdatum. Om anmälan är tydlig nog tilldelas examinator och handledare.
Även examinator kan ställa frågor om arbetets tänkta utformning och kräva kompletterande information innan planerat startdatum.
Första veckan av examensarbetet 4
Examinator planerar ett gemensamt uppstartsmöte för att bestämma arbetets inriktning.
Vid mötet skall ni diskutera vilka förväntningar handledaren och examinatorn har på dig och vilka förväntningar du har på dem och på företaget.
I detta möte är det också viktigt att en avstämning sker mellan examinatorn, IDA-handledaren, företagets handledare och studenten bl.a. beträffande universitetets krav på omfattning och akademisk nivå.

Den studerande ska innan mötet påbörja en planeringsrapport enligt den mall som finns tillgänglig via IDAs exjobbsmallar.

Första veckan av examensarbetet 5
När du fått en examinator på IDA utsedd och haft ett möte för att diskutera arbetets inriktning så skall du fylla i formuläret Anmälan till exjobb.

Du behöver ange huvudområde och kurskoden för examensarbetet. Vad det gäller huvudområdet så bör du först kontrollera med examinator att ditt val av uppsatsinriktning överensstämmer med ditt val av huvudområde. Se till att du har tillräckligt antal poäng i huvudområdet (se 6.1 ovan).

Vad det gäller kurskoden så är den beroende av valt huvudområde. På tekniska högskolans informationssidortekniska högskolans informationssidor hittar du länkar till information om tillåtna huvudområden och deras kurskoder (t.ex. har huvudområdet Datateknik på avancerad nivå kurskoden TQDT33).

Examensbenämning ska också anges i formuläret. Vilken benämning som gäller för ditt program framgår av programmets utbildningsplan i studiehandboken (sök på din utbildning, gå till dess sida för utbildningsplanen och läs längst ner i utbildningsplanen, leta efter "Examensbenämningar är ...").

Formuläret kommer behandlas av studievägledare, examinator och slutligen examensenheten som gör det möjligt att välja exjobbskursen i studentportalen.

Första veckan av examensarbetet 6
Examensenheten kontrollerar att behörighetskraven för att påbörja ett examensarbete är uppfyllda.
Första veckan av examensarbetet 6
Ett mejl skickas till den utsedda examinatorn för kontroll av att du har tillräckliga förkunskapskrav för just det föreliggande exjobbet, dvs att du läst rätt kurser, etc. Likaså sker en kontroll av att exjobbsförslaget uppfyller följande:
 • det är väl avgränsat och lagom omfångsrikt
 • syftet är tydligt formulerat
 • examensarbetet har en tydlig framtoning inom IDAs område.
Om förslaget till examensarbete uppfyller kraven meddelar examinator examensenheten att examensarbetet kan påbörjas.

Examinator markerar då exjobbet som PÅGÅENDE i WExUpp.

Första veckan av examensarbetet 7
När examinator gett sitt godkännande kommer examinatorn meddela examensenheten som ser till att exjobbskursen dyker upp som valbar i studentportalen. Därefter ska du själv aktivt registrera dig på exjobbskursen (det görs inte automatiskt).
Första eller andra veckan av examensarbetet 8
Studenten kan välja att skriva ett avtal med uppdragsgivaren om sekretess. Se generella bestämmelser för examensarbetengenerella bestämmelser för examensarbeten, avsnittet "Val av examensarbete". Examensarbetet skall kunna publiceras i sin helhet, och examinator och handledare på IDA skriver normalt aldrig under sekretessavtal.
Andra veckan av examensarbetet 9
Den studerande ska under de första veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport enligt den mall som finns tillgänglig via IDAs exjobbsmallar.

Planeringsarbetet är mycket viktigt och många senare problem kan undvikas med rätt förberedelser. Planeringsrapporten används som beslutsunderlag vid halvtidskontrollen av exjobbet.

Examinator godkänner planeringsrapporten genom att notera detta i WExUpp. Där kan även planeringsrapporten laddas upp för att vara tillgänglig vid uppföljning.
Andra veckan av examensarbetet och framåt 10
Det är viktigt att du håller regelbunden kontakt med handledare och examinator under arbetets gång. Särskilt täta bör kontakterna vara i inledningen av arbetet. Det är du som måste ta initiativ till handledar- och examinatorsträffar. Försök att boka examinator och handledare i god tid.
Handledaren håller regelbunden kontakt med studenten för att säkerställa att hen korrekt uppfattat vad examensarbetet bör omfatta och hur resultaten bör framställas.
Från och med tredje veckan av examensarbetet 11
Utkast till slutrapport ska skrivas kontinuerligt och använda enligt de mallar LiU tillhandahåller. Tänk även på att följa anvisningarna för exjobbsrapporter. I den mån det finns text i de redigerbara delarna av mallen är detta tänkt som en vägledning i arbetet. Fråga din handledare om du är osäker på hur du ska hantera den föreslagna strukturen.

Studenten lämnar in för granskning och reviderar flera gånger om så behövs.

Efter varje granskning modifierar du rapporten enligt handledarens anvisningar. När du lämnar in arbetet för upprepad granskning ska du även lämna in en punktlista som tydligt beskriver vilka ändringar du genomfört för att underlätta handledarens arbete och för att snabba upp processen. Antalet granskningar beror helt på arbetets kvalitet. I normalfallet krävs ett flertal korrekturer. Antalet revideringar beror på kvaliteten på rapporten och handledarens övriga arbetsuppgifter.

Handledare granskar och återkopplar så snart hen kan.
Tionde veckan av examensarbetet 12
Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska examensarbetaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinatorn hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. Även handledaren bör då medverka. Formerna för halvtidskontrollen kan variera från en muntlig genomgång till ett öppet seminarium, men grunden för kontrollen är alltid den mall för halvtidskontroll som finns i IDAs arkiv för exjobbsmallar. Halvtidskontrollen kan leda till ett av tre möjliga utfall:
 • Arbetet har väsentligen genomförts enligt planeringsrapporten och kan fortsätta som planerat. Halvtidskontrollen är godkänd.
 • Arbetet har genomförts med vissa avvikelser från planeringsrapporten. Arbetet bedöms dock kunna slutföras med mindre justeringar i problemformulering, angreppssätt och/eller tidplan. Halvtidskontrollen är godkänd.
 • Arbetet har i väsentliga avseenden avvikit från planeringsrapporten och arbetet riskerar att underkännas. Halvtidskontrollen är inte godkänd. En ny planeringsrapport måste tas fram och en ny halvtidskontroll göras.
Om halvtidskontrollen är godkänd markeras detta i WExUpp.
Senast tre veckor innan planerad framläggning 13
Handledare bedömer om rapporten är redo att granskas av examinator och om ok får studenten lämna rapporten för bedömning till examinator. Examinator stämmer av med handledare och bedömer huruvida rapporten kan läggas fram.
Tre veckor innan planerad framläggning 14
Hitta en lämplig opponent. För att hjälpa dig med detta förvaltar vi två listor:

Det är även studentens ansvar att se till att opponenten kontaktar examinatorn så snart som möjligt. Vald opponent ska godkännas av examinator. För att kunna opponera på ett exjobb måste man uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ha genomfört tvåtre auskultationer. Att poäng- och nivå- och auskultationskraven uppfyllts ska opponenten redovisa för examinator via ett LADOK-utdrag.

Examinator kontrollerar och godkänner opponenten senast 2 veckor innan framläggning genom att lägga in honom eller henne i WExUpp under fliken "Framläggning".

Senast en vecka före framläggningen skall opponenten ha kontaktat examinatorn på nytt och redogjort skriftligen för hur oppositionen är tänkt att genomföras. För anvisningar om opponentens ansvar, se StudieinfoStudieinfo, generella bestämmelse, avsnittet "Opposition":

Det är examinatorn som betygsätter opponentens insats.

Från Studieinfo: I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger.

Senast två veckor innan planerad framläggning Studenten gör korrigeringar enligt examinators anvisningar inför framläggning. 15
Examinatorn granskar arbetet och kan kräva flera ändringar innan arbetet kan presenteras. När examinator finner att arbetet kan presenteras godkänner hen examensarbetet för framläggning och markerar detta i WExUpp.
Senast två veckor innan planerad framläggning 16
När din examinator har godkänt ditt examensarbete för framläggning så måste framläggningen annonseras, vilket din examensarbetesadministratör tar hand om. När och hur framläggning sker framgår av StudieinfoStudieinfo, Generella bestämmelser, avsnitt "Framläggning". När du och din examinator har kommit överens om en tid för framläggningen kontaktar du din administratör för annonsering och bokning av lokal och utrustning. Följande information behövs för att din framläggning korrekt ska kunna annonseras av institutionen:
 • ditt namn och personnummer
 • examensarbetets titel
 • sammanfattning
 • examinator
 • antal poäng
 • datum och tid för framläggning
 • namn på opponent(er)
 • språk för framläggning
 • önskemål om lokal och utrustning (projektor)
Enklast förmedlar du ovanstående information i ett e-brev och utan bilagor; bara ren text. (Detta underlättar arbetet för alla inblandade.)

Tid för framläggning (från Studieinfo, generella bestämmelser)
Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid då andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande genomfört sina auskultationer.

En vecka innan planerad framläggning Studenten lägger in ISRN i sin rapport enligt anvisningarna i mallen. 17

Vid annonseringen tilldelas examensarbetet ett registreringsnummer (ISRN-nummer) av administratören.

Vid framläggning (sista veckan av examensarbetet) 18 - Framläggning
Framläggningen följer reglerna som anges på StudieinfoStudieinfo, Generella bestämmelser, avsnitt "Framläggning".

Oppositionen genomförs enligt bestämmelserna i avsnittet i de generella bestämmelserna för opposition. Som stöd för oppositionen bör LiU:s checklista för examensarbeten på avancerad nivåchecklista för examensarbeten på grundnivå användas.

Examinator bedömer och fyller i resultaten av framläggningen för framläggningen och oppositionen.

I samband med framläggningen bör en utvärdering göras för att samla egna erfarenheter av exjobbsprocessen. Det finns en checklista att använda sig av om man vill. Resultatet av utvärderingen dokumenteras inte centralt.

Senast tio dagar efter framläggning 19
Innan examensarbetsrapporten kan publiceras hos LiU E-Press korrigeras i samråd med examinatorn de brister som upptäckts av opponenten.
Examinator bedömer när rapporten är godkänd för publicering och markerar detta i WExUpp med "Slutrapport godkänd av examinator".
Senast tio dagar efter framläggning 20
Den slutgodkända rapporten kan sedan publiceras hos LiU E-Press. I samband med publicering av slutrapporten ska även ett reflektionsdokument lämnas in. Instruktioner finns på tekniska högskolans informationssidor.
Examinator markerar godkänt reflektionsdokument i WExUpp och lämnar vidare reflektionsdokumentet till Programnämnderna. När framläggning, publicering, reflektionsdokument är avklarade markerar examinator "exjobb godkänt för LADOK".
Senast tio dagar efter framläggning 21
En slutversion av rapporten ska skickas till exjobbsadministratören.
22
När rapporten är publicerbar, reflektionsdokumentet inlämnat och opposition genomförd tar administratören ut lista från LADOK för underskrift av examinator.

Auskultationer
Auskultationsresultat (närvaro vid framläggningar) läggs in och attesteras av exjobbsadministratörer på de tillfälliga kurskoderna TEXCIV eller TEXMASTEXJOB. Examinatorer behöver bara slutgodkänna resultat på exjobbskurskoderna TQxx30/3310/11.

23
När exjobbet är avslutat kan exjobbaren tillsammans med examinator söka priser för examensarbetet.

Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2022-11-09