Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Framläggning


 

Framläggning av kandidatarbetet består av opposition, presentation och auskultation som är en del av examinationen och görs i slutet av kursen. Alla tre momenten är viktiga. En dålig presentation eller opposition kan underkännas och då kan det resultera i en komplettering eller att det får göras om. Både presentationen och oppositionen görs i par eller grupper om 3 personer och ni bestämmer själva vilka ni vill jobba med inom den egna gruppen. Oppositionen sker veckan innan presentationen.

 

1. Opposition

Opposition

Varje opposition tar 15 minuter. Oppositionen ska läggas upp som en diskussion och en konstruktiv dialog mellan opponenterna och respondenterna. Ni ska hjälpa varandra att höja kvalitén på rapporterna. Opponentens uppgift är att:
 • kritiskt granska kvaliteten hos det kandidatarbete som utförts och kandidatrapporten.
 • identifiera både svagheter och styrkor.
 • föra en konstruktiv dialog och en diskussion om hur arbetet kunde ha gjorts istället.
 • behöver ni mer inspiration kan ni titta på någon extern källa, exempelvis uppsatsguiden.se

Några praktiska detaljer:

 • Egen rapport läggs upp i Lisam under mappen "Samarbetsytan/Grupp XX/Rapport/Opposition" där XX är gruppnummer tillsammans med och en ändringslista där det framgår vilka åtgärder/ändringar är gjorda sedan förra inlämningen och var dessa finns för varje kommentar som gruppen har fått på rapporten från kursledningen. Kom överens med de ni oponerar på om när rapporten ska läggas upp i Lisam om det finns önskemål om att den ska läggas upp tidigare än deadlinen i schemat i TimeEdite.
 • När ni förbereder oppositionen reflektera över innehållet och utgå ifrån Bedömningsmallen för kandidatrapport och svara på följande frågor. Oppositionen innefattande bland annat bedömningen och svaren ska läggas in i Lisam i samma mapp där opponentgruppens rapport ligger: "Samarbetsytan/Grupp XX/Rapport-opposition" där XX är opponentens gruppnummer.
 • Avgör själva om ni ska använda en powerpoint presentation eller inte.
 • Ett examinationskrav är att den enskilde studenten ska ha närvarat på 2 oppositioner som handlar om ett annat projekt än det egna och det som studenten opponerat på.
 • Zoom-rum för oppositionen:
  • Vi kommer att använda Breakout Room i Zoom och varje WebReg-grupp har ett Breakout Room.
  • logga in i Zoom med LiU-ID genom att logga in under "Sign in with SSO" och ange "liu-se" och därefter öppna Zoom klienten och logga in med ditt Liu-ID. Ange också ditt fullständiga namn som visas under Zoom mötet.
  • Varje student loggar in i Zoom minst 15 minuter innan oppositionsstart så vi hinner tilldela alla i respektive Breakout Room
  • Närvaro kommer att tas i respektive Breakout Room innan oppositionstart.
       
    Se till att Zoom rummet fungererar på datorn i god tid innan oppositionen och att du loggar in minst 15 minuter innan starttiden för oppositionen.  
       
 • Handledare och examinator gör också en bedömning som meddelas till grupperna (se Sprintar-sidan och schema i TimeEdite för exakt tid) och de kandidatrapporter som är godkända för presentation kommer att presenteras.
 • Det finns WebReg-grupper att registrera sig på. Varje grupp har fått 3 WebReg-grupper så varje grupp har 3 tillfällen att opponera på. Varje grupp delar upp sig i 3 interna delgrupper. I varje WebReg-grupp deltar 4 olika delgrupper. I varje WebReg-grupp ser ni när och var oppositionen sker och vilka grupper ska opponera. T.ex WebReg-grupp 01: kl 8:00 Grupper: 4,2,3,10 innebär att för WebReg-grupp 01 så sker oppositionen kl 8:00-09:00 för grupperna 4,2,3,10 då:
  - grupp 4 opponerar på grupp 2
  - grupp 2 opponerar på grupp 3
  - grupp 3 opponerar på grupp 10.
  - grupp 10 opponerar på grupp 4.
  Varje gruppmedlem ska gå in i WebReg och anmäler sig enligt figuren nedan:

  Samma princip gäller för alla WebReg-grupper. Detta innebär att varje grupp får återkoppling från 3 andra grupper.

  Tänk på att oppositionen ska göras både muntligt och skriftligt enligt ovan. Den skriftliga oppositionen ska läggas in i Lisam under respondenten mapp där rapporten finns senast samma dag som oppositionen.

  • Gå in på WebReg för att registrera er på ett tillfälle för oppositionen enligt sammanställningen av WebReg-grupperna nedan:

   WebReg-grupp Grupper Tid
   1 4,2,3,10 08:00-09:00
   2 8,3,9,10 09:15-10:15
   3 8,1,10,5 09:15-10:15
   4 6,1,9,11 10:30-11:30
   5 7,13,1,11 10:30-11:30
   6 5,7,9,13 12:15-13:15
   7 11,1,2,13 12:15-13:15
   8 7,3,6,12 13:30-14:30
   9 4,5,2,12 14:45-15:45
   10 4,6,8,12 16:00-17:00

    

2. Presentation

Egen rapport läggs upp i Lisam under mappen "Samarbetsytan/Grupp XX/Rapport/Presentation" där XX är gruppnummer tillsammans med en ändringslista där det framgår vilka åtgärder/ändringar är gjorda sedan förra inlämningen och var dessa finns för varje kommentar som gruppen har fått på rapporten från kursledningen och alla opponenter. Kom överens med de ni oponerar på om när rapporten ska läggas upp i Lisam om det finns önskemål om att den ska läggas upp tidigare än deadlinen i schemat i TimeEdite.

Varje presentation av kandidatarbete ska ta 30 minuter. Den muntliga presentationen ska naturligtvis förberedas väl:

 • Rapporter som är godkända för presentation ska presenteras.
 • Presentationen handlar om kandidatrapporten
 • Tänk igenom vad ni vill säga och skriv stolpar. 30 minuter är korttid och ni ska gå igenom mycket därför god förberedelse är nödvändigt. Presentationen ska fungera som en intresseväckare för kandidatrapporten. Ni ska presentera frågeställningen, ge en beskrivning av vad ni gjort, vilka resultat ni kommit fram till, vilka problem ni stött på och vad ni inte lyckats lösa, resultaten, slutsatserna, vad ni har lärt er och vilka erfarenheter ta ni med er. Välj noga vad ni vill ta upp. Demonstrera inte applikationen.
 • Avgör själva om ni ska använda en powerpoint presentation eller inte.
 • Under dagen kommer det att vara 5 parallella presentationer. Tiderna för presentationerna är:
  1. 08:15
  2. 09:15
  3. 10:15
  4. 11:15
  5. 13:15
  6. 14:15
  7. 15:15
  8. 16:15
 • Anmälan till presentationen görs i WebReg och det är först till kvarn som gäller så man får den tidslott i den ordning när man registrerar sig.
 • Presentationerna görs i Zoom enligt tabellen nedan och anmälan i WebReg. Exakt grupp, tid och plats kommer att finnas i tabellen innan presentatione.
 • Ett examinationskrav är att den enskilde studenten ska ha närvarat på 2 presentationer som handlar om ett annat kandidatarbete än det egna och det man opponerat på.


 • Det finns fem Zoom Rum och varje WebReg-grupp har ett Zoom Rum enligt tabellen nedan som är en sammanställning av
  vilka grupper som presenterar vid vilken tid och i vilket Zoom rum baserad på studenternas anmälningar i WebReg.
 • Lösenord till Zoom Rummen skickas på mail.
 • I WebReg finns det 5 parallella pass, ett pass för varje Zoom Rum
 • logga in i Zoom med LiU-ID genom att logga in under "Sign in with SSO" och ange "liu-se" och därefter
  öppna Zoom klienten och logga in med ditt Liu-ID. Ange också ditt fullständiga namn som visas under Zoom mötet.
 • När presentationen börjar kommer Zoom rummen att stängas så se till att du är inne i Zoom rummet
  minst 15 minuter innan presentationstart.
 • Auskultationsnärvaro kommer att tas i respektive Zoom Room.


    WebReg grupp 1 WebReg grupp 2 WebReg grupp 3 WebReg grupp 4 WebReg grupp 5
  Insläppstänger Zoom Rum 1
MötesID:
Zoom Rum 2
MötesID:
Zoom Rum 3
MötesID:
Zoom Rum 4
MötesID:
Zoom Rum 5
MötesID:
1 kl 08:15          
2 kl 09:15          
3 kl 10:15          
4 kl 11:15          
5 kl 13:15          
6 kl 14:15          
7 kl 15:15          
8 kl 16:15          
 
Närvarande handledare

Wilhelm Hansson

Jesper Jonsson

Hanna Müller
Adrian Pop

Niklas Granander
Sonia Sangari

Janos Dani
Martin Sjölund

3. Auskultation

Auskultation innebär att närvara på 2 framläggningar (2 oppositioner och 2 presentationer) som handlar om ett annat kandidatarbete än det egna och det som studenten opponerat på. Varje student ska göra två oppositionsauskultationer och två presentationsauskultationer enligt nedan:

Oppositionsauskultation:
 • Varje student ska auskultera på 2 olika oppositioner utöver oppositionen man gjorde (så utöver den egna rapporten och den rapport man opponerat på). Vilket innebär att varje student närvarar på totalt 4 oppositioner till 4 olika rapporter: opposition på sin egen rapport, respondentens opposition, opposition på ytterligare 2 andra och olika rapporter.
 • Under varje oppositionspass som studenten har anmält sig till finns det totalt 4 rapporter som ska opponeras på (den egna rapporten, den rapport studenten opponerar på och ytterligare två rapporter). Är studenten närvarande under hela oppositionspasset så har hen genomfört oppositionsauskultationen. T.ex. för WebReg-gruppen då gruppena 4,2,3,10 opponerar på varandra gäller följande:
  • student från grupp 4 opponerar på grupp 2 och auskultera på rapport 3 och 10
  • student från grupp 2 opponerar på grupp 3 och auskultera på rapport 4 och 10
  • student från grupp 3 opponerar på grupp 10 och auskultera på rapport 4 och 2
  • student från grupp 10 opponerar på grupp 4 och auskultera på rapport 2 och 3
 • Studenten ska se till att skriva upp sig på auskultations närvarolistan.
 • Tänk på att det svårt att undvika teknisk strul så räkna med att de angivna tiderna ovan kan vara ungefärliga så var där en stund innan och planera för att det kan dra ut på tiden.

Presentationsauskultation:
 • Varje student ska närvara på 2 olika presentationer som inte är den egna rapporten eller den rapport man opponerat på.
 • Ingen föranmälan behöver göras för att närvara på en auskultation. Man ansluter till ett presentationspass innan passet börjar. Studenten ska se till att skriva upp sig på auskultations närvarolistan.
 • T.ex. om man tillhör grupp 1 och har opponerat på grupp 3 så ska man närvara på två andra presentationer som inte är för grupp 1 eller 3 utan på två andra och olika, t.ex. grupp 7 och 9. Observera att det ska vara två olika rapporter man auskulterar på så att närvara på presentationen för grupp 7 två gånger räknas som en auskultation.
 • Tänk på att det svårt att undvika teknisk strul så räkna med att de angivna tiderna ovan kan vara ungefärliga så var där en stund innan och planera för att det kan dra ut på tiden. 

 Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-04-14