Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Examination


Examinationsmoment

I kursen ingår följande examinationsmoment:

PRA2 17,5 poäng - Projektarbete med muntlig framläggning och skriftlig rapport

UPG4 0,5 poäng - Opponering och auskultation


PRA2: 17,5 poäng - Projektarbete med muntlig framläggning och skriftlig rapport

För att bli godkänd på examinationsmomentet PRA2: 17,5 poäng - Projektarbete med muntlig framläggning och skriftlig rapport skall den enskilde studenten ha:
 1. Deltagit aktivt i en grupp som genomför ett godkänt utvecklingsprojektet.
 2. Deltagit aktivt i skrivandet av en godkänd och publicerad kandidatrapport.
 3. Godkänd på alla laborationer.
 4. Inlämnad tidrapport med 480 timmar/student där all tid studenten lagt i kursen räknas inklusive deltagande på schemalagda moment så som föreläsningar, workshops, handledningsmöten.
 5. Skrivit en godkänd individuell erfarenhetssammanfattning på minst 1500 ord (tre A4-sidor i 11-12 pt).
 6. Deltagit aktivt i sprint 1, 2 och 3 sprintredovisningar.

UPG4: 0,5 poäng - Opponering och auskultation

För att bli godkänd på examinationsmomentet UPG4: 0,5 poäng - Opponering och auskultation skall den enskilde studenten ha:
 1. Presenterat kandidatrapporten.
 2. Opponerat på en annan rapport.
 3. Genomfört auskultation:
  • Närvarat på två oppositioner av kandidatarbete som är ej det egna kandidatarbetet eller den rapport man opponerar på.
  • Närvarat på två presentationer av kandidatarbete som som är ej det egna kandidatarbetet eller den rapport man opponerar på.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-01-10