Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Kursinformation


1. Målsättning med kursen TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Enligt kursplanen och kursens mål förväntas studenterna vid kursens avslut visa förmåga inom fyra områden:

 1. Ämneskunskaper
  • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden, främst inom mjukvaruutveckling och industriell ekonomi
  • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom datateknik.
  • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
 2. Individuella och yrkesmässiga färdigheter
  • formulera frågeställningar genom att ta fram krav som motsvarar kundens och marknadens verklige behov samt avgränsa ett projekt inom givna tidsramar
  • söka och värdera vetenskaplig litteratur
 3. Arbeta i grupp och kommunicera
  • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete genom att i en projektgrupp om minst 6 personer tar sig an en programmeringsuppgift (planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i grupp)
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
 4. CDIO yrkesmässighet
  • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
Studenter i tidigare år har genomfört spännande projekt i kursen och vissa har till och med kommersialiserats så som bland annat Yta.se – ny marknadsplats för kommersiella lokaler lanserad. Ta tillfället i akt och lägg grunden för en kommersiell webbapplikation!

2. Kursupplägg

Kandidatarbetet bygger på att studenterna skriver en kandidatrapport i grupp och en erfarenhetssammanfattning individuellt och dessa baseras på ett utvecklingsprojekt. I kursen ingår det två examinationsmoment (UPG4 och PRA2) och för att bli godkänd på kursen ska varje student ska lägga fram och uppfylla kurskraven individuellt.

Kursen är uppdelad i fyra sprintar som redovisas kontinuerligt. Deadlines finns under sprintar-sidan och i TimeEdite.

3. Principer under kandidatarbetet

Följande principer gäller i kursen:
 1. Alla, även handledare och examinator, behandlar varandra med respekt och försöker bidra till att arbetet går framåt i positiv och konstruktiv anda. Utvecklande återkoppling framförs öppet och ärligt utan personliga angrepp.
 2. Kandidatarbetet genomförs i grupp och examinationen är individuell.
 3. Hela gruppen har tillsammans ansvar för projektet. Det finns ingen projektledare som ska driva projektet.
 4. Ett viktigt lärandemål i kandidatarbetet är att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete vilket innebär:
  • Studenterna ska vara proaktiva och planera arbetet. Mer info finns under sprintar-sidan
  • Varje student och grupp har ansvar att hålla kontroll på timmarna och rapportera tiden kontinuerligt genom att använda mallen som ska finnas i Lisam.
  • Alla i gruppen ska jobba med alla delar av projektet gällande implementation av backend och frontend, ansvaret ska inte läggas på den duktigaste programmeraren. Alla i gruppen ska också jobba med rapporten. Det ska också finnas en jämlik fördelning av arbetet i projektet mellan gruppmedlemmarna t.ex. gruppmedlemmarna förväntas lägga jämlikt arbete på implementation.
 5. All information som ni behöver veta i kursen finns tillgänglig på kurssidan. När ni undrar över något ta reda på det på kurssidan.
 6. En stor del av allt utvecklingsarbete brukar bestå av egen utbildning. Ni ska ta eget ansvar för att utbilda er i nödvändiga och relevanta tekniker och metoder. Labbarna är ett stöd så ni kommer igång.
 7. Att ta reda på vad som skall göras och att själv kunna söka information genom att t.ex. använda Google är ett kurskrav. Ni har stor frihet att styra upp arbetet så länge ni kan argumentera för kvalitén i ert arbete. Ni kan få tips och återkoppling på era beslut ifrån handledaren och ni förväntas vara drivande i arbetsprocessen.
 8. När ni mailar till lärare i kursen skriv alltid kurskoden TDDD83 i ämnesraden då ökar ni chansen att lärarna ser mailet bland alla andra mail och därmed får svar snabbare.

4. Kursadministration

Kursen hålls under våren 2021 på distans pga covid-19 pandemin och enligt LiUs regler.

Kommunikation

 • Aktuell information om kursen publiceras alltid på kurshemsidan. Här publiceras också evntuella förtydliggande, rättelser och uppdateringar. Du är skyldig att hålla rimlig uppsikt över nyheter och ändringar som publiceras på kurshemsidan.
 • Information kommer också att skickas via e-post. Du är skyldig att hålla rimlig uppsikt över e-postutskicken.
 • Vid kontakt med lärare i kursen via e-post ange alltid kurskoden (TDDD83) i ämnesraden och använd alltid den e-postadress som du fått via universitetet.

WebReg

WebReg kommer att användas i kursen för att rapportera resultat. Varje student behöver registrera sig på följande fyra ställen innan respektive deadline som finns i schemat i TimeEdite:


WebReg länk

Information om moment

Examinationsmoment
1. Opponering och auskultation
Information om opposition och auskultation finns här.
UPG3: 0,5 hp
2. Kandidatarbete
Alla studenter ska registrera sig i sina projektgrupper
PRA2: 17,5 hp
3. Presentation
Information om presentation finns här.
PRA2: 17,5 hp
4. Labbar:
Alla studenter registrerar sig för labbarna enligt instruktionen här.
PRA2: 17,5 hp
 

Lisam

Alla skriftliga inlämningar i kursen görs i TDDD83 kursrum i Lisam enligt instruktioner under kandidatarbete flikarna. Deadelines för alla inlämningar finns i schemat -i TimeEdite. Varje grupp skapar en egen mapp under "Samarbetsytan" namnet Grupp 01, Grupp 02, Grupp 03, etc. och innehåller följande undermappar: Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, Rapport. Om du inte kommer åt kursrummet i Lisam kontrollera att du är registrerad på kursen och om du inte är registrerad ta kontakt med studievägledaren. Ta också kontakt med kursadministratören och be henne lägga in dig manuellt. Om du behöver teknisk support, kontakta IT-avdelningens kundcenter via e-mail eller 013-28 58 98.

Git

Git är ett distribuerat versionshanteringssystem. För att lära sig Git besök Learn git branching som lär ut Git på ett visuellt och interaktivt sätt.

Trello 

Varje team behöver organisera arbetet och till detta ska Trello användas. Trello är ett gratis webbaserat system som inte är knutet till någon utvecklingsmetodik. Det är en enkel form av whiteboards med lappar på. Det förväntas att Trello ska användas:

 • som en fysisk scrumtavla där både produktbackloggen och sprintbackloggen hanteras
 • på de dagliga scrummöten
 • på sprintplaneringsmöten 
 • för att tilldela personer uppgifter 

5. Distansundervisning 2021

I coronavirusets spår behöver vi ställa om för distansstudier och plugga hemifrån under VT2021 så all undervisning i kursen kommer att ske på distans och verktygen Zoom och Teams kommer att användas.

Zoom

 • Verktyget Zoom kommer att användas för vissa schemalagda pass i kursen.
 • Alla Zoom-rum som kräver lösenord och har samma lösenord som mailas ut till studenterna vid kursstart.
 • Kursen har ett Zoom-rum som kommer att användas för föreläsningar, workshops, sprintredovisningar och scrummaster möten i kursen. Inga föreläsningar eller workshops kommer att spelas in varken i förväg eller under tiden.
 • Varje handledare har ett eget zoom-rum som finns under Grupper & handledning-sida.
 • För att kunna delta via Zoom så ska man kunna både höras och synas så se till att ljudet fungerar och att du har en webbkamera. Saknar du en webbkamera så ska du ansluta dig både via datorn och mobilen så du använder dig av mobilens kamera.

Teams

 • Microsoft Teams kommer att användas för resurs passen under sprint 1 (Labbar och Frågestund om programmering) och resurser under sprint 3 (Teknisk support).
 • Under labbpassen finns det bokade labbsalar i campus valla enligt schemat i TimeEdite så de finns till förfågande vid behov. Det kommer inte att finnas labbass där då.
 • Ladda hem Teams genom att följa denna länk och klicka på "Download for desktop". Följ sedan instruktionerna.
 • Labbarna, resurs passen (”Frågestund om programmering” passen och ”teknisk support” passen) kommer att hållas i Teams-kanaler. Varje grupp är tilldelad en labbassisstent. Varje labbpar anmäler sig i WebReg.
 • Teams under labbarna och ”Frågestund om programmering” passen: Assistenten sätter upp ett team som heter något i stil med "TDDD83-VT21-Labb-AssistentNamn". Samtliga labbpar som har den assistenten kommer att stoppas in i teamet och få en privat kanal som heter samma sak som WebReg-gruppen, exempelvis 03-1 (för labbpar 1 i WebReg grupp 03), 02-4 (för labbpar 2 i WebReg grupp 04). Ni kommer inte kunna se varandras privata kanaler. Dessa kanaler är permanenta och kan användas utanför schemalagd tid.
 • Labbpass i Teams
  • Laborationerna kommer att gå till så att ni arbetar i ert privata rum. Om ni behöver hjälp eller vill redovisa skriver ni i kanalen "Handuppräckning". Det är viktigt att ni skriver inlägget på lämpligt format. Om ni exempelvis tillhör grupp 01-2 skriver ni något i stil med: "Grupp 01-2 behöver hjälp med XYZ" eller "Grupp 01-2 redovisning".
  • Labbassistenten kommer sedan, så snart de grupper som ligger före i kön är klara, komma in i er kanal och hjälpa till. OBS! Det kan ta tid med vissa frågor, så ta det lugnt och fortsätt arbeta med det ni kan. Skriv inte svar på ert tidigare inlägg för att dra uppmärksamhet till det. Alla uppdateringar kommer att skicka ned det till början av kön. Assistenterna kommer så fort de har tid.
  • Vid behov, om många behöver hjälp med samma sak, kommer assistenten att hålla gemensamma genomgångar i general-kanalen. Detta kommer att annonseras av assistenten i general-kanalen några minuter i förväg, och det är alltså viktigt att du slår på notiser för den kanelen. Du gör detta genom att högerklicka på den, välj "Channel notifications" och växla från off till on.
 • Teknisk support pass i Teams: Teknisk support ansvarig sätter upp ett team som heter något i stil med "TDDD83-VT21-Teknisk-Support". Samtliga grupper stoppas in i teamet och få en privat kanal som heter samma sak som webreg-gruppen, exempelvis 01, 02, 13. Ni kommer inte kunna se varandras privata kanaler. Dessa kanaler är permanenta och kan användas utanför schemalagd tid.
 • Viktiga punkter
  1. Skriv upp dig i WebReg snarast så att du kan bli instoppad i ditt team. Läs om hur ni ska dela upp er i grupperna under Om laborationer-sidan
  2. Slå på notiser för General-kanalen i Teams. Du gör detta genom att högerklicka på den, välj "Channel notifications" och växla från off till on.
  3. Ni får ingen varning när assistenten kommer in i er kanal/möte men kommer att säga hej när hen kommer in. Under passet är det därför inte lämpligt att diskutera privata eller känsliga ämnen.

Tips för distansstudier

Det finns många fördelar med det och det kan vara utmannande. Här finns det tips och trix på hur du lyckas blir en ninja på det.

6. Kursutvärdering och förändringar från föregående år

Följande förbättringar har gjorts i år för att göra kursen ännu bättre:

 1. Inga studenter som gör free-mover-utbyte kan läsa kursen samtidigt.
 2. Ändrat kraven för rapporten som lämnas in under sprint 2.
 3. Lagt in kravet att uppdatera kandidatrapporten version 1 och lämna in version 2 under sprint 3.
 4. Förenklat förfarandet av rapportpublicering.
 5. Uppdaterat anvisningen för kandidatrapporten.
 6. Kurssidan är omstrukturerat och informationen är uppdaterat.
 7. Lagt till en workshop om att skriva kandidatrapport.
 8. Tidigarelagt inlämningen av projektplanen.
 9. Infört två resurspass under sprint 1: Frågestund om programmering.
 10. Tagit fram ett ny mall för rapportering av tid.
 11. Anpassat kursen för distansundervisningen.

7. Tips

Följande tips är från Isak Stigson som gjorde kandidatarbetet 2015

Gedigen förstudie
Lägg energi på att göra en genomtänkt förstudie. Förstudien lägger grunden för hela projektet och med hjälp av den får ni en röd tråd och kan motivera design och funktionalitet i webbapplikationen. Gör en enkät som ni verkligen kan få ut någonting av och som ni kan peka på när ni tar beslut i vad som ska finnas i webbapplikationen.


Håll motivationen
Belöna dig själv så du fortsätter vara motiverad. Att se progressionen är motiverande. Se till att du har en lista på aktiviteter eller saker som ska göras under dagen och bocka av dem för att känna att du kommer vidare och framåt. Eller kan du belöna dig själv efter att du har avklarat mål, uppgifter, aktiviteter med pauser, promenader, titta på ett roligt videoklipp eller serieavsnitt om du kan hålla dig till bara ett och kan fortsätta plugga efteråt: "när jag har pluggat i 30 minuter så tar jag en kopp kaffe" eller "när jag har gått igenom de här uppgifterna så går jag ut i fem minuter."


     

Sprid ut arbetet
Det är svårt att arbeta 80 h/veckan i slutet så ha koll på hur mycket tid ni behöver lägga och sprid ut arbetsbelastningen över terminen.


 


Processrelaterade metoder
Att arbeta agilt (t.ex. med Scrum) är tänkt att vara flexibelt och inte ta tid från själva projektet och utvecklingen. I början tar det dock tid att försöka sätta sig in i processen och en del metoder kan uppfattas onödiga och det är lätt att strunta i att göra vissa saker fullt ut. Det rekommenderas dock starkt att lägga tid på att komma in i det agila arbetssättet då det i slutändan både kommer att vara kul och hjälpa projektet enormt mycket.


     

Arbete i grupp
I största möjliga mån kan det rekommenderas att sitta tillsammans i gruppen, även om man arbetar med olika bitar av projektet. Det blir då enklare att ta snabba beslut, rätta till småfel och kommunicera sinsemellan.


 

Interna workshops
Oavsett förkunskaper hjälper det att ha gemensamma genomgångar av specifika ämnen, ledda av en person i gruppen. Det kan handla om miljöuppsättning, versionshantering, innehållet i en marknadsplan eller laga goda tacos. Vem som håller i workshopen kan byggas på kunskap men även intresse eller möjlighet.

     

Aktiviteter utanför skolan
Ha kul och ses utanför skolan så blir allting roligare och flyter på bättre.


 


Fokus på gruppen, inte individen
Ha en öppen kommunikation och premiera eget ansvar. Om någonting går fel så är det gruppens problem och inte nödvändigtvis individens.

     

Kvalitet före kvantitet
En välfungerande och clean webbapplikationen är alltid bättre än en webbapplikation med mycket funktionalitet som inte fungerar.

 


Tydlig rapportstruktur
Rapporterna från förra året var tillsammans med bilagor ungefär 130 sidor långa. Precis som med förstudien inför utvecklingen underlättar det enormt mycket att göra en tydlig plan för rapporten innan man skriver den. Ett tips kan vara att göra rubriker med många nivåer, skriva en mening om vad varje avsnitt ska innehålla och sedan bestämma en standard för hur rapporten ska skrivas, innan man sätter igång. Det är enklare att ta bort rubriknivåer i efterhand än att redigera långa textstycken.

     

Var positiva och ha kul!
Det är det viktigaste av allt!

     

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-01-16