Göm menyn

Nyheter 2018

CoDeLON

Patrick Lambrix projekt "Komplettering av och felhantering i stora ontologier och deras nätverk" har tilldelats 3.96 MSEK av Vetenskapsrådet.
Läs mer

PRIMA 2018

Best student paper award vid The 21st International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems, har tilldelats artikeln "An Anytime Algorithm for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment" skriven av Fredrik Präntare and Fredrik Heintz.
Läs mer

DN Debatt

Ola Leifler har tillsammans med några kollegor varit med på DN Debatt den 31/10 angående universitetens arbete för hållbarhet.
Läs mer

Lilla Polhemspriset

Fredrik Präntare har tilldelats årets Lilla Polhemspris för sitt exjobb "Simultaneous coalition formation and task assignment in a real-time strategy game". Exjobbet har handletts av Ingemar Ragnemalm på ISY och Fredrik Heintz har varit examinator. Fredrik är nu doktorand på AIICS där han fortsätter arbetet han påbörjade i exjobbet.
Läs mer

Riskkollegiets pris till unga forskare 2018

Amy Rankin har tilldelats Riskkollegiets pris till unga forskare 2018 med motiveringen att hennes forskning har stor relevans för att öka vår kunskap om risker och hon bidrar till utveckling av forskningsfronten, främst inom fältet Resilience Engineering. Priset delas ut till forskare i början av sin karriär, som har gjort nya, viktiga och lovande insatser på riskområdet. Amy disputerade 2017 på en avhandling med titeln Making Sense of Adaptations: Resilience in High-Risk Work.

Riskkollegiet är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om risker, hur de uppfattas och hanteras. Medlemmarna utgör ett nätverk för personer intresserade av riskfrågor. Riskkollegiet delar även ut priser till framstående forskare inom riskområdet.

Hög kvalitet på forskarutbildningen i datavetenskap

LiU:s forskarutbildning inom datavetenskap håller hög kvalitet visar UKÄ:s senaste granskning.

Av de 14 universitet och högskolor som bedriver forskarutbildning inom datavetenskap får åtta omdömet hög kvalitet medan sex lärosäten får ifrågasatt kvalitet i UKÄ:s granskning.

LiU:s utbildning för licentiat och doktorsexamen inom datavetenskap/datalogi, den första i landet, täcker ett brett spektrum av ämnen inom området och är del av den mycket aktiva forskningsmiljön som återfinns på Institutionen för datavetenskap (IDA).
Läs mer

EU-kommissionens nya High-Level Expert Group on AI

Fredrik Heintz har blivit utsedd att ingå i EU-kommissionens nya High-Level Expert Group on AI (AI HLG).

AI HLG har som uppdrag att stötta implementeringen av EUs AI strategi, bl.a. att formulera rekommendationer om framtida AI-relaterade förslag samt etiska, legala
och samhälleliga aspekter av AI. Dessutom ska AI HLG fungera som styrgrupp för den Europeiska AI-alliansens arbete, interagera med andra initiativ, hjälpa till att stimulera en dialog med olika stakeholders, samla in synpunkter och reflektera på dessa i sina analyser och rapporter.

Detta är en utmärkt möjlighet att aktivt delta i EUs arbete med AI och kunna påverka utvecklingen. Dessutom är det ytterligare en indikation på Linköpings universitet ledande roll inom AI.
Läs mer

Pris för framstående lärarinsatser 2018

Marco Kuhlmann, biträdande professor i datalogi på IDA, tilldelades Tekniska högskolans pris för framstående lärarinsatser 2018. Priset belönar Marcos arbete med kursen Grunder i matematik och logik på kandidatprogrammet Innovativ programmering samt utvecklingen av flera nya kurser i språkteknologi på grundnivå och avancerad nivå.

Effektivisering av bugghantering i storskalig mjukvaruutveckling

I sin doktorsavhandling har Leif Jonsson studerat hur man kan använda maskininlärning (ML) för att effektivisera felhantering i storskalig mjukvaruutveckling. Författaren undersöker empiriskt vilka ML-tekniker som är lämpliga att använda och vilken precision man kan uppnå. Effektivisering sker genom att implementera en matematiskt korrekt version av en mycket populär ML-teknik för "Topic Modeling" samt, baserat på denna, utvecklas en ny Bayesiansk klassificeringsteknik kallad DOLDA.
Läs mer

Inferens för Ämnesmodeller och Textuell Data

Allt mer textuell data, som nyhetsartiklar, litteratur och politiska tal, finns idag tillgängligt i digitala format. Probabilistiska ämnesmodeller är en mångsidig klass av modeller för att analysera ämnessammansättningar i korpusar. Måns Magnussons har i sin avhandling utvecklat skalbara och effektiva metoder för att möjligöra statistiskt korrekt inferens på mycket stora korpusar.
Läs mer

Gyllene Moroten till Marco Kuhlmann

Varje år sedan 1990 delar Linköpings teknologers studentkår ut Gyllene Moroten, ett pedagogiskt pris "instiftat för att främja nytänkande och god pedagogik kring utbildningarna vid Linköpings tekniska högskola"; I år gick priset till Marco Kuhlmann, biträdande professor i datalogi på IDA, som hade nominerats av Datateknologsektionen.

2017 års bästa examensarbete utnämnt!

Institutionen för datavetenskap tillsammans med Dataföreningen (Östra kretsen) har för nittonde gången i rad delat ut priset för bästa examensarbete i en prisceremoni på Mjärdevi science park. Bland sex nominerade vann Alexander Ernfridsson på kandidatnivå och Tova linder tillsammans med Ola Jigin på masternivå.
Läs mer

ITSM Pris till IT teknologer

Rasmus Lindström och Nicklas Östman, två studenter inom utbildningsprogrammet Informationsteknologi, har fått ett nationellt pris för sitt examensarbete på masternivå från IT Service Management (ITSM) kunskapsnätverket för professionella inom branschen.

Examensarbetet behandlar den agila utvecklingsprocessens effektivitet i tre olika organisationstyper, bl. a. sådana med hierarkiska och styrda processer för beslutsfattande om krav. Motiveringen lyder: "Uppsatsen håller en hög vetenskaplig kvalitet och den har en stark förankring i såväl befintlig litteratur som i empiri. Analys och resultat är mycket detaljerat och ämnet är innovativt. Kunskapsbidraget blir särskilt relevant för ITSM-området då den visar på konflikten mellan planbaserad och agil styrning".
Läs mer

Programmering- och optimeringstekniker för datorsystem med grafikprocessorer

Dagens datorer är heterogena system där en eller flera standardprocessorer (CPU) kompletteras med hårdvaruacceleratorer såsom grafikprocessorer (GPU) som kan utföra vissa beräkningar snabbare och/eller mera energieffektivt. Tyvärr är det svårt att programmera och optimera för sådana heterogena system. I sin doktorsavhandling utvecklade Dr. Lu Li ett antal tekniker och programmeringsverktyg som kan hjälpa programmeraren med:
- att skriva portabla program för heterogena datorsystem,
- att automatiskt optimera programmets exekveringsflöde samt dataöverföring och minneshantering,
- att modellera optimeringsrelevanta egenskaper av exekveringsplattformen för adaptiva programkod och portabla verktyg, och
- att enkelt och portabelt kunna mäta tids- och energiåtgång för programmdelar i heterogena system.
Läs mer

Avtackning av avgående prefekt

IDAs avgående prefekt, Professor Mariam Kamkar, avtackades vid en uppsluppen ceremoni i samband med institutionens julmiddag. Mariam tillträdde som prefekt 2000 och vid årsskiftet 2017/2018 kommer hon därmed att ha varit prefekt under 18 år, vilket är mer än halva tiden institutionen har funnits. År 2008 mottog hon universitetets ledarskapspris första gången det delades ut.

Avtackningen innehöll bl a tal av Erik Sandewall (första datalogiprofessor i Sverige), LiTHs dekan Ulf Nilsson och tillträdande prefekt Henrik Eriksson. Talarna framhöll särskilt Mariams kloka ledarskap, entusiasm för prefektuppdraget och hängivna arbete för jämställdhet. Hon fick ett varmt erkännande för sitt raka bemötande av individer, sin skickliga konflikthantering och sin betoning av vikten av att alla nya internationella anställda lär sig svenska. Under ceremonin överlämnades gåvor från IDAs personal och det framfördes hjärtliga tack och uppskattning från medarbetarna för hennes mångåriga insatser för att utveckla institutionen och universitetet.

Effektiv strömning och möjliggörandet av morgondagens interaktiva streamingtjänster

Videoströmning har fått enorm popularitet de senaste åren och den största andelen av data som överförs via Internet är på grund av just videoströmning. Allteftersom storskalig videoströmning blir mer och mer populärt, så uppdagas flera viktiga tekniska frågor och utmaningar. I sin avhandling behandlar Dr. Vengatanathan Krishnamoorthi öppna forskningsfrågor inom effektiv nedladdning och leverans av både linjär och interaktiv HTTP-baserade Adaptive Streaming (HAS) video.

I samband med linjära videor undersöker Vengatanathan först hur HAS-klienter och proxy-cacher samverkar för att förbättra tittarnas upplevelser. Därefter undersöks klientbaserade tekniker som laddar ner början av rekommenderade videor för att möjliggöra omedelbar uppspelning av dessa. Slutligen presenterar avhandlingen ett nytt maskininlärningsramverk, kallat BUFFEST, som kan användas av nätoperatörer för att beräkna kundernas buffertförhållanden, även när överföringen är krypterad och klienter strömmar över HTTPS. Dessa bidrag bidrar till att förbättra användarnas videoströmningsupplevelser.

I samband med interaktiva strömningtjänster presenterar Vengatanatans avhandling optimerade lösningar för två nya applikationer: interaktiv förgrenad strömning och multi-video stream bundles. Dessa lösningar använder egenskaper hos HAS för att ge användarna bästa möjliga interaktiva användarupplevelse, så att tittarna kan påverka och välja innehåll som visas under uppspelning.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster