Göm menyn

Nyheter 2013

Stabilitet i adaptiva realtidssystem

Vi är omgivna av ett ständigt ökande antal inbyggda datorsystem. De finns exempelvis i våra bilar, telefoner, fotokameror och tvättmaskiner. På grund av begränsade resurser brukar dessa system inkludera mekanismer som kompromissar prestandan framför effektivitet. Segiu Rafilius avhandling presenterar villkor för att stabilisera sådana anpassningsbara datorsystem och som innebär att användningen av systemets resurser är kontrollerad under alla tänkbara scenarier.

För att kunna förlita oss på dessa inbyggda system är det nödvändigt att studera huruvida dess resurshanterare är stabila. Avhandling presenterar villkor för stabilitet vilket innebär att resursernas användning är kontrollerbar under alla tänkbara scenarier.
Läs mer

Simuleringar ligger bakom dina tankar

De flesta av oss kan forma olika typer av mentala bilder i huvudet. Till exempel om jag ber dig att tänka på ett äpple kanske du formar en inre bild av ett grönt äpple och kanske till och med kan känna den syrliga smaken när du sätter tänderna i äpplet. Den grundläggande tesen i Henrik Svenssons avhandling är att många av våra högre tankeförmågor som förmågan att forma mentala bilder, begreppsbildning, och språk är grundade i våra kroppsliga förmågor. Att du förstår vad ”begripa” betyder är grundat i din förmåga att gripa tag i något – precis som du kan gripa tag i något kan du gripa tag i ett ämne eller en idé.

Henrik Svenssons avhandling handlar om hur vi kan forma inre kedjor av sådana här återaktiverade kroppsliga tillstånd som ofta endast då är representerade i hjärnan och som vi därför kallar för simuleringar. Men dessa simuleringar kan ibland även synas i kroppsliga funktioner. När vi tänker på fysiska aktiviteter som till exempel att springa en runda i skogen kan vår andning och hjärtfrekvens.

Genom att sammankoppla simulerade perceptioner och handlingar på ett sätt som indikerar vad som kommer hända härnäst kan vi förklara vår förmåga att dels tänka på saker som inte finns här och nu men också vår förmåga att agera på ett så bra sätt som möjligt i en komplicerad värld där vi måste testa en del idéer i vårt huvud innan vi testar dem i verkligheten. Avhandlingen utvecklar också hypotesen att en funktion av våra drömmar under vår barndom är att hjälpa hjärnan att utveckla förmågan att skapa den här typen av simuleringar som också kan användas medan vi är vakna.
Läs mer

Första doktorn i tjänstedesign

Fabian Segelströms avhandling "Stakeholder Engagement for Service Design" är den första i Sverige om det snabbt växande ämnet tjänstedesign. Tjänstedesign har under de senaste åren kommit att bli ett verktyg som används av såväl offentlig verksamhet som privata företag för att spetsa sina tjänsteerbjudanden baserat på insikter kring tjänsteanvändarnas behov.

Tjänstedesign är ett fält som fortfarande håller på att växa fram. Dess ursprung kan hittas i när praktiker och akademiker inom människo-centrerad design blev intresserade av tjänster som designmaterial. Tjänstedesign byggs upp baserat på kunskap från design- såväl som tjänsteforskning. Dock så innebär detta möte av traditioner att tjänstedesignspraktiken ställs inför utmaningar som dess moderdiscipliner inte har ställts inför. Syftet med avhandlingen är att utforska hur involveringen av intressenter i designprocessen påverkas vid design av tjänster.

Slutsatsen dras att tjänstedesign kan beskrivas som en intressent-centrerad designdisciplin. Verktygen som används inom tjänstedesign är till stor grad lånade från annan kvalitativ forskning, men även designspecifika verktyg förekommer. Den information som fås genom intressentinvolvering omvandlas till insikter genom analys och syntes. Dessa insikter visualiseras sedan i lättillgängliga representationer av tjänstetransaktioner.
Läs mer

Saabstipendium till Patrick Doherty

Åke Svenssons forskarstipendium går i år till Patrick Doherty, professor i datavetenskap på Linköpings universitet. Patrick Doherty får stipendiet för sina framstående insatser för utvecklingen av autonoma obemannade flygande system.
Läs mer

Pris för bästa papper på ACM konferens

Artikeln "Empowering the Creative User: Personalized HTTP-based Adaptive Streaming of Multi-path Nonlinear Video" har vid ACM SIGCOMM 2013 utnämnts till bästa bidrag i en workshop om Future Human-Centric Multimedia Networking (FhMN) och kommer att publiceras i en specialutgåva av ACM Computer Communications Review. Artikeln är baserad på samarbete med University of Saskatchewan, Canada, och NICTA i Australien.
Läs mer

IDA-doktor en av världens mest innovativa

Per Ola Kristensson, kognitionsvetare från Linköping som disputerade vid IDA (Human Centered Systems) 2007 har av MIT Technology Review listats som en av världens 35 mest innovativa under 35 år. Motiveringen finns på http://www.technologyreview.com/lists/innovators-under-35/2013/visionary/per-ola-kristensson/

Ny Teknik går ett steg längre och utnämner honom till en av de 35 smartaste i världen under 35.
Läs mer

Pris för bästa doktoranduppsats

ECSQARU 2013 Best Student Paper Award tilldelades (ex-aequo) artikeln "Chain Graph Interpretations and their Relations" skriven av Dag Sonntag och Jose M. Peña. Artikeln beskriver när chain graphs av olika interpretationer kan representera samma modell och ger en teoretisk bas för när en sannolikhetsdistribution av ett system kan representeras perfekt av chain graphs.

Priset tilldelades (ex-aequo)och artikeln är publicerad i Lecture Notes in Computer Science, Springer (Volume 7958, 2013).
Läs mer

Unik civilingenjörsutbildning startas på LiU

Linköpings universitet startar i höst Sveriges första civilingenjörsutbildning i Mjukvaruteknik (U-programmet). Utbildningens mål är bland annat att ge ett helhetsperspektiv på modern storskalig mjukvaruutveckling, att ge en gedigen grund i datavetenskap och computational thinking samt att främja entreprenörskap och innovation. Söktrycket har varit bra med över 600 sökande till de 30 platserna varav 134 förstahandssökande. Detta visar att utbildningen ligger väl i tiden och fyller ett viktigt behov. Även näringslivet är mycket positiva till utbildningen och har varit delaktiga i utformningen.

Det ska bli mycket spännande att träffa de nya studenterna i höst och vi jobbar hårt för att kunna leva upp till de högt ställda förväntningarna, säger Fredrik Heintz på IDA som har lett arbetet med att utveckla det nya programmet.
Läs mer

Dataföreningens pris för bästa exjobb

En kandidatuppsats och en masteruppsats utnämndes till 2012 års bästa exjobb inom IT-området. Prisen delades ut av Dataföreningen (Öst) vid en ceremoni på Länsmuséet i Linköping då sex nominerade exjobb presenterades. Bernhard Hahn utförde sitt exjobb på IDA om utvärdering av algoritmer för smarta receptförslag som kan leda till sundare matvanor. Simon Tegelid och Johan Kihlberg fick priset för kartstödd inomhuspositionering.
Läs mer

Mjukvara: säkerhetskrav och säker programmering

I sin doktorsavhandling har John Wilander tittat på hur säkerhet hanteras i offentlig upphandling av IT-system men också mer tekniska aspekter som hur verktyg kan hjälpa programmerare att utveckla säkra system och hur system kan skydda sig själva mot angrepp och intrång.

Ben Livshits från Microsoft Research, ett välkänt namn inom området säker mjukvara, agerade som opponent på disputationen. Det var en sammankomst med ett flertal deltagare från näringslivet och många LiU-alumner.
Läs mer

Den perfekta rekommendationen existerar inte

Hur får vi service-discovery-system att bli bli mer användarorienterade och bättre på att välja rätt tjänst till rätt användare? Och ännu viktigare: Hur reagerar människor på ett sådant system när det på pappret är perfekt? Magnus Ingmarssons avhandling "Att skapa och möjliggöra en användbar upplevelse för att upptäcka erbjudna servicar och enheter: Den perfekta rekommendationen finns inte" har utforskat dessa frågor.
Läs mer

Att utnyttja struktur för att klassificera villkorsproblem

I komplexitetsteori studeras beräkningsproblem och de resurser som krävs för att lösa dessa problem. I en doktorsavhandling på IDA studerar Tommy Färnqvist de beräkningsresurser vissa problem från ramverket av villkorsproblem kräver. Bland annat återfinns problem från artificiell intelligens, databasteori, schemaläggning, frekvenstilldelning, grafteori och statistisk mekanik i denna klass.

I den första delen av den här avhandlingen studeras så kallade strukturella begränsningar av villkorsproblem. I flera fall leder efterforskningarna till att den största kända (eller möjliga) klassen av strukturella restriktioner hittas vilka leder till effektivt lösbara problemvarianter.

I avhandlingens andra del studeras approximerbarhet — hur ska beräkningsproblem hanteras som är så svåra att lösa att de antagligen inte ens tillåter approximativa lösningar med rimlig tidsåtgång. Här införs en generell metod för att föra över resultat om approximationsegenskaper hos ett beräkningsproblem till ett annat, likartat, beräkningsproblem. Metoden kan appliceras på en särskild familj av villkorsproblem och på så vis kan ge upphov till nya, större, klasser av approximationsresultat. I det här sammanhanget kan också visas att metoden har starka och intressanta kopplingar till tidigare forskning inom det matematiska forskningsområdet grafteori.
Läs mer

Förbättrad programvarusäkerhet

David Byers presenterar i sin avhandling "Improving software security by preventing known vulnerabilities" en metod för processförbättring som syftar till att hjälpa utvecklare förebygga sårbarheter, och därigenom långsiktigt förbättra säkerheten i programvara. Metoden bygger på att kända sårbarheter kan katalogiseras och göras lättåtkomliga under utvecklingsprocessen.
Läs mer


Sidansvarig: Webmaster