Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 1 Del B Koncept och bearbetning


I denna uppgift ska ni generera så många olika lösningsförslag på det designproblem ni väljer som möjligt och på ett strukturerat sätt jämföra och välja ut ett. Om någon metod eller något begrepp i texten nedan är oklart, läs i kursboken eller fundera på vad som sagts på föreläsningar. Observera att den schemalagda lektionen har obligatorisk närvaro.

Instruktioner

 1. (i grupp) Läs igenom dokumentet med designuppdrag (uppdaterad för 2020). Välj det designuppdrag ni vill jobba med samt den persona som är er primära persona (den som ni i första hand designar systemet för).
 2. (i grupp) Gå på den schemalagda lektionen för konceptgenerering (se Schema). Observera att närvaro är obligatorisk. Kompensation för missad lektion, se nedan. Arbeta i gruppen med de övningar lektionsledaren ger.
 3. (indivduellt) Välj två onödiga men roliga funktioner som gruppen kom fram till. Gör (på egen hand) två helt olika koncept som fokuserar funktionen. Skissa varje koncept som en skärmbild med kort förklarande text (max 3 meningar) som visar hur konceptet skulle fungera för personan. Totalt blir det 4 skisser. Ge varje koncept ett beskrivande namn.
 4. (i grupp) Utgå från alla gruppmedlemmarnas nya skisser samt alla de koncptidéer som skapades på lektionen och välj minst tre mycket olika koncept (som vart och ett kan vara sammanslagningar av flera av skisserna) som ni ska arbeta vidare på. Beskriv dessa tre koncept tydligare och illustrera dem med hjälp av storyboard. Följ mallen som hittas här.
 5. (i grupp) Värdera era tre (eller flera) koncept med hjälp av rimliga kategorier (utgå från personans mål och designuppdraget) och gör en värderingsmatris (pugh chart). Värderingsmatrisen visar vilket koncept ni ska arbeta vidare med. Om två koncept får samma värdering måste ni motivera varför ni valde ett koncept över ett annat.
 6. (i grupp) Bestäm vilka de tre viktigaste användningsuppgifterna för ert koncept är. Varje uppgift ska vara viktig för personan och omfatta minst 6 interaktioner med systemet och involvera 2-3 helt olika skärmar (att mata in text räknas som en interaktion, inte en per tecken).
 7. (i grupp) Gör ett gränssnittsflöde för hur konceptet ni valt ska utformas (skärmbild för skärmbild). Bestäm vilken utseendestandard ni ska följa (Adroid/Google...) och var interaktionselement ska placeras, färgskalor osv. Gränssnittsflödet ska omfatta minst de valda användaruppgifterna och angränsande skärmar (dem som användaren kan hamna på ifall de klickar fel). Tänk på att ju mer detaljer som finns i gränssnittsflödet, desto lättare blir uppgift 2 senare i kursen.

Inlämning

Gruppen utser en person som ansvarar för att lämna in ett läsbart dokument innehållande följande material:

 • samtliga 3 konceptformulär (med konceptbeskrivning och storyboard)
 • värderingsmatris (pugh chart)
 • gränssnittsflöde med tillräckligt mycket förklarande text för att granskaren ska förstå
 • som bilaga: alla gruppmedlemmars konceptskisser (från steg 3 ovan). Märk respektive skiss med skaparens liuID.
Skisser, bilder och formulär fotas eller skannas och läggs in med tillräckligt låg upplösning för att alltihop ska kunna hanteras men tillräckligt hög för att kunna urskilja detaljerna. Spara dokumentet på pdf-format och lämna in på Lisam under Inlämningar, UPG1 Koncept. Döp er fil till `[GruppNr]Upg1Koncept.pdf `. Under "gruppmedlemmar" (i Lisam) ska de medlemmar som faktiskt deltagit i uppgiften finnas. Inlämningstid se Deadlines.

Kompensation för frånvaro från lektionen

Om du inte kan närvara på lektionen om konceptgenerering ska du själv prova på en kreativitesmetod och generera koncept. Läs om "Slumpmässig input" i kursboken sid 97 och framåt. Använd den metoden för att utifrån tre olika input generera minst 3 idéer per input (totalt minst 9) till funktioner för gruppens projekt. Gör en skiss av den bästa idén för varje input (denna skiss ska max ta en minut att rita). Dessa skisser är utöver dem du gör i steg 3 ovan.

Inlämning: I första hand ska dessa skisser tas med i gruppens arbete i steg 4 och behöver vara gjorda då. Om detta inte är möjligt ska de göras inom 15 arbetsdagar från lektionen. Redovisa arbetet genom att skicka beskrivning av input och resulterande funktionsförslag samt skisser (fota eller skanna) till gruppen och din lektionshandledare (vem det är framgår av schemat).


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-02-10