Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 2 Del B Detaljering


Nu ska ni genomföra en andra iteration av er design. Ni ska använda de nya insikter ni fått genom testet av er pappersprototyp för att revidera er design, implementera en Hi-fi-prototyp och värdera den med potentiella användare.

Till denna del finns ett schemalagt handledningstillfälle (se timeedit) där det finns möjlighet att ställa frågor kring detaljering, prototypning och användartestning. Närvaro är INTE obligatorisk. OM gruppen vill ställa frågor måste detta anmälas till kursledningen minst 24 timmar innan tillfället. Om inga frågor anmäls ställs tillfället in. Man kan förstås komma på tillfället utan att ha egna frågor.

Instruktioner

  1. (i grupp) Välj ett prototypingverktyg, t.ex. Axure, Sketch, Marvel, Origami, Adobe XD, Figma eller liknande. Pröva gärna att implementera en skärm för att undersöka vad som passar er bäst. Undersök också hur verktygen stöder samarbete (man får hantera sammansättning av olika delar på olika sätt i olika verktyg).
  2. (i grupp) Revidera designen av er wireframe för att lösa de problem som ni identifierade i första iterationen.
  3. (individuellt med avstämningar i grupp) Implementera den reviderade designen i det valda prototypingverktyget. Om ni har en bra wireframe kan detta delas upp mellan gruppmedlemmarna, men stäm av så att allt passar ihop.
  4. (parvis) Genomför användartester med personer som är så lika er målgrupp som möjligt. En gruppmedlem är testledare och en är observatör. Använd detta samtyckesformulär, anpassat till er datainsamling. Använd denna testplan. Samla in data genom tänka-högt-protokoll och med de formulär IP-studenterna tog fram i del A. Alla i gruppen ska genomföra två tester så totalt behövs lika många testpersoner som gruppmedlemmar.
  5. (i grupp) Analysera tänka-högt-protokollet för att identifiera återstående problem med er design. Dokumentera.
  6. (IP-studenter) Beräkna resultatet av Uppgiftsframgång/SUS och jämför med pappersprototypen (detta dokumenteras sedan i Uppgift 3).
  7. (i grupp) Dokumentera användbarhetstestet i en rapport och lämna in enligt nedan. Använd denna mall . Tänk på att test-deltagarna är anonyma, men ni måste redovisa viktig demografi om dessa.
  8. (i grupp) Presentera resultatet vid det schemalagda redovisningstillfället. Närvaro är obligatorisk. Presentationen ska beskriva ert designuppdrag och primär persona, era tre första koncept, testfall, pappersprototypen (kort), resultatet av första utvärderingen inklusive ändringar, datorprototypen samt resultat av andra utvärderingen. Presentationen ska ta max 15 minuter och alla gruppmedlemmar ska medverka.

Inlämning

Inlämning av rapporten i punkt 7 ovan görs i Lisam. Rapporten ska vara i pdf-format med bilder i tillräckligt bra upplösning för att urskilja nödvändiga detaljer men inte mer, namnge filen [GruppNr]Upg2B.pdf En gruppmedlem ansvarar för att gruppens rapport lämnas in under UPG2B.Användbarhetsrapport och att alla som namnges under Gruppmedlemmar faktiskt medverkat i uppgiften.

Kompensation för frånvaro vid redovisning

Kontakta kursansvarig.

Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-02-11