Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 1 Del A Litteraturgenomgång


Ni ska läsa och diskutera det kursmaterial som ni behöver för att genomföra resten av uppgifterna i kursen. Arbetet består av två obligatoriska delar: En individuell sammanfattning och en gemensam diskussion av innehållet. Observera att det schemalagda seminariet har obligatorisk närvaro.

Boken som ska sammanfattas är kursboken, Arvola, M. (2014) Interaktionsdesign och UX: Om att skapa en god användarupplevelse. Lund: Studentlitteratur. Se Kursinformation för mer information.

Instruktioner

 1. (i grupp) Dela upp kursbokens kapitel 3-5 mellan gruppmedlemmarna. Se till att mängden text fördelas någorlunda jämnt mellan medlemmarna men bryt inte mitt i ett underkapitel.
 2. (individuellt) Läs och sammanfatta din del i en text på 500-700 ord. Sammanfattningen ska ha med nyckelbegrepp, verktyg och metoder. Skriv ditt namn, din grupps nummer och sammanfattad del av boken högst upp i detta dokument.
 3. (i grupp) Tag med utskriften till det schemalagda tillfället för litteraturgenomgång (i vecka 5, se Schema). Vilket pass och vilken lokal gruppen ska gå till framgår av "Kommentar till student" i TimeEdit.
 4. (i grupp) På seminariet (närvaro är obligatorisk, kompensation för frånvaro se nedan):
  • Varje person presenterar sammanfattningen från sin del av boken för resten av gruppen.
  • Titta på instruktionerna för UPG1 Del B: Koncept och UPG2 Del A Bearbetning och Del B Detaljering.
  • Identifiera var och när de olika metoderna och begreppen som ni läst om i kursboken kommer att kunna/behöva användas under kursens gång i UPG1 och UPG2. Anteckna relevanta delar av uppgifterna på de utskrivna sammanfattningarna.
  • Redovisa detta på seminariet enligt seminarieledarens instruktioner.

Kompensation för frånvaro från seminariet

Om du inte kan närvara på seminariet ska du skicka din sammanfattning till seminarieledaren i förväg eller senast vid seminariets start (du ser vem det är i TimeEdit, epost finns på Personal-sidan). Skicka också sammanfattningen till din grupp.

Gör sedan själv analysen av var och när de metoder, tekniker och verktyg du läst om kommer att behöva användas (se punkt 4 ovan), skriv 150-300 ord om detta. Presentera dina slutledningar för gruppen och skicka din analys med epost till seminarieledaren senast 10 arbetsdagar efter seminariet.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-01-29