Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 2 Del A Bearbetning


Nu ska ni avsluta den första iterationen av designen. Ni ska levandegöra ert gränssnittsflöde i en Low-fidelity prototyp, en pappersprototyp, som sedan utvärderas genom ett test. Men för att veta vad prototypen ska innehålla måste man först bestämma hur den ska användas.

Instruktioner

 1. (i grupp) Skapa tre testscenarier av de tre användaruppgifter ni identifierade i föregående uppgift. Ett testscenario ska utformas som ett uppdrag eller en uppgift och beskriva vad användaren vill uppnå, kort om varför, men inte hur det ska göras. Ju mer olik man förväntar sig att testanvändaren är mot den primära personan, desto mer av personans mål måste förklaras i scenariot. Var uppmärksamma på val av ord, undvik att använda exakt de ord som finns i ert gränssnitt. Scenariot ska innehålla de detaljer som en riktig användare skulle kunna till vid användningstillfället men inget om hur det ska göras i ert system.
 2. (enbart IP-studenter) Lo-Fi-prototyp: Gå på den schemalagda lektionen i pappersprototypning (se Schema). Observera att närvaro är obligatorisk. Ta med gruppens gränssnittsflöde och testscenarier. På lektionen kommer ni att få skapa en pappersprototyp för gruppens koncept som illustrerar händelseförloppet i testscenarierna. Om pappersprototypen inte hinner bli klar på lektionstid behöver ni se till att göra klar den innan steg 4.
 3. (enbart IP-studenter) Identifiera något mål, krav eller kvalitet från Uppgift 1 som kan mötas med hjälp av Uppgiftsframgång (Task completion rate) eller SUS (System Usability Scale). Om ni är två IP-studenter i gruppen samla in ett mått var, annars välj ett av dem. Förbered datainsamling (insamlingen ska ske på lektionen för användbarhetstestning) genom att skapa formulär och antingen skriva ut på papper eller göra dem interaktiva.
 4. (i grupp) Gå på lektionen i Användbarhetstestning (se Schema). Observera att närvaro är obligatorisk. Ta med den färdiga pappersprototypen och era testscenarier. Ni kommer att genomföra användartest på er pappersprototyp, samla in data och anteckna era observationer från dem. IP-studenterna samlar in sina data.
 5. (enbart IP-studenter) Sammanställ numeriska data.
 6. (i grupp) Sammanställ observationer och erfarenheter från användartestet, dokumentera tankar om problem med er design.

Kompensation för frånvaro på pappersprototyplektion (enbart IP-studenter)

Skriv en text på 500-1000 ord om:

 • Beskriv syftet med att tillverka och använda en pappersprototyp (lofi- prototyp), hänvisa till kurslitteraturen. Identifiera likheter och skillnader mot syfte och användning av en Hi-Fi prototyp.
 • Ta upp vad man bör tänka på när man tillverkar en pappersprototyp och förklara varför (referera till kurslitteraturen).
Ge filen ett namn på formen [liuID]Prototyp.pdf Lämna in dokumentet i Lisam under "Kompensation för frånvaro". Inom 15 arbetsdagar från lektionstillfället.

Kompensation för frånvaro på användbarhetstestlektionen

Skriv en text på 500-1000 ord om:

 • Beskriv syftet med att genomföra användbarhetstester med prototyper, hänvisa till kurslitteraturen.
 • För varje steg i ett användbarhetstest av en prototyp där "tänka- högt"-metoden används (se kursliteraturen), redovisa:
  • en kort beskrivning av vad steget innebär
  • vad som är viktigt att tänka på i detta steg relaterat till det övergripande syftet med användbarhetstest av prototyper
Ge filen ett namn på formen: [liuID]AnvTest.pdf Lämna in dokumentet i Lisam under Inlämningar, "Komplettering för frånvaro". Inom 15 arbetsdagar från lektionstillfället.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-02-10