Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 3


Uppgift 3 gäller endast IP-studenter. Betyg U/3/4/5.

Uppgift 3: Projektrapport

Projektarbetet ska dokumenteras i en klassisk projektrapport. Mall med mer detaljerade instruktioner än nedan finns här i word-format och här i pages-format. Du behöver föra anteckningar och dokumentera kontinuerligt under projektets gång för att komma ihåg vad som hände. Du får gärna ändra layouten i mallen, men behåll kapitelindelningen. Observera att denna text skrivs individuellt.

Namnge rapporten Gruppnr_LiUID_upg3.pdf och lämna in rapporten i Lisam under UPG3 senast vid den tid som anges under Deadlines. Om problem uppstår pga distansläget kontakta Examinator.

Här ska ni beskriva:

  • Det designuppdrag gruppen valde. Hur tolkade ni det, vad siktade ni mot att göra.
  • Vilka mål och krav ställde ni upp och vilket krav uttrycktes mätbart. Vilken typ av mål låg bakom era krav? Referera till kursboken här.
  • Beskriv gruppens arbete steg för steg. Om du har svårt att komma ihåg allt, titta på uppgiftsinstruktionerna.
  • Beskriv dina egna individuella skisser och gruppens tre första designkoncept (beskriv hur det fungerar i text och bild) samt kort värderingen.
  • Beskriv hur pappersprototypen illustrerar ert designkoncept (2-3 skärmar i löpande text, resten som bilaga).
  • Beskriv hur användbarhetstesterna genomfördes på pappersprototypen (förberedelsematerial som intervjufrågor, testplan och testscenarier beskrivs kort i text men läggs med i bilaga).
  • Förklara ev. ändringar av datorprototypen gentemot pappersprototypen och testupplägget (motivera).
  • Beskriv användartesterna på datorprototypen och resultatet.
  • De mått du använde i UPG2 (summativ utvärdering) redovisas i ovanstående steg och används sedan i en avslutande diskussion av hur bra er design är. Är gruppens lösning bra (uppfylls kravet?)
  • Diskutera sedan gruppens arbete i projektet. Vad gick bra och vad gick mindre bra? Referera till kurslitteraturen här. Är gruppens lösning kreativ, innovativ eller nyskapande? Om ja, vad bidrog till det? Om nej, vad kunde ni ha gjort för att åstadkomma det?.

Betyget på denna rapport baseras i huvudsak på visade insikter om genomförandet av ingående metoder och tekniker, förmågan att kommunicera designförslag samt förmågan att argumentera för en designlösning bland andra.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-03-19