Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Projekt

 • Anmälan till projektgrupp via WebReg.

Allmän information

Upplägg

Projektets syfte är att ge en erfarenhet att arbeta med en större projekt i programmering och att ge en möjlighet att få använda det ni lärt er under kursens gång. Studenter från tidigare år har upplevt projektet som det mest lärorika och roligaste momentet i kursen.

Projektet utförs i grupper om 5-6 personer och ni ska tillsammans skapa en applikation eller ett spel. Vanligtvis brukar alla grupper göra spel, och det är något vi rekommenderar. Ett spel hamnar ofta på en rimlig nivå så att det både fyller upp kursens krav och går att genomföra inom perioden. Det är dessutom kul att implementera och visa upp när det är klart!

Projektförslag

Ett lämpligt projekt (till omfattning och innehåll), med kursens laborationer och teori som grund, är att göra ett klassiskt arkadspel. Du kanske kommer ihåg sådana höga montrar med en TV-inuti, de brukade (kanske fortfarande?) stå på fritidsgårdar och i bowlinghallar. Vanligtvis behövde spelaren lägga i mynt för att få spela. Därpå kör spelet i gång och målet är att försöka ta sig så långt som möjligt. Vanligtvis har spelaren ett antal liv och när liven är slut så är spelet likaså och det är dags att lägga i nya mynt, om man nu har råd och/eller tid med det.

Många klassiska arkadspel har revitaliserats många gånger sedan de först släpptes efter som de är så älskade - inte minst i denna kursen! För att se exempel på spel som gjorts i denna kursen, och andra kurser med slutprojekt, finns exempel i korridoren utanför SU17/18 och på väggarna i vissa av salarna. Det är inte ovanligt att grupper gör kombinationer av klassiska spel eller tar inspiration från mer moderna mobil-/webspel. Möjligheterna är oändliga!

Kommunikation inom gruppen

Kommunikation

En stor del i projekt handlar om kommunikation. Kommunikation är svårt, för när jag säger något är det långt ifrån säkert att mottagaren uppfattar samma sak som jag faktiskt menar. Olika personer har olika bakgrund, olika personlighet, och olika bra dagar och tar saker på vitt skilda sätt. Det är värt tänka på både som den som pratar och den som lyssnar. God kommunikation kan skapa förtroende för varandra och är en förutsättning för att kunna samarbeta. Försök vara tydliga med vad ni menar när ni pratar, och ställ kontrollfrågor för att se att ni förstår rätt när ni lyssnar. Ge varandra beröm för bra idéer och låt varandra komma till tals. Försök inkludera alla, fråga "vad tycker du"? Försök få en positiv stämning i gruppen. Om du observerar någon typ av problem i samspelet mellan gruppmedlemmar (dig inkluderad), ta upp det omgående. Om något inte känns bra så är det inte bra och då måste vi reda ut varför! Om du, gruppen eller assistenten inte inom ett par dagar visat att problemet är löst, vänd er till kursledaren.

Frånvarande gruppmedlem

Ett vanligt problem som brukar uppstå i minst en grupp varje år är att en gruppmedlem inte bidrar i den utsträckning ni kommit överens om. Medlemmen dyker inte alltid upp på gruppmöten och blir inte klar med sin uppgift, men lovar att den är klar om ett par dagar. Ett par dagar senare behöver medlemmen ytterligare lite tid. Och så vidare. Tills projekttiden är slut. Vid det laget har ingen av er roligt, ni har massor kvar att göra på ingen tid, och assistenten undrar varför ni inte märkte något tidigare. En sådan situation måste ni upptäcka och ta tag i direkt. Försök lägga upp arbetet så ni sitter tillsammans även när ni arbetar enskilt, och prata ofta om hur det går, hur långt ni kommit och om du hellre vill jobba med en annan del som passar dig bättre. Och redan andra gången en medlem missar att komma eller höra av sig hissar ni röd flagg.

Gruppkontrakt (rekommenderas)

Vi rekommendera att ni tänker igenom hur ni vill samarbeta och kommer överens om vad som gäller. Gruppkontrakt är ett verktyg för det. Vi ger er här en mall vi försökt hålla kort och samtidigt få med det viktigaste att tänka på.

Kontakt med assistent och inlämning

Det är till er assistent ni lämnar in dokument, kod och bonusuppgifter. Under projektets gång har ni även möjlighet att få handledning av er assistent. Detta kan vara för att ni vill ha hjälp att tackla något problem, att ni vill diskutera krav, eller annat releterat till ert projekt. Om assistenten inte kan hjälpa er över mail kan ett möte bokas in. All kommunikation assistenten måste följande format:

   To: [er assistent]
   CC: LiU-ID@student.liu.se för samtliga projektmedlemmar
   Subject: TDDC76-Grupp-XX: [Ärendet, exempelvis "Problem med ...", "Ändring av krav", "Inlämning av ...", osv.]
   Content:
   En tydlig beskrivning av ärendet. (Se riktlinjer nedan)
  

Tänk på följande:

 • Dokument bifogas som pdf (se krav för godkänt gällande dokument)
 • Om ni behöver hjälp ska ni skriva:
  • Detaljerat vad ni har för problem.
  • Vad ni har försökt att göra och varför det inte har fungerat.
  • Vad ni förväntar er att assistenten ska kunna hjälpa till med.
  • Det är viktigt att tänka på att assistenten inte är där för att lösa era problem åt er, utan assistenten är där för att hjälpa er att komma fram till en lösning. Därför att det viktigt att ni är tydliga med hur assistenten kan hjälpa er på bästa sätt.

 • Om ni vill diskutera krav eller plannering är det viktigt att ni ger en tydlig annledning till varför ni vill diskutera detta.
 • Tänk på att assistenten har mer än en projektgrupp, detta innebär att det kan ta assisenten upp till och med ett dygn att svara på mail.
 • Assistenten gör en bedömning om ett möte ska bokas och assistenten bokar sal för mötet.
 • Misstänker ni att ett möte behövs är det bra om ni föreslår minst tre tider så kan assistenten hitta en tid som passar hen.
 • Anledningen till att vi har dessa krav är att assistenten ska kunna ge er bästa möjliga hjälp och optimera både er tid och assistentens tid.

Krav för godkänt

Dessa krav relaterar till hur arbetet med projektet utförs och krav i de dokument och den kod ni skriver. Utöver dessa krav ska alla obligatoriska moment genomföras för att gruppen ska få ett godkänt projekt.

Följande krav är utformade för spel. Kontakta kursledare och examinator ifall ni vill skapa en annan typ av applikation, så översätts kraven för ert specifika projekt.

Krav på projektet (Spelet/Applikationen)

 • Hela projektet ska ha en objektorienterad design som visar att alla projektmedlemmar arbetat objektorienterat med C++. Det ska finnas minst 6 st. olika klasser som representerar saker i spelet:
  • Varav minst 5 st. ska kunna röra sig i spelet. (Exempelvis fiender/non-playable characters, spelaren, power-ups, projektiler)
  • Varav minst 1 st. ska vara statiska i spelet. (Exempelvis hinder, väggar)

  Examinatorns kommentar: Tänk dig att du ritar upp en karta över spelvärlden medan du spelar. Objekt som inte flyttar sig på kartan är fasta. Objekt som rör sig i förhållande till kartan är rörliga. Det spelar ingen roll hur "kameran" som visar en del av eller hela spelvärlden på skärmen rör sig.

 • Det ska finnas klasser/kodmängd som gör troligt att var och en lagt ned 40 timmar (motsvarande 1.5hp) på objektorienterad programmering (resterande 1.5hp behövs till andra projektuppgifter). Med en god objektorienterad design finns troligen ingen enstaka klass som kräver så mycket arbete så det är lämpligt att var och en siktar på att ansvara för mer än en klass. Tänk på att ett spel består av mer än själva spelmekaniken. Förslag på andra delar som kan behöva objektorienteras och programmeras: tillståndsmaskin, menysystem, resurshanterare, topplista, spelinställningar, grafiskt gränssnitt(knappar och inmatningsfält), fuskkonsol. Utöver det går det spendera programmeringstid åt testning av klasser. Var noga med att du själv commitar ditt arbete i git.
 • Det ska finnas minst 1 klasshierarki som innehåller minst 4 st. objekt.
 • Minst 1 objekt i spelet ska styras av spelaren, antingen med tangenbord eller mus.
 • Det ska finnas kollisionshantering, det vill säga, det ska hända olika saker när objekten möter varandra, de ska påverka varandra på något sätt. T.ex kan ett av objekten tas bort, eller så kan objekten förvandlas på något sätt, eller så kan ett nytt objekt skapas. (Ett exempel på att skapa/ta bort objekt är när man i Space Invaders trycker på skjuta-knappen, t.ex en musknapp, då avfyras ett laserskott och skottet blir då en ny figur som skapas och placeras i världen, på en position vid laserkanonens mynning. Skottet rör sig framåt (uppåt) och om det träffar ett fiendeskepp tas både skottet och skeppet bort, om skottet kommer utanför spelplanen, dvs det missar, tas det endast bort.)
 • Spelet måste upplevas som ett sammanhängande spel som går att spela!

Krav på projekthantering

 • Projektgruppen ska vara 5-6 personer. Registrera gruppen i webreg.
 • Git ska användas aktivt och kontinuerligt av alla gruppmedlemmar för allt material.
 • Projektgruppen ska visa förmåga att skapa och följa en egen planering som tar kursens krav och planering i beaktande.
 • Projektgruppen ska delta på en halvtidsavstämning med sin assistent. Då ska någon grundläggande del fungera.
 • Projektgruppen ska hantera problem som uppstår inom gruppen omgående. Om en medlem uteblir från avtalat möte ska denne kontaktas. Om en medlem inte hunnit lösa sin uppgift inom planerad tid ska gruppen ta ansvar för att medlemmen har en (ny) uppgift, en tidplan och det stöd hen behöver. Om gruppen inte löst problemet (fått kontakt med medlemmen eller fått medlemmen att bidra med arbete) inom 3 arbetsdagar ska assistenten rådfrågas.

Krav på dokument

 • Dokument ska vara skrivna med något text- eller dokumentverktyg och lämnas in som digital pdf.
 • Dokument ska vara väl formaterade och skrivna på korrekt svenska med klart och tydligt språkbruk.
 • Figurer och diagram får ritas prydligt för hand och scannas in.
 • Övriga krav för respektive obligatoriskt dokument ligger tillsammans med instruktionen för det dokumentet (nedan) och ska vara uppfyllda.

Krav på programkod

 • C++-standardbibliotek (STL) ska användas.
 • Minst ett externt programbibliotek ska användas. (Förslagsvis SFML.)
 • Programmet ska bygga upp sitt tillstånd från en extern resurs [datafil,databas]. Ändringar och tillägg i den externa resursen ska upplevas i spelet utan att programmet kräver omkompilering. Detta kan vara inläsning av nya banor och/eller inläsning av antal och typ av fiender i spelet.

  Examinatorns kommentar: All data som avgör när objekt i spelet skapas, var de placeras, hur de rör sig och egenskaper de har ska lagras på fil. Ingen data får hårdkodas i programkoden. Om spelet helt saknar data som avgör detta, t.ex. genom att objekt slumpas fram, så ska åtminstone någon data lagras på fil. Dessutom ska slumptalsfrö gå att välja när spelet startar (det underlättar er egen felsökning eftersom det då går att upprepa samma slumpsekvens igen), och slumpen ska styras så att inte omöjliga situationer skapas för spelaren.

 • Programmet ska genomgående använda objektorienterad design där målet med varje klass är att den enkelt ska kunna ändras eller byggas ut utan att relaterade klasser påverkas. Ansvarsfördelningen bör vara sådan att varje funktion är så kort att den kan läsas i sin helhet utan att scrolla. Kod utanför ramen av en klass bör inte förekomma i den klassen. Rådgör genast med assistenten om din kod inte tillhör en klass eller din funktion inte ryms på skärmen.
 • Koden ska uppfylla de kodkonventioner som tas upp i labbedömningsprotokollet. Undantag från detta ska vara dokumenterade och godkända av assistenten.
 • Koden ska vara dokumenterad, både genom väl valda namn på variabler, klasser och funktioner och vid behov genom kompletterande kommentarer.
 • Minst en icke-trivial klass (som har medlemsfunktioner utöver getters och setters) ska ha ett separat testprogram. Sikta på att testa den logik som är mest avancerad.
 • Kod som lånats från eller inspirerats av extern källa (kod ej helt skriven av gruppmedlem) ska helt eller delvis tillskrivas originalkälla i en kommentar med referens/länk till originalkälla. Det gäller även kod tillhandahållen inom kursen eller som vi tipsat om.

Projektets obligatoriska moment

Observera att deadlines för de obligatoriska momenten är hårda deadlines. De behöver utföras i tid för att säkerställa projektets utveckling. (Om en grupp inte tror att de kan genomföra ett moment innan deadline måste de kontakta kursledare och examinator så fort detta upptäcks.)

Projektgruppsregistrering (Deadline: 2023-10-31 kl 12:00)

Bildandet av grupper (5-6 personer) överlåts åt kursdeltagarna själva och varje medlem i en grupp behöver anmäla sig i WebReg. Gruppen ska meddelat sin assistent via mail (se "Kontakt med assistent") att gruppen bildats och vilka som ingår i gruppen. Projektgrupper kan bildas över de tidigare labgruppsgränserna. Försök bilda grupper där ni i så stor utsträckning som möjligt har samma ambition och ungefär lika starka kunskaper i C++. Det underlättar era diskussioner och ert samarbete.

För de som söker grupp finns det en grupp i WebReg att anmäla sig till. Du behöver inte känna oro om du inte har en grupp. Kontakta kursassistenten så löser vi det tillsammans.

Kravspecifikation (Deadline: 2023-11-03 kl 17:00)

En kravspecifikation ska tas fram. Av denna ska det blivande systemets funktioner klart framgå och användargränssnitt och andra externa egenskaper ska beskrivas. Detta ska vara användarens syn och krav på systemet, dvs vad systemet ska klara, ej hur. Uppdelning kan göras i absoluta krav på det levererade systemet samt tilläggsfunktionalitet, vilken utlovas endast i mån av att det kan utföras inom projektets tidsram.

Kravspecifikationens innehåll

 • En försättssida med projektets namn som huvudrubrik, en underrubrik som anger att det är en kravspecifikation (ev. versionsnummer som underrubrik till denna), vidare namnen på projektgruppens medlemmar, datum och år.
 • En kort sammanfattning som beskriver dokumentets syfte, det sammanhang som projektet utförs i (kursen), samt dokumentets viktiga beståndsdelar. Bör bestå av ett eller två stycken, omfattande sammanlagt 8-10 rader text.
 • Innehållsförteckning
 • Dokumentkonventioner. Vad olika teckenutformningar, symboler, etc., som används i dokumentet innebär.
 • Beskrivning av spelet:
  • Spelidé: Vad går spelet ut på? Vad gör spelet underhållande att spela? Vad driver spelet framåt?
  • Vilka regler styr spelet?
  • Hur ska spelet se ut? (Ha gärna med en skiss)
 • Användargränssnitt. Beskrivning av hur en användare kan kommunicera med systemet (kommandostyrt, grafiskt gränssnitt, etc.)
 • Kravformulering:

  Beskriv de uppgifter systemet ska utföra och de problem systemet ska lösa genom krav. Tillsammans ska kraven ge en heltäckande beskrivning av vad spelet är och ska kunna göra.

  Dela upp kraven på funktionalitet i följande tre nivåer:

  Absolut krav

  Något som måste uppfyllas.

  Bör-krav

  Borde finnas med i slutprodukten, men systemet kan fungera utan denna funktionalitet.

  Kanske-krav

  Tillägsfunktionalitet som kan läggas till i mån av tid och intresse.

  Kraven ska numreras enligt något system. Tänk dock på att alla krav ska ha unika nummer (det ska exempelvis inte finnas fler än ett krav med nummer 3). Om ni under projektets gång vill ändra i kraven eller flytta dem är det viktigt att kraven behåller sin tidigare numrering. Annars kommer alla andra dokument som refererar till kraven via nummer att referera till fel krav.

 • Lagring av permanenta data.

  Använder systemet lagring på fil för vissa data och/eller sparar systemet data på fil mellan körningar av programmet. Beskriv hur data (ska) lagras på fil.

 • Beskrivning av begränsningar som systemet har, t.ex. fall som ej hanteras och andra undantag.

Kravspecifikationens utformning

 • Komplett - all funktionalitet beskrivs.
 • Klar och koncis.
 • Läsbar och välstrukturerad.
 • Angivna krav måste vara testbara.
 • I princip fri från diskussion om implementering av systemet

Objektorienterad analys (Deadline: 2023-11-08, 23:59)

OOA genomförs med utgångspunkt från kravspecifikationen. Analysen dokumenteras med objekt- och klassdiagram.

En mer djupgående läsning om stegen i att ta fram en OOA kan göras i dokumentet Objektorienterad programutveckling i ett nötskal under rubriken "Objektorienterad analys".

(Värt att notera: En väl genomförd OOA framhålls genomgående i tidigare års studenters erfarenhetsredovisningar som synnerligen viktigt för att projektet kunnat genomföras framgångsrikt och i tid.)

Följande ska finnas med i det mycket förenklade analysdokument som varje projektgrupp ska lämna in:

 • Försättssida

  Projektets namn används som huvudrubrik. En underrubrik som anger att det är ett analysdokument (ev. versionsnummer som underrubrik till denna). Vidare namnen på projektgruppens medlemmar, datum och år.

 • Innehållsförteckning
 • Klassdiagram

  Ett eller flera klassdiagram som ger en övergripande bild av de klasser som ingår i systemet och hur de är relaterade.

 • Klassbeskrivningar

  För varje klass ska en kort beskrivning finnas och som redogör för syftet med klassen. En beskrivning kan vara CRC-kortsinformation och lite textuell beskrivning tillagd.

 • Användningsfall/scenarion

  Lista de användningsfall som har hittats. (Ett användningsfall är en interaktion som kan inträffa under systemets exekvering)

Användning av Git (Deadline: Utförs kontinuerligt)

Git ska användas av alla medlemmar i gruppen och genom hela arbetet med projektet. Detta är ett krav då det är vår enda möjlighet att bedöma om du har varit delaktig i utförandet av projektet. Att var aktiv innebär att ha genomfört commits som bidrar till implementationen av projektet. Ett krav för att bli godkänt är att commit-meddelanden inte är tomma, opassande eller bara en ansamling av osammanhängande bokstäver, exempelvis "askjad".

OBS! Ett repository för projektet kommer att skapas på Gitlab av kurspersonal och alla blir därefter inbjudna till projektet. Detta är för att säkerställa att projekten har rätt inställningar.

Vid inlämning skickat ett mail till er assistent med en länk till ert git-projekt på Gitlab. En mer detaljerat beskrivning finns under det obligatoriska momentet Kodinlämning.

Allt som ligger i ert repository (projektet på Gitlab) vid inlämning kommer att bedömas. Se därför till att ha tagit bort allt som inte är en del av det färdiga spelet. (Undantag för dokument som kravspec. och OOA ifall de laddats upp)

Halvtidsavstämmning (Bokas med assistent i v47)

Syftet med avstämningsmötet är att fånga upp om projektet är på rätt spår för att bli godkänt. Projektgruppen har själva ansvar att kontakta assistenten för att boka in mötet. (Tänk på att följa instruktionerna under "Kontakt med assistent") Tänk på att vara ute i god tid, för att garantera att ni kan träffas i v47 och v48, och skicka gärna med förslag på flera tider i mailet.

På mötet kommer följande att diskuteras:

 • Vilka krav som är uppfyllda.
 • Vem i gruppen som gjort vad.
 • Vilka problem gruppen stött på och vad gruppen gjort för att lösa dem.
 • Vad gruppen ska arbeta med under varje av de resterande veckorna, prioriteringar som kan behöva göras och vem som ska göra vad.
 • Vilka möjliga problem som kan uppstå under resterande veckorna och vad gruppen kan göra för att undvika dem.

OBS! Halvtidsavtämningen är ett ypperligt tillfälle att genomföra bonusuppgiften "Leda ett projektmöte med assistent".

Redovisning (Deadline: 2023-12-13, 13:00)

Ett redovisningspass är schemalagt i timeedit. På passet kommer alla grupper ta fram sina spel och det finns en möjlighet att gå runt och se vad andra har gjort under projektet - och förhoppningsvis spela lite! Detta är en höjdpunkt i slutet av terminen.

Er assistent kommer att testa ert spel och gå igenom er kravspecifikation för att se att den är uppfylld. Assistenten kommer också komma att ställa frågor kring hur du implementerat just din del av ert spel. Efter detta ger assistenten grönt ljus att genomföra en kodinlämning.

Det är möjligt att redovisa innan det schemalagda passet. För att de ska vara möjligt behöver assistenten kontaktas i god tid innan för att ett datum som passar både assistent och gruppen.

Kodinlämning (Deadline: 2023-12-13, 23:59)

När redovisning genomförts ska gruppen lämna in sin kod genom att skicka ett mail till assistenten med en länk till ert projekt på Gitlab. Mailet ska vara utformat enligt följande:

   To: 
	CC: LiU-ID@student.liu.se för samtliga projektmedlemmar
	Subject: TDDC76-Grupp-XX: Kodinlämning
	Content:
	[Ska som minst innehålla en länk till ert projekt på Gitlab.]
  

Var noga med att ert spel går att starta genom att (1) klona ert projekt (2) gå in i projektmappen och skriva "make" (3) starta spelet genom att skriva "./play" (testa sekvensen i ny tom mapp!)

Det är i projektet okej att använda sig av CMake för att generera en Makefile, fast går självklart precis lika bra att skapa en egen Makefile för hand.

Erfarenhetsrapport (Deadline: 2023-12-13, 23:59)

Rapportens syfte och innehåll

Detta dokument ska ni skriva för att få anledning att begrunda den process ni gått igenom, samla ihop de tankar den givit upphov till, och summera erfarenheter som kan ligga till grund för framtida projekt/verksamhet. Rapporten i sin helhet ska vara ett par A4-sidor.

Relatera till den tidsplan ni satt upp, eller de förväntningar ni med all säkerhet haft. Reflektera annars om hur en bättre planering kunde undvikit några problem ni haft eller hjälpt er på annat sätt.

Gå igenom projektets olika faser (krav, analys, implementation, resultat), en i taget. Skriv för var och en ner hur er plan sett ut, och huruvida ni lyckats hålla er till den eller ej. Analysera orsakerna till att ni eventuellt blev sena, och beskriv hur ni löste de problem ni stötte på. Eller tvärtom; av vilket skäl gick det bättre än ni förväntat er. Blev slutprodukten från denna fas bra nog för att ligga till underlag för nästa fas, eller inte? Vad bestod dess brister i? Vad kunde gjorts bättre, sett ur det perspektivet?

Blev till sist slutprodukten vad ni från början hade hoppats? Vilka faktorer bidrog till att det gick som det gick?

Slutligen ska varje gruppmedlem för sig (ange vem!) beskriva den allra viktigaste personliga erfarenheten/kunskapen som projektarbetet bidragit till, och som säkerligen kommer till nytta i kommande programmeringsprojekt (eller vidare yrkesliv).

Sammanlagt ska detta bli minst 8 erfarenheter, individuella och gemensamma sammanräknade.

OBS! Dokumentet är INTE en kursutvärdering, utan en samling arbetserfarenheter som är värda att komma ihåg till nästa projekt ni är med i. En form av självutvärdering. Vi värderar studenternas åsikter om kursen högt och en kursutvärdering kommer att genomföras. Har ni synpunkter på kursen kan ni dessutom lämna dem separat till examinator.

Vad räknas som en dokumenterad erfarenhet?

Att skriva ned sina erfarenheter kräver lite eftertanke. Det gäller att skriva ned tillräckligt för att en oinsatt läsare skall kunna göra samma positiva erfarenhet i ett eget projekt, alternativ kunna undvika en negativ erfarenhet. Det bör för varje erfarenhet framgå:

 • Hur ni gick tillväga, vad ni gjorde, hur ni gjorde, och varför ni valde den metoden?
 • Vad resultatet blev, om tillvägagångssättet ledde till något positivt eller negativt?
 • Varför ni är nöjda eller missnöjda med resultatet och varför det blev som det blev?
 • Hur kommer det här påverka hur ni närmar er en liknande situation i framtiden? Det vill säga, vad blir det långsiktiga lärdommen från detta?

Exempel på en intetsägande "erfarenhet": "Versionshantering via Git har fungerat mycket bra och hjälpt alla utvecklare i projektet."

Exempel på en bättre formulerad erfarenhet: "Vi använde versionshantering via Git. Detta hjälpte alla utvecklare hålla reda på senaste versionen och underlättade distributionen av färdiga moduler mellan utvecklarna. Vid två tillfällen kunde vi snabbt hitta fel som uppstod tack vare historiken. Ett problem var att kod som inte fungerade checkades in vid flera tillfällen och det slarvades även med att kommentera vad som checkades in. Detta gjorde att utvecklare spenderde onödig tid på felsökning. Vi borde kommit överens om att bara checka in testad och fungerande kod, men ändå ofta, en modul i taget. I framtida projekt kommer vi försöka använda versionshantering, med ett gruppkontrakt där vi kommer överens om att bara checka in fungerande kod för att underlätta samarbetet."

Döm själv vad som saknas i de två exemplen enligt punkterna ovan. Döm själva vilken ni helst skulle vilja läsa i förberedelsefasen för ett projekt.

Bonusuppgifter

Totalt går det att samla ihop 16 bonuspoäng i projektet. (Bonuspoängräknare) Vissa av bonuspoängen är individuella och andra är till hela gruppen. Vissa bonusuppgifter kan bara utföras under en specifik period och andra ska utföras löpande under projektet. Det är därför viktigt att ni skapar er en överblick av uppgifterna så tidigt som möjligt. All information om bonusuppgifter går att hitta nedan i respektive länk med instruktioner. I instruktionerna står det, utöver vad som ska genomföras, hur uppgiften examineras. (Om något upplevs som otydligt i instruktionerna är det viktigt att du kontaktar kursledaren omgående.)

Om du har frågor om bonusuppgifterna ska dessa mailas till din assistent. (Se "Kontakt med assistent" ovan) Detta är för att kunna ge snabbare svar än att vänta tills nästa projektmöte och för att inte ta gruppens tid för en individuell bonusuppgift.

Länkar till bonusuppgifter:

Tekniska verktyg: SFML, Make, Git, m.m.

Följande är en samling av resurser relaterade till olika verktyg och tanken är att de kan vara en startpunkt i ert arbete med verktygen. Det finns, utöver detta, otroligt mycket information på nätet som går att söka sig till.

SFML

 • SFMLs egna tutorial
 • SFMLs dokumentation
 • SFML exempel 1 (Endast som inspiration)
 • SFML exempel 2 (Endast som inspiration)

 • För att kompilera med SFML på idas system behöver ni, efter filerna, lägga till flaggorna:

  -lsfml-graphics -lsfml-window -lsfml-system

 • För att använda Valgrind i kombination med SFML behöver ni köra följande:

  valgrind --suppressions=./suppressions.txt ./mitt-spel
  supperssions.txt är en fil som ni behöver ladda ner och lägga i mappen som ni kör valgrind ifrån.

Make

Git

Alternativ till emacs

(Vi i kursen kan ge begränsat med stöd för andra verktyg än emacs. Vill man arbeta i något annat verktyg så är det okej och vi rekomenderar isåfall VSCode.)

Övriga resurser


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-11-13