Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Examination

Kursen examineras genom

LAB2 — En obligatorisk laborationskurs, 3,5 hp

PRA1 — Ett obligatoriskt projektarbete, 3 hp

UPG3 — Datorbaserade inlämningsuppgifter, 1,5 hp

UPG4 — Frivillig inidviduell reflektionsuppgift 0 hp

Under länken Kursinformation i menyn till vänster ges information gällande bedömning av olika examinationsmoment, betygssättning på delmoment och på hel kurs, deadline för delmoment, etc. Deadline framgår även av kursens aktivitetsöversikt. Anvisningar av lite mer praktisk natur följer nedan, men först IDAs generella regler för examination och policy för redovisning av datorlaborationer.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.

Deadline

Deadline ska hållas, såvida inte särskilda skäl föreligger. I fall du får problem ska assistenten om möjligt vara vidtalad och eventuella överenskommelser gjorda innan deadline passeras.

Laborationer (LAB2)

Laborationer utförs i grupper om normalt två personer. Även om laborationer löses i grupp görs i princip en individuell betygssättning.

Laborationsserien består av fyra huvuddelar, Laboration 0, 1, 2 och 3. Laborationerna utförs under läsperiod Ht1.

Laboration 0 består av deluppgifter som ska redovisas tillsammans för stilgranskning.

Laboration 1 är en fristående uppgift med egen deadline.

Laboration 2 är en sammanhållen uppgift med egen deadline.

Laboration 3 består av deluppgifter och dessa ska redovisas gemensamt vid deadline för Laboration 3.

För att bli godkänd (G) på en laboration krävs att:
 • laborationen redovisats muntligt och samtliga gruppmedlemmar kunnat redogöra för hur ni tänkt
 • källkod är skickad till assistenten med hjälp av givet inskickningssystem
 • båda ovanstående krav uppfyllts före deadline (om inget annat gjort upp i förväg)
 • båda(alla) gruppmedlemmarna fullo medverkat i arbetet med samtliga uppgifter,
 • inga andra än gruppmedlemmarna har varit inblandade i framtagningen av koden; misstanke om annat kan bli fall för disciplinnämnden
 • lösningen uppfyller normala korrekthetskrav och vad som i övrigt sägs i uppgifterna (följ specifikationerna)
 • lösningen uppfyller grundläggande kodningsstandard
 • eventuell komplettering är inlämnad senast 8 kalenderdagar efter assistentens besked om komplettering
För att kunna erhålla betyget väl godkänd (VG) på en laboration krävs följande:
 • laborationen är löst med samtliga krav för godkänd (G) uppfyllda enligt ovan
 • även eventuella extra uppgifter för VG är lösta och godkända enligt kraven för godkänd (G)
 • lösningen är både korrekt och pålitlig i alla avseenden (kontrollera mot checklistor och kodstandard)
 • lösningen följer kodningsstandard noga
 • eventuell komplettering är inlämnad senast 8 kalenderdagar efter assistentens besked om komplettering (assistenten avgör om lösningen är så nära att den går att komplettera upp till VG); endast en komplettering medges för VG

Muntlig redovisning är obligatorisk och kan behöva göras flera gånger. Muntlig redovisning ger dig assistentens kommentarer på koden och tips alternativa (enklare?) lösningar. Redovisar du muntligt i god tid före deadline får du avsevärt större möjlighet att undvika komplettering på den digital inlämningen. Frågor rörande programmen ska kunna besvara av samtliga medlemmar i gruppen.

Komplettering kan medges om en uppgift är underkänd eller om man lämnat in för VG men inte helt uppfyller kraven. Assistenten meddelar om komplettering är aktuellt.

Projekt (PRA1)

Projektarbetet utförs i grupp om 4-6 personer. Bildandet av grupper överlåts åt kursdeltagarna själva. Om någon skulle ha problem med att hitta en grupp kan kursassistenten kontaktas. Det finns en deadline i läsperiod Ht1 för s.k. projektgruppsregistrering som innebär att gruppen senast då ska ha meddelat projekthandledaren (normalt lektions/labassistenten) om att gruppen bildats och vilka som ingår samt ifall gruppen redan valt ett projekt att utföra. Grupper kan bildas över klassgränser.

Momenten projektgruppsbildning och kravspecifikation (KS) ska utföras under läsperiod Ht1, objektorienterad analys (OOA), objektorienterad design (OOD) och kodning (OOP) under läsperiod Ht2.

Varje moment utom projektgruppsregistreringen ska redovisas skriftligt i form av ett dokument (pdf) vars omfattning och utformning framgår av kursmaterial och annan information. Varje moment har ett senaste inlämningsdatum då motsvarande dokumentation ska lämnas till handledaren. I samband med slutredovisningen av projektet ska även en erfarenhetsrapport lämnas in. En erfarenhet redogör för hur man löst en uppgift, varför man gjorde på det sättet, hur det gick och vad man lärt sig av det. Efterklokhet tillåts!

En gruppredovisning utgör slutexamination av projektet. Vid denna ska projektgruppens samtliga medlemmar närvara och gruppen ska demonstrera resultatet för handledaren. Tidpunkt för gruppexaminationen ska normalt vara i sista veckan av läsperiod Ht2 men detta överlåts till handledaren och gruppen att överenskomma. Det kommer att schemaläggas ett tillfälle för detta i sista veckan av Ht2, där projektgrupperna ges tillfälle att demonstrera sina projekt för handledaren och för varandra.

Om grund finns kan handledaren/examinator göra en individuell betygssättning (G/U) av gruppens medlemmar.

Datorbaserade inlämningsuppgifter (UPG3)

Görs på egen tid under kursens gång. För godkänt gäller att alla obligatoriska uppgifter är genomförda. Observera att detta ska göras individuellt då det är ett examinationsmoment. Misstanke om fusk måste anmälas av examinator till disciplinnämnden enligt LiUs regler.

Frivillig reflektionsuppgift (UPG4)

Utförs individuellt för möjlighet att höja slutbetyget i kursen. Denna uppgift måste göras för att ha möjlighet till betyg 5. För mer information se länken Reflektionsuppgift i menyn.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2017-08-18