Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Examination

Denna sidan presenterar kursens olika examinationsmoment. de olika krav som finns för att bli godkänd på vardera kursmoment och vad som krävs för att uppnå högre betyg.

Examinationsmoment

Kursen består av följande obligatoriska moment:

 • PRA1 Ett projekt, 3 hp
 • LAB2 En laborationskurs, 3.5 hp
 • UPG3 Datorbaserade inlämningsuppgifter (OpenDSA), 1.5 hp
För betyg 3 i kursen behöver du bli godkänd på de tre obligatoriska kursmomenten.

Utöver de obligatoriska momenten kan du samla bonuspoäng, genom att utföra bonusuppgifter relaterade till laborationerna, projektet och OpenDSA. Dessa är prestationer som går utöver kraven för godkänt. För betyg 4 krävs minst 20 insamlade poäng och för betyg 5 krävs minst 40 insamlade poäng. För att uppnå högre betyg behöver kraven för godkänt vara uppfyllda.

(Av historiska och administrativa skäl har kursmoment LAB2 betygskalan [U,G,VG] och du som är observant ser även ett moment UPG4 "Frivillig individuell reflektionsuppgift" i studieinfo. Tidigare användes dessa för att påverka slutbetyget i kursen, men från och med HT-2019 sätts slutbetyget helt baserat på insamlade poäng under såväl LAB2 som PRA1. För dig som ändå tycker VG är viktigt på LAB2 gäller att du behöver 30 poäng från LAB2-delen i webreg, detta motsvarar arbetsinsatsen tidigare år. För UPG4 gäller att du gör poängmomentet "Användning av datastrukturer och algoritmer i projektet (4p)", tänk på att det behöver planeras redan från starten av ert projekt.)

LAB2 - Laborationer

Laborationer utförs i grupper om normalt två personer. Även om laborationer löses i grupp görs i princip en individuell betygssättning.

Laborationsserien består av fyra uppgifter. Laborationerna utförs under läsperiod Ht1. Samtliga laborationer stilgranskas. Sträva alltid efter att skriva klar och tydlig kod som följer god praxis och konventioner. Redovisning ska alltid ske före respektive laborations deadline (se kursens aktivitetsöversikt).

För att bli godkänd på en laboration krävs att:
 • regler för examination av datorlaborationer följts (se nedersta fliken på denna sida, "Regler och policy för examinering och redovisning")
 • laborationen redovisats muntligt och samtliga gruppmedlemmar kunnat redogöra för arbetet
 • källkod är skickad till assistenten med hjälp av givet inskickningssystem
 • alla ovanstående krav har uppfyllts före deadline (om inget annat bestämts i förväg)
 • lösningen uppfyller normala korrekthetskrav och vad som i övrigt sägs i uppgifterna (följ specifikationerna)
 • lösningen uppfyller god praxis och konventioner
 • eventuell komplettering är inlämnad senast 8 kalenderdagar efter assistentens besked om komplettering

Komplettering kan medges om en uppgift inte riktigt når godkänd nivå. Assistenten meddelar om komplettering är aktuellt.

Godkänt på laborationsserien som helhet ges när du har godkänt på samtliga laborationer. Laborationer examineras, och resultat rapporteras till LADOK, vid tre tillfällen under året:

 • Ordinarie examination löpande under HT1 med rapportering i slutet av oktober tentamensperiod.
 • Omexamination löpande under schemalagda delen av HT2 med rapportering i slutet av januari omtentaperiod.
 • Omexamination under augusti omtentamensperiod med rapportering i slutet av densamma.

Det sker ingen examination i perioden februari fram till augusti omtentamensperiod.

PRA1 - Projekt

Projektarbetet utförs i grupp om 5-6 personer. Bildandet av grupper överlåts åt kursdeltagarna själva. Om någon skulle ha problem med att hitta en grupp ska kursassistenten kontaktas. Det finns en deadline för s.k. projektgruppsregistrering som innebär att gruppen senast då ska ha meddelat projekthandledaren (normalt assistenten) om att gruppen bildats och vilka som ingår samt ifall gruppen redan valt ett projekt att utföra. Grupper kan bildas över klassgränser.

Momenten projektgruppsbildning, kravspecifikation (KS), objektorienterad analys (OOA), kodning (OOP), avstämning, projektdemonstration och erfarenhetsrapport ska utföras enligt kursens aktivitetsplanering.

Varje moment utom projektgruppsregistreringen och demonstrationen ska redovisas skriftligt i form av ett dokument (pdf) vars omfattning och utformning framgår på kursens projektsidor. Varje moment har ett senaste inlämningsdatum då motsvarande dokumentation ska lämnas till handledaren.

Graden av kvalitet och medverkan på samtliga projektmoment ingår i slutexamination av projektet. Om skäl föreligger kan en individuell betygssättning (G/U) av gruppens medlemmar ske.

UPG3 - Datorbaserade inlämningsuppgifter (OpenDSA)

Görs på egen tid under kursens gång. För godkänt gäller att alla obligatoriska uppgifter är genomförda. Observera att detta ska genomföras individuellt då det är ett examinationsmoment. Misstanke om fusk måste anmälas av examinator till disciplinnämnden enligt LiU:s regler.

Bonusuppgifter för högre betyg

Bonusuppgifter ger bonuspoäng som kan samlas ihop för ett högre betyg. För betyg 4 krävs minst 20 insamlade poäng och för betyg 5 krävs minst 40 insamlade poäng. För att uppnå högre betyg behöver kraven för godkänt vara uppfyllda.

Bonusuppgifter lämnas in tillsammans med laborationen de ingår i.

En inlämnad bonusuppgift måste följa dess givna specifikation (utföra det uppgiften säger att den ska göra) för att den ska beaktas för bedömning. Det finns därför inte utrymme för större kompletteringar.

Regler och policy för examination och redovisning

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska (t.ex. plagiera, använda otillåtna hjälpmedel eller ej godkända AI-baserade assistenter) kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.

Deadline

Deadline ska hållas, såvida inte särskilda skäl föreligger. I fall du får problem ska assistenten om möjligt vara vidtalad och eventuella överenskommelser gjorda innan deadline passeras.


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-08-21