Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

Examination

Examinationsmoment och bedömningskriterier

Inga examinationsmoment är inlagda i kursdatabasen.

På kursen kan betyg 3, 4 eller 5 ges. Olika gruppmedlemmar kan sikta mot olika betyg. Siktar man mot betyg 3 så behöver man inte skriva ett reflektionsdokument och siktar man mot betyg 5 så måste alla kraven för betyg 5 uppfyllas inklusive reflektionsdokumentet (enligt lärandemål 5). Mer detaljerade instruktioner om projketet och redovisningarna finns under projekt-sidan.

Betyg 3, 4, och 5 ges enligt följande bedömningskriterier för respektive lärandemål i kursen:

Lärandemål 1:
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna använda metodik för utveckling av innovativa mjukvaruprodukter.

Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5

En iteration av Lean startup  metodik har använts i utveckling av en affärsidé / produkt / tjänst med en tydlig användarmedverkan (en iteration måste innehålla framtagning av en MVP som har utvärderats med 3 användare som är representativa för målgruppen).

I rapporten finns det en detaljerad redovisning av datainsamling gällande användarmedverkan, alltifrån antal deltagare, detaljer kring genomförandet till analys av datat och resultatet.

Två iterationer av lean startup  metodik har använts i utveckling av en affärsidé / produkt / tjänst med en tydlig användarmedverkan (både iterationer måste innehålla framtagning av MVP och användarutvärdering med 3 användare som är representativa för målgruppen i respektive iteration).

I rapporten finns det en detaljerad redovisning av datainsamling gällande användarmedverkan, alltifrån antal deltagare, detaljer kring genomförandet till analys av datat och resultatet

Tre iterationer av lean startup metodik har använts i utveckling av en affärsidé / produkt / tjänst med en tydlig användarmedverkan (alla tre iterationer måste innehålla framtagning av uppdaterad MVP och minst två olika typer av användarutvärdering med 5 användare som är representativa för målgruppen i respektive iteration).).

I rapporten finns det en detaljerad redovisning av datainsamling gällande användarmedverkan, alltifrån antal deltagare, detaljer kring genomförandet till analys av datat och resultatet

Affärsidén / produkten / tjänsten demonstreras i en interaktiv MVP.

Affärsidén / produkten / tjänsten demonstreras i en interaktiv MVP som har utvärderats med målgruppen. Fokus på utvärderingen är att ta reda på funktionalitet och funktioner som uppfyller behoven (fokus ska inte ligga på användbarhet eller design).

 

Affärsidén / produkten / tjänsten demonstreras i en interaktiv och välutvecklat MVP som har testats med målgruppen. (Fokus på utvärderingen är att ta reda på funktionalitet och funktioner som uppfyller behoven (fokus ska inte ligga på användbarhet eller design).

 

I rapporten presenterar gruppen en kunskapsprofil för gruppmedlemmarna (se Från idé till företag, affärsplannering för framgång, sid 65-72 PDF ).

I rapporten presenterar gruppen en kunskapsprofil för gruppmedlemmarna och en plan för att lösa kunskapsluckorna på vägen mot ett ”dream team” (se Från idé till företag, affärsplannering för framgång, sid 65-72 PDF )

Lärandemål 2:
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna använda affärsmodeller för mjukvara.

 

Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5
Har använt en lämplig affärsmodell för affärsidén / produkten / tjänsten. Den använda affärsmodellen bygger på välgrundade motiveringar och argument samt en budget (använd Almis budgetmall för aktiebolag).

Den använda affärsmodellen bygger på välgrundade motiveringar och argument samt en budget. En jämförelse med ytterliggare en möjlig affärsmodell görs med motiveringar och argument samt en budget (använd Almis budgetmall för aktiebolag).

 

Funktionalitet baserat på affärsmodellen redovisas i rapporten. Funktionalitet baserat på affärsmodellen redovisas i rapporten och är inkluderat i pototypen. Funktionalitet baserat på affärsmodellen redovisas i rapporten och är inkluderat i pototypen och funktionalitet för de två möjliga affärsmodellerna är identifierade.

Lärandemål 3:
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna använda metoder för spridning och marknadsföring av mjukvara.

 

 

Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5

Growth Hacking har tillämpas och funktionalitet för spridning och marknadsföring av affärsidén / produkten / tjänsten har identifierats och redovisas i slutrapporten.

Growth Hacking har tillämpas och funktionalitet för spridning och marknadsföring av affärsidén / produkten / tjänsten har identifierats och redovisas i slutrapporten. Funktionaliteten är också integrerat i MVP:en.

Growth Hacking har tillämpas och funktionalitet för spridning och marknadsföring av affärsidén / produkten / tjänsten har identifierats och redovisas i slutrapporten. Funktionaliteten är också integrerat i MVP:en.

Har identifierat funkationalitet för spridning även för den andra möjliga affärsmodellen som har identifierats under lärandemål 2.

Lärandemål 4:
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna använda affärsanalysmodeller för mjukvaruinriktat entreprenörskap.

Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5
Har genomfört en NABC analys och utgå ifrån de 4 frågorna som beskrivs i SRI International Best Practice (DOC):

  - Need: What are our client's needs?
  Svaret ska stödjas med underlag som kommer från en egen kundundersökning (kvalitativa och/eller kvantitativa metoder ska tillämpas) och/eller från relevanta och tillförlitliga källor så som branschorganisation rapporter.

  - Approach: What is our compelling solution to the specific client need?

  - Benefits: What are the client benefits of our approach?
  Varför kommer kunder att vara intresserade av affärsidén/ produkten / tjänsten?

  - Competition/alternatives: Why are our benefits significantly better than the competition?

Har genomfört en NABC analys utifån de 4 frågorna från SRI International Best Practice med bra argument (DOC):

  - Need: What are our client's needs?
  Svaret ska stödjas med underlag som kommer från en egen kundundersökning. Kvalitativa (t.ex. intervjuer, workshops) och kvantitativa (t.ex. enkäter) metoder ska användas. Deltagare i kundundersökningen ska vara representanter till målgruppen.

  - Approach: What is our compelling solution to the specific client need?

  - Benefits: What are the client benefits of our approach?
  Varför kommer kunder att vara intresserade av affärsidén/ produkten / tjänsten?

  - Competition/alternatives: Why are our benefits significantly better than the competition?

 

 

Har genomfört en NABC analys utifån de 4 frågorna från SRI International Best Practice med mycket bra argument (DOC):

  - Need: What are our client's needs?
  Svaret ska stödjas med underlag som kommer från en egen kundundersökning. Kvalitativa (t.ex. intervjuer, workshops) och kvantitativa (t.ex. enkäter) metoder ska användas. Deltagare i kundundersökningen ska vara representanter till målgruppen.
  Behovunderlaget ska även stödjas fmed relevanta och tillförlitliga källor så som rapporter från branschorganisationer eller statistik från vetenskapliga rapporter.

  - Approach: What is our compelling solution to the specific client need?

  - Benefits: What are the client benefits of our approach?
  Varför kommer kunder att vara intresserade av affärsidén/ produkten / tjänsten?

  - Competition/alternatives: Why are our benefits significantly better than the competition?

 

Det identifierade behovet (Need i NABC analysen) bygger på källor som är både egna underlag och från rapporter (som t.ex. branschorganisation rapporter, forskningsartiklar) med tillräcklig nivå.

 

Det identifierade behovet (Need i NABC analysen) bygger på källor som är både egna underlag och från rapporter (som t.ex. branschorganisation rapporter, forskningsartiklar) med god nivå:

Det egna underlaget är framtaget med minst två metoder så som enkätundersökningar, intervjuer eller workshops.

Det identifierade behovet (Need i NABC analysen) bygger på källor som är både egna underlag och från rapporter (som t.ex. branschorganisation rapporter, forskningsartiklar) med hög nivå:

Det egna underlaget är framtaget med minst två metoder så som enkätundersökningar, intervjuer eller workshops. Deltagare är representativa för målgruppen och antal deltagare är av betydelse (t.ex. i enkätundersökningen deltog minst 100 personer).

En konkurentanalys (Competition i NABC analysen) ska genomföras för att besvara frågan ovan och enligt mallen. Konkurentanalysen är genomförd med tillräckligt bra nivå med minst 4 konkurenter.

En SWOT-analys göras (Styrkor/Fördelar i jämförelse för den egna affärsidéen enligt mallen.

 

 

En konkurentanalys (Competition i NABC analysen) ska genomföras för att besvara frågan ovan och enligt mallen. Konkurentanalysen är genomförd med tillräckligt god nivå med minst 8 konkurenter.

En SWOT-analys göras (Styrkor/Fördelar i jämförelse för den egna affärsidéen enligt mallen.

En konkurentanalys (Competition i NABC analysen) ska genomföras för att besvara frågan ovan och enligt mallen. Konkurentanalysen är genomförd med tillräckligt hög nivå med minst 12 konkurenter.

En SWOT-analys göras (Styrkor/Fördelar i jämförelse för den egna affärsidéen enligt mallen.

NABC analysen ska också vara baserad på insikterna ifrån effektanalys av affärsidén / produkten / tjänsten som genomförs genom SusAD-metoden och i samarbete med studenter ifrån kursen TDDE32. Effekterna av affärsidén / produkten / tjänsten är identifierade med avseende på minst 2 av följande perspektiven:

 • individuella
 • mjlömässiga
 • ekonomiska
 • tekniska
 • sociala

Effekterna presenteras genom att redovisa i rapporten både spindeldiagrammet och syntesen (Synthesis: Threats, opportunities, actions) enligt SusAD-metoden.

NABC analysen ska också vara baserad på insikterna ifrån effektanalys av affärsidén / produkten / tjänsten som genomförs genom SusAF-metoden och i samarbete med studenter ifrån kursen TDDE32. Effekterna av affärsidén / produkten / tjänsten är identifierade med avseende på minst 3 av följande perspektiven:

 • individuella
 • mjlömässiga
 • ekonomiska
 • tekniska
 • sociala

Effekterna presenteras genom att redovisa i rapporten både spindeldiagrammet och syntesen (Synthesis: Threats, opportunities, actions) enligt SusAD-metoden.

De identifierade effekterna har tagits hänsyn till i utformningen av affärsidén / produkten / tjänsten.

NABC analysen ska också vara baserad på insikterna ifrån effektanalys av affärsidén / produkten / tjänsten som genomförs genom SusAF-metoden och i samarbete med studenter ifrån kursen TDDE32. Effekterna av affärsidén / produkten / tjänsten är identifierade med avseende på minst 3 av följande perspektiven:

 • individuella
 • mjlömässiga
 • ekonomiska
 • tekniska
 • sociala

Effekterna presenteras genom att redovisa i rapporten både spindeldiagrammet och syntesen (Synthesis: Threats, opportunities, actions) enligt SusAD-metoden.

De identifierade effekterna har tagits hänsyn till i utformningen av affärsidén / produkten / tjänsten.

Globala mål och delmål (globalgoals.org eller globalamalen.se) som är relevanta för affärsidén / produkten / tjänsten är identifierade.

Har tagit fram och i rapporten redovisat Lean Canvas för affärsidén / produkten / tjänsten. Har tagit fram och i rapporten redovisat Lean Canvas för affärsidén / produkten / tjänsten. Har tagit fram och i rapporten redovisat Lean Canvas för affärsidén / produkten / tjänsten.

 

Lärandemål 5:
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna ha förmåga att kommunicera ett förslag till en mjukvaruorienterad affärsidé skriftligen och muntligen.

Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5
 • Har bidragit och/eller genomfört en muntlig pitch under seminarium 1
 • Har genomfört en individuell muntlig pitch på 20-30 sekunder och demonstrerat MVP:en på max 1 minut i samband med projketredovisningen.
 • Har bidragit och/eller genomfört en bra muntlig pitch under seminarium 1
 • Har genomfört en bra och genomarbetat individuell muntlig pitch på 20-30 sekunder och demonstrerat MVP:en på max 1 minut i samband med projketredovisningen.
 • Har bidragit och/eller genomfört en mycket bra muntlig pitch under seminarium 1
 • Har genomfört en mycket bra och genomarbetat individuell muntlig pitch på 20-30 sekunder och demonstrerat MVP:en på max 1 minut i samband med projketredovisningen.

 

Har spelat in en pitch av affärsidéen på max 5 minuter (tiden måste hållas!). Pitchen ska vara för potentiella investerare och innehåller:

 • En inledning som fångar publiken (t.ex. en fråga, en story)
 • NABC
 • Teamet
 • Avsluta med call to action - vad ni vill att höraren ska göra eller ge er

Har spelat in en pitch av affärsidéen på max 5 minuter (tiden måste hållas!) med bra kvalitet. Pitchen ska vara för potentiella investerare och innehåller:

 • En inledning som fångar publiken (t.ex. en fråga, en story)
 • NABC
 • Teamet
 • Avsluta med call to action - vad ni vill att höraren ska göra eller ge er

Har spelat in en pitch av affärsidéen på max 5 minuter (tiden måste hållas!) med mycket hög kvalitet. Pitchen ska vara för potentiella investerare och innehåller:

 • En inledning som fångar publiken (t.ex. en fråga, en story)
 • NABC
 • Teamet
 • Avsluta med call to action - vad ni vill att höraren ska göra eller ge er
Har tagit fram en screencast för affärsidén / produkten / tjänsten på 1-2 minuter som en marknadsföringsmaterial. Har tagit fram en bra screencast för affärsidén / produkten / tjänsten på max 2 minuter som en marknadsföringsmaterial.

Har tagit fram en välarbetat screencast för affärsidén / produkten / tjänsten på max 2 minuter som en marknadsföringsmaterial.

 

Redogör i slutrapporten (Rapportmallen kan användas):

 1. beskrivning av affärsidén / produkten / tjänsten enligt lärandemål 4 och utifrån NABC analysen (detaljerad info finns under lärandemål 4 ovan).
 2. valtet av affärsmodellen redovisas enligt lärandemål 2.
 3. beskrivning av hur growth hacking har tillämpats för spridning och marknadsföring för affärsidén / produkten / tjänsten enligt lärandemål 3.
 4. beskrivning av tillämpningen av lean startup metodiken för utveckling av affärsidén / produkten / tjänsten utifrån lärandemål 1.
 • Rapporten (sparad i pdf-format) ska ha en framsida där gruppmedlemmarnas namn och liU-id anges, innehållsförteckning, referenslista och eventuell bilaga.
 • Rapporten lämnas in i Lisam.
 • Utgå ifrån att läsaren känner till grundprinciperna i kursen så dessa behöver inte introduceras.

Redogör i slutrapporten (Rapportmallen kan användas):

 1. beskrivning av affärsidén / produkten / tjänsten enligt lärandemål 4 och utifrån NABC analysen (detaljerad info finns under lärandemål 4 ovan).
 2. valtet av affärsmodellen redovisas enligt lärandemål 2.
 3. beskrivning av hur growth hacking har tillämpats för spridning och marknadsföring för affärsidén / produkten / tjänsten enligt lärandemål 3.
 4. beskrivning av tillämpningen av lean startup metodiken för utveckling av affärsidén / produkten / tjänsten utifrån lärandemål 1. (Utgå ifrån att läsaren känner till grundprinciperna i metodiken.)
 5. en skriftlig pitch av affärsidéen med god kvalitet
 • Rapporten (sparad i pdf-format) ska ha en framsida där gruppmedlemmarnas namn och liU-id anges, innehållsförteckning, referenslista och eventuell bilaga.
 • Rapporten lämnas in i Lisam.
 • Utgå ifrån att läsaren känner till grundprinciperna i kursen så dessa behöver inte introduceras.

 

Redogör i slutrapporten (Rapportmallen kan användas):

 1. beskrivning av affärsidén / produkten / tjänsten enligt lärandemål 4 och utifrån NABC analysen (detaljerad info finns under lärandemål 4 ovan).
 2. valtet av affärsmodellen redovisas enligt lärandemål 2.
 3. beskrivning av hur growth hacking har tillämpats för spridning och marknadsföring för affärsidén / produkten / tjänsten enligt lärandemål 3.
 4. NABC analysen. (Utgå ifrån att läsaren känner till grundprinciperna i NABC-analysen.)
 5. beskrivning av tillämpningen av lean startup metodiken för utveckling av affärsidén / produkten / tjänsten utifrån lärandemål 1.
 6. en skriftlig pitch av affärsidéen med mycket hög kvalitet
 • Rapporten (sparad i pdf-format) ska ha en framsida där gruppmedlemmarnas namn och liU-id anges, innehållsförteckning, referenslista och eventuell bilaga.
 • Rapporten lämnas in i Lisam.
 • Utgå ifrån att läsaren känner till grundprinciperna i kursen så dessa behöver inte introduceras.

Referenserna i texten och i referenslistan i rapporten ska vara skrivna enligt IEEE referensstilen.

Den skriftliga rapporten är begripligt skriven med få eller inga korrekturfel.

Referenserna i texten och i referenslistan i rapporten ska vara skrivna enligt IEEE referensstilen.

Den skriftliga rapporten är välskriven.

 

Referenserna i texten och i referenslistan i rapporten ska vara skrivna enligt IEEE referensstilen.

Den skriftliga rapporten är välskriven.

 

-

Rapporten innehåller individuella reflektionsdokument med reflektion över projektet. Varje reflektionsdokument ska vara på 2-3 A4 sidor (1000 - 1500 ord) som tar upp en eller flera aspekter av projektet. Reflektionen stöds med minst två vetenskapliga publikationer utöver de övriga referenser i rapporten (En artikel publicerad på en konferens och/eller en tidskrift, en doktorsavhandling. Bloggar, föreläsningsslides, och wikipedia får EJ användas).)

Referenserna i texten och i referenslistan i rapporten ska vara skrivna enligt IEEE referensstilen.

Rapporten innehåller individuella reflektionsdokument med genomtänkt och välgrundad reflektion över projektet. Varje reflektionsdokument ska vara på 2-3 A4 sidor (1000 - 1500 ord) som tar upp en eller flera aspekter av projektet. Reflektionen stöds med minst fyra relevanta vetenskapliga publikationer utöver de övriga referenser i rapporten (artiklar publicerade på en konferens och/eller en tidskrift,  doktorsavhandlinarg. Bloggar, föreläsningsslides, och wikipedia får EJ användas).

Referenserna i texten och i referenslistan i rapporten ska vara skrivna enligt IEEE referensstilen.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i en lösning (t.ex. i dess kod). Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna. Mer information om plagiering och upphovsrätt finns på biblioteketssida.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2023-10-29