Göm menyn

TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4

Ingenjörskap - VT1

Uppgift Etik

Organisationer som försöker forma en fungerande företagsetik brukar kallas för värdedrivna. Verksamheten utgår då från en fastställd värdegrund. Det är belagt att företag och andra organisationer som arbetar med etik och värderingar är mer framgångsrika än de som inte gör det. (Collins och Porras, 1994). En värdegrund kan beskrivas som företagets eller organisationens ”inre kompass” och den hänger ofta samman med det som kallas för CR eller CSR (corporate responsibility/corporate social responsibility). Omvärlden ställer upp förväntningar och krav på företag/organisationer vad gäller verksamhetens påverkan på samhället och dess individer. Värdegrunden är företagets/organisationens svar på hur de förhåller sig till dessa krav i form av etiska principer eller en etisk kod (ofta omnämnd som ”uppförandekod” eller ”code of conduct”).

Det är dock inte tillräckligt att fastställa de grundläggande värderingarna. Företaget/organisationen måste även möjliggöra för de anställda och för företagsledningen att i vardagen tillämpa de etiska principerna. Ska etiken omsättas i praktiken måste den implementeras i den organisationskultur som vägleder alla anställda. Således måste även företagets grundläggande värderingar överensstämma med företagets övriga mål och värden.


Uppgiften består av två delar:

  1. Förberedelse
  2. Genomförande

1. Förberedelse

Inför uppgiften och skrivuppgiften ska du ta del av följande litteratur:
  1. Hansson, Sven Ove. (2008) Teknik och etik. Stockholm: KTH:s filosofienhet. (E-kompendium)
  2. Youtube Steve Bennett ”Protecting Privacy and Society
  3. Youtube Shannon Vallor ”On designing a More Ethical Internet
  4. Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice
  5. Sverige Ingenjörens hederskodex
  6. Linköpings universitetets hederskodex för studenter och anställda (PDF)

2. Genomförande

  • Leta reda på ett s.k. värdedrivet företags etiska kod eller etiska policy. Dessa brukar återfinnas på företagens hemsidor. Välj gärna företag du skulle vilja jobba på i framtiden. Företaget kan vara internationellt.
  • Läs igenom företagets etiska kod eller etiska policy och identifiera de etiska mål och värden som du finner i den.

Du ska sedan reflektera utifrån Gibbs reflektionsmodell genom att svara på frågor i Gibbs reflektionsmodell.

Exempel på etiska koder hittar du här Ericsson, Skanska, Saab, Google, Telia Company, Scania, Volvo, Coca Cola, Ikea, Veoneer, PWC.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-05-10