Göm menyn

TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4

Ingenjörskap - VT2


Skrivuppgift Etik

Reflektera över det s.k. värdedrivet företags etiska kod eller etiska policy (som du har identifierat i uppgiften) utifrån Gibbs reflektionsmodell genom att svara på frågorna nedan. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg, modellen är anpassad för uppgiften. Utgå också ifrån tipsen om att skriva en bra reflektionstext i "Om reflektionstexten till dialogseminariet". Skrivuppgiften ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord) och steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg (4 och 5).

1. Beskrivning
 • Vilket värdedrivet företag har du valt i uppgiften?
 • Vilka är de etiska mål och värden som beskrivs i företagets etiska kod eller etiska policy?
 • Överensstämmer dessa med hur du i övrigt uppfattar företaget och dess verksamhet? Motivera ditt svar
 • Ta upp en situation där de etiska målen och värden skulle spela roll för de beslut som tas eller de involverades agerande
2. Reaktioner

Reaktioner här kopplar till situationen som tas upp i steg 1.

 • Vad bör de involverade göra?
 • Hur skulle du agera?

Utan att analysera dessa än.

3. Värdering
 • Är de etiska målen och värden som du identifierar begripliga? Motivera ditt svar och exemplifiera.
 • Är det klart vad de etiska målen och värden som du identifierar betyder och innebär? Motivera ditt svar.
 • Är de förenliga med Professionens etiska mål för Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice och Sverige Ingenjörens hederskodex som finns bland förberedelsematerialet under uppgiften? Exemplifiera

Värdera och motivera dina svar.

4. Analys
 • Upptäcker du mål och värden som du anser riskerar komma i konflikt med varandra? exemplifiera och motivera dina svar.
 • Vilka konsekvenser har de involverades agerande i den situation som du beskriver ovan?
 • Vilken roll spelar de etiska målen och värden i den situation som du beskriver och hur påverkas de involverades agerande av dem?
5. Generella slutsatser Etiska mål kan komma i konflikt med företagets/organisationens övriga mål: Görs det klart i företagets etiska kod eller etiska policy hur konflikter av detta slag bör hanteras? motivera ditt svar och exemplifiera
6. Personliga handlingsplaner
 • Hur skulle du agera om du i din framtida yrkesroll står inför en mål- eller intressekonflikt?
 • Vad anser du bör väga tyngst, de etiska målen, professionsmål eller företagets vinstmål? Förklara även hur du resonerar.

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Skriv kurskod TDDD94 överst i dokumentet
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner:
  Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.Etik.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna grupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID
 • Lisam används för inlämning av skrivuppgiften under INLÄMNINGAR i TDDD94 kursrum. Där under kommentarer ska du också ange vilket betyg du siktar på med en motivering och genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns. Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för Etik.
 • Deadline för inlämning: finns i schemat i TimeEdit

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-04-13