dale TDDD94 > Social kompetens - VT1
Göm menyn

TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4

Social kompetens - VT1


Uppgiften består av tre delar:
 1. Läs igenom skrivuppgiften
 2. Förberedelse - aspekter inom interpersonellt ledarskap
 3. Intervjuundersökning

1. Läs igenom skrivuppgiften

Innan du gör förberedelsen och intervjuundersökningen ska du läsa skrivuppgiften så du vet hur intervjun kommer att användas när du ska göra skrivuppgiften och kunna förbereda dig väl för det.

2. Förberedelse - aspekter inom interpersonellt ledarskap

Aspekterna nedan är i fokus i din intervjuundersökning samt skrivuppgift som handlar om interpersonellt ledarskap. Innan du genomför intervjun ska du ta del av följande relevanta material (artiklar, länkar, videoklipp) som belyser aspekterna a-e. Under varje aspekt finns det fördjupningsmaterial för de som vill lära sig mer om respektive aspekt. I skrivuppgiften ska du fokusera på minst 2 av dessa aspekter:

 1. Ledarskap
  1. Situationsanpassad ledarskap på sidan 10-22 i Situationsanpassat Ledarskap i Svensk Industri - sett utifrån sambandet mellan teori och praktik av Ranya Ezzi.
  2. Ledarskapsteorier - Perspektiven på ledarskap vi tar upp i kursen: den auktoritäre ledaren, den demokratiske ledaren, låt-gå-ledaren, situationsanpassat ledarskap och transformativt ledarskap
  3. Fördjupningsmaterial:
 2. Vinna/vinna
  1. Stephen R Covey skriver om Vana 4: Tänk vinna/vinna – principer för interpersonellt ledarskap ur boken "Att leva och verka till 100 %: eller de 7 goda vanorna".
  2. Vinner alla så vinner du! (YouTube)
 3. Funktionella och dysfunktionella team
  1. Se videon 5 Dysfunctions of Teams av Patrick Lencioni (Youtube)
  2. Are you an ideal team player? | Patrick Lencioni | TEDxUniversityofNevada
  3. Fördjupningsmaterial:
 4. Empatis roll i samspel med andra
  1. Så ser du om chefen är narcissist av Elisabeth Vene ur tidningen Ingenjörskarriär.
  2. Ledarskap kräver trippelfokus enligt Daniel Goleman i videon How Leaders Can Develop a Triple Focus.
  3. Ledarskap och Självkänsla (YouTube)
 5. Hur effektivitet i gruppen påverkas av samarbetet mellan gruppmedlemmarna
  1. What Great Leaders Actually DO av Brendon Burchard (YouTube)
  2. Are you an ideal team player? | Patrick Lencioni | TEDxUniversityofNevada
  3. Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap av Dani R Strömberg (PDF)
  4. Fördjupningsmaterial:

3. Intervjunundersökning

Syfte

Syftet med intervjusundersökningen är att få en inblick i samspel mellan individer, hur ledarskap fungerar i verkligheten, hur ledarskap påverkar gruppen och vilka aspekter som leder till framgång vid samarbete. Intervjuundersökningen innefattar att du intervjuar en yrkeverksam person som jobbar som chef eller ledare. Intervjun ska hållas muntligt. Intervjupersonen:

 • ska vara formellt utsedd att leda en verksamhet
 • har ansvar för verksamheten hen leder
 • kan vara chef eller ledare på deltid
 • kan gärna vara civilingenjör eller ingenjör men inte ett måste
 • kan jobba inom andra branscher än teknik

Tips

Nedan kommer tips för att hitta intervjupersoner inom teknikbranschen:

Under våren råder det pandemi så följ restruktionerna. Intervjun ska genomföras muntligt och kan genomföras på telefon eller digitalt (via Zoom, Teams, etc.) Intervjupersonen kan vara en bekant eller släktning. Kom ihåg att läsa skrivuppgiften innan du gör intervjun.

Intervjun


Börja intervjun med att presentera dig själv och syftet med intervjun detta. Berätta också om att du kommer ställa frågor inom följande tre olika områden:
 • bakgrundsinformation om intervjupersonens ledarskap
 • bakgrundsinformation om gruppen/verksamheten som intervjupersonen leder
 • beskrivning av en situation, händelse eller erfarenhet av betydelse för intervjupersonen (se till att hinna med att ställa dessa frågor)
Informera intervjupersonen om att hen kommer att vara annonym i skrivuppgiften. Nu kan du börja ställa frågorna nedan:

Bakgrundsinformation om intervjupersonens ledarskap
 1. Vilken utbildning har du?
 2. Vilket företag eller organisation jobbar du på?
 3. Vad har du för roll/position och under hur lång tid du haft den rollen/positionen?
 4. Vilka andra tidigare chefsuppdrag och/eller ledarroller har du haft?
 5. Hur kommer det sig att du har den rollen?
 6. Vad ingår det i ditt ansvar?
 7. Vilka befogenheter har du?
 8. Vilket stöd får du av verksamheten (t.ex. från din chef, dina kollegor och de du leder)?
 9. Hur fungerar samarbetet i gruppen/verksamheten du leder?
 10. Hur är stämningen i gruppen/verksamheten du leder?
 11. Hur effektiv och produktiv är gruppen? Vad beror det på?
 12. Vilken ledarskapsstil anser du att du har? (Be gärna intervjupersonen berätta mer om sin ledarskapsstil om hen inte har gjort det än)
 13. Vad gör du för att dina medarbetare ska trivas?
Bakgrundsinformation om gruppen/verksamheten som intervjupersonen leder
 1. Finns det en informell ledare? Om svaret är "ja fortsätt med följande frågor:
  • Hur agerar personen?
  • Hur påverkar personen din formella ledarroll?
  • Hur påverkar personen gruppen?
  • Vilka egenskaper har personen som gjort honom/henne till ledare?
 2. När uppstår problem och konflikter i gruppen? Hur hanteras de? Vad det bra att det hanteras så?
 3. Hur fungerar kommunikationen i gruppen?
Beskrivning av en situation, händelse eller erfarenhet av betydelse för intervjupersonen
Be intervjupersonen beskriva en situation, händelse eller erfarenhet av betydelse där ledarskap spelat roll. Följande följdfrågor kan ställas:
 1. Vad hände? Vem var med? I vilken kontext det inträffade? Vad gjorde de inblandade? Hur agerade du?
 2. Hur kändes det för dig? Vad tänkte du? Hur reagerade du? Vad tror du att de andra involverade kände och tänkte? Hur reagerade de?
 3. Vad var bra och vad var dåligt med det som inträffade? Varför?
 4. Vilka utmaningar hade gruppen och du som ledare?
 5. Hur nöjd är du gällande hur du hanterade situationen?
 6. Vad hade kunnat göras annorlunda?
Avsluta intervjun med att tacka intervjupersonen för att hen ställde upp.

Du kan så klart ställa andra frågor och följdfrågor. Lyssna på vad intervjupersonen säger och se till att få så mycket relevant info som möjligt. Notera att du INTE ska sammanfatta intervjun utan det är en del av förberedelsen till skrivuppgiften. Frågorna är grunden för reflektionen i skrivuppgiften.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-02-09