Göm menyn

TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4

Social kompetens - VT1


Skrivuppgift Interpersonellt ledarskap

Efter att du har gjort förberedelsen och intervjun är det dags att skriva en reflektionstext på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord). När du reflekterar utgå ifrån intervjuundersökningen som du analyserar och tolkar i förhållande till aspekterna a-e som finns under Förberedelse - aspekter inom interpersonellt ledarskap. Du kan naturligtvis aktualisera andra relevanta begrepp beroende på det som kom fram under intervjun. I din text ska du också utgå från dina egna erfarenheter i samspel med andra i studierna, eventuella arbeten, föreningsåtaganden eller andra relevanta åtaganden. Använd materialet som är tillgängligt under förberedelsen.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du analyserar en specifik situation eller händelse som intervjupersonen tar upp och en egen specifik händelse eller situation om du tar upp det. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg. Läs "Om reflektionstexten till dialogseminariet" med tips om att skriva en bra reflektionstext. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg (4 och 5).

1. Beskrivning
 • 1.a. Ange bransch och roll/position för intervjupersonen
 • 1.b. Beskriv kort situationen, händelsen, erfarenhet som intervjupersonen tog upp utan att göra bedömningar, tolkningar eller försöka dra slutsatser. Vad hände? Vem var med? I vilken kontext det inträffade? Vad gjorde de inblandade?
 • 1.c. Har du varit med om något liknande? I så fall beskriv det. Eller har du varit ledare i något sammanhang eller arbetat i en grupp? I så fall beskriv en relevant händelse, situation, erfarenhet enligt ovan. För de studenter som gör sitt kandidatatarbete tänk på din kandidatprojektgrupp.
2. Känslor, tankar och reaktioner
 • Vad var intervjupersonens känslor, tankar och reaktioner i det du beskriver under 1.b. ovan? Vad tror du att de andra involverade kände och tänkte? Hur reagerade de?
 • Hur skiljer sig dina känslor, tankar och reaktioner från intervjupersonens gällande det du beskriver under 1.c. ovan?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner med frågorna
Vad var bra och vad var dåligt med erfarenheterna/upplevelsen som beskrivs i stegen ovan?
Värdera.

4. Analys

Hur kan du förstå situationen, händelsen, erfarenheten som beskrivs i stegen ovan? Ta hjälp av tankar och idéer av förberedelsematerialet. Här ska du referera till förberedelsematerialet där aspekterna a-e i ingår. Använd frågorna nedan:

 1. Identifiera i vilken kvadrant av de fyra i situationsanpassat ledarskap modellen ledaren befann sig i den situationen, händelsen eller erfarenheten som du beskriver under 1.b. ovan? Motivera!
  • Om saker och ting gick bra eller dåligt hur bidrog deltagarna till detta?
  • Hur funktionell bedömer du att gruppen är? Motivera!
 2. Identifiera i vilken kvadrant av de fyra i situationsanpassat ledarskap modellen ledaren och eller gruppen befann sig i den situationen, händelsen eller erfarenheten som du beskriver under 1.c. ovan? Motivera!
  • Om saker och ting gick bra eller dåligt hur bidrog deltagarna till detta?
  • Hur funktionell bedömer du att gruppen är? Motivera!
Här finns tillfälle till ett konstruktivt kritiskt synsätt.
5. Generella slutsatser

Vad kan ingenjörer (i rollen ledare och/eller teammedlem) ta med sig, i allmänhet, från den analys du gjort i steg 4?

6. Personliga handlingsplaner

För studenter som gör kandidatarbetet
Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort i ditt pågående kandidatprojektgrupp? Här ska du vara konkret och exemplifiera.

För övriga studenter
Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort i ditt pågående eller kommande projektarbete/grupparbete? Här ska du vara konkret och exemplifiera.

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.
 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Skriv kurskod TDDD94 överst i dokumentet
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner:
  Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.InterpersonelltLedarskap.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna grupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID
 • Lisam används för inlämning av skrivuppgiften under INLÄMNINGAR i TDDD94 kursrum. Där under kommentarer ska du också ange intervjupersonens namn och företag/organisation samt vilket betyg du siktar på med en motivering och genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns. Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för interpersonellt ledarskap.
 • Deadline för inlämning: finns i schemat i TimeEdit

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-02-22