Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Projektplan

Projektplanen är det enskilt viktigaste i alla projekt. Den skall avgöra vad som skall göras, hur det skall göras, vem som skall göra vad, när det skall göras, hur lång tid det får ta och vad det kommer att kosta. Allt det chefen behöver veta för att ge dig klartecken att köra igång.

Vad som skall göras och hur det skall göras beskrivs naturligtvis i detalj i andra dokument, men projektplanen bör åtminstone ge en grov översikt på alla aktiviteter. Med "grov" menas så pass detaljerad att du kan med erfarenhet och en god gissning avgöra hur lång tid varje aktivitet kommer att ta (d.v.s. vad det kommer att kosta!).

OBS! Du kan komma att upptäcka att några deadlines i kursen är "konstiga" eftersom andra saker i projektet inte är "helt klart". God planering identifierar dessa saker och planerar för att kunna genomföra allt med god kvalité ändå. D.v.s. ni måste se till att "rätt" saker är "tillräckligt" klara i tid för när de behövs.

Vilka delar ingår i en projektplan?

En projektplan skall innehålla följande information:

 • Allmäna data: Vad är det för projekt? Vilka är inblandade? (både projektgruppen, kund och slutanvändare) Vem/vilka är huvudansvariga?
 • Rutiner för hur olika saker ska gå till: planering av möten, genomförande av möten, korrekturläsning, versionshantering, programmering, kodgranskning, etc.
 • Tidsplanering och milstolpar: När ska olika saker i projektet vara klara? När ska första prototypen vara klar? Vilken funktionalitet skall den ha? etc.
 • Risker: Finns det något som kan inträffa som gör att projektet fördröjs eller misslyckas? Hur kan det undvikas? Det kan vara saker som sjukdom och avhopp likaväl som att det sent visar sig att er portfolio inte fungerar på publikationsplattformen.

Förslag på rubriker i en projektplan

Nedan följer ett antal rubriker som kan ingå i en projektplan. Detta är bara för inspiration; ni väljer själva vilka rubriker ni använder för att strukturera er projektplan så att den innehåller informationen ovan på ett tydligt sätt. Det är självklart okej att hitta på egna rubriker också!

 • Översikt - introduktion till arbetet, kunden, gruppens egna organisation.
 • Fasplan - Vilka utvecklingsfaser, vilka produkter och vilka datum?
 • Organisationsplan - Vilka team, vems ansvar?
 • Förändringsplan - Vad händer om förutsättningarna ändras?
 • Dokumentationsplan - Vilka, när och till vem? Vem godkänner?
 • Utbildningsplan - Internt? Externt? Vem, när, resurser?
 • Installationsplan - Vilken procedur krävs för att få igång mjukvara som krävs?
 • Hantering av artefakter - Hur ska artefakter (dvs. kod, dokumentation, etc.) hanteras? Vilket versionshanteringssystem ska användas, och hur ska innehållet där struktureras?
 • Plan för kvalitetssäkring - Standarder som ska användas? Testning?
 • Varuplan - Vad ska levereras? När? Delleveranser?
 • Resursplan - Personaltid, datortid. Summering av milstolpar?

Krav för er projekt- och tidsplanering

 • Kursens utsatta deadlines skall hållas. Tänk på att det ofta är en bra ide att vara klar tidigare.
 • Ni skall presentera en lista på specifika aktiviteter som skall utföras. Det är inte tillräckligt att enbart lista det som ingår i kursens deadlines. Ni skall titta på varje deadline och fundera på vilka saker ni behöver göra för att nå dit. Dela upp punkten i mindre uppgifter. Det kanske handlar om att söka information, lära sig något, ta fram en dokumentmall, skriva en funktion i python eller koda en HTML-sida. Försök hitta minst två-tre mindre aktiviteter som måste utföras innan ni når varje deadline.
 • Det är lämpligt att noga studera utkasten till lofi-prototyp, kravspecifikation och datalagerinterface (i den mån sådana dokument finns) för att komma fram till vilka aktiviteter som kommer behöva utföras. Med bra utformade dokument i övrigt är det lätt att hänvisa till dem, t.ex. till kravnummer, för mer detaljerad information.
 • För varje aktivitet skall ni ange hur lång tid ni tror det kommer att ta, samt dokumentera hur mycket tid det egentligen tog. Ju mindre varje arbetsmoment är, desto lättare är det att bedöma tiden. Hur lång tid det faktiskt tar behöver inte komma i närheten av er planering. Ju mer fel ni har ju mer lär ni er. Det är lämpligt att planera in reservtid, det tar ofta mer tid än man tror.
 • Muntan är inte en del av projektet, den är ett kurstillägg, och ingår således inte i projektplaneringen.
 • Aktiviteterna skall prioriteras. Det är då lämpligt att prioritera grundfunktionaliteten och låta mer ambitiösa egna tillägg och funktioner ha lägre prioritet. Om tidsbrist uppstår ska ni direkt veta vad som skall strykas först. Tre prioriteringsnivåer är vanligt.
 • Aktiviteterna skall planeras i lämplig ordning med milstolpar när olika delmängder skall vara klara (se nästa punkt). Fundera igenom vad ni behöver för att göra klart varje aktivitet. De sakerna kanske blir egna aktiviteter som ligger före i planeringen.
 • Ni skall sätta upp minst tre egna milstolpar (utöver kursens) för ert arbete. En milstolpe berättar när en viss arbetsmängd uppnått en bestämd kvalite. Är jag husbyggare är t.ex. en milstolpe att takstolarna är uppsatta den 30/7. En annan att taket är vattentätt den 20/8. Ofta utgörs milstolpen av att viktigare saker fungerar. T.ex. är det ju för husbyggaren bra att taket är uppe innan regnperioden börjar, väl där kan interiören installeras utan oro för vädret.
 • Använd den dokumentmall som finns, se länksamlingen.

Riktlinjer för er projekt- och tidsplanering

 • Det är lämpligt att noga studera utkasten till lofi-prototyp, kravspecifikation och datalagerinterface (i den mån sådana dokument finns) för att komma fram till vilka aktiviteter som kommer behöva utföras. Med bra utformade dokument i övrigt är det lätt att hänvisa till dem, t.ex. till kravnummer, för mer detaljerad information.
 • Skriv huvudsakligen i passiv form. Med andra ord, skriv inte "vi ska jobba med datalagret", utan skriv i stället "arbete med datalagret".
 • Det skall finnas information om författare, datum, dokumentversion, projektnamn, kurs och totalt antal sidor (dessa saker är bra att ha med i en dokumentmall, t.ex. i sidhuvud/sidfot på varje sida).
 • Bilder/figurer ska ha förklarande figurtexter med nummer, och de ska refereras till i texten.
 • Inlämning sker som pdf med höga krav på språk och tydlig layout. Korrekturläs. Använd flera rubriknivåer. Sätt tydliga relevanta rubriker. Använd bilder och figurer för att förtydliga eller exemplifiera det som beskrivs i text. Numrera figurer och tabeller och hänvisa i texten så bilden ingår i den röda tråden. Formatera konsekvent kod, filnamn, eller andra typer av nyckelord med en annan font. Infoga innehållsförteckning om det är motiverat utifrån sidantalet, färre än fem sidor behöver sällan förteckning, det är lätt hitta ändå.

Exempel

Nedan finns tre exempel på projektplaner som ni kan använda som inspiration. Dessa har olika styrkor och svagheter, men ingen av dem uppfyller alla krav ovan genomgående i texten. Jämför med listan ovan och fundera på vad som är uppfyllt och vad som kan förbättras. Vi kommer att diskutera detta på seminariet om projektplanen.


Sidansvarig: Emma Enocksson Svensson
Senast uppdaterad: 2022-08-25