Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Social kompetens VT1

Skrivuppgift - Teamarbete för Åk 1 & 2

Skrivuppgiften innefattar att skriva en reflektionstext med fokus på teamarbete. Innan du skriver reflektionstexten ska du göra förberedelserna nedan

1. Förberedelser

Ta del av följande material för att göra en bra reflektion. Förberedelsen av skrivuppgiften sker "med pennan i handen" (dvs. anteckna kontinuerligt dina reflektioner under läsningen och när du tittar på videoklippen. Lyssna till dina inre tankar under läsningen och när du tittar! Skriv ner tankarna när dem dyker upp. Använd dessa tankar sedan när du ska skriva din reflektion.). Materialet du ska ta del av är:

Mer material vid intresse:

2. Uppgift

Reflektera över dina egna erfarenheter av att jobba tillsammans med andra. Utgå ifrån dina egna och personliga upplevelser från arbetsgrupper då du jobbar eller har jobbat tillsammans med andra. Innan du reflekterar ska du:

 1. Identifierna två arbetsgrupper där den ena arbetsgruppen fungerade bra medan den andra arbetsgruppen fungerade mindre bra.
  • Storleken på arbetsgrupperna varierar från 2 deltagare och uppåt. Utmaningar i mindre grupper är annorlunda än utmaningarna i större grupper. Identifiera gärna större arbetsgrupper där ni är flera än 2 personer om det går.
  • Arbetsgrupperna kan ha varit under dina universitetsstudier, skoltid, arbetsliv eller fritidsengagemang.
 2. Bedöm vilket stadium grupperna befinner/befann sig i enligt Susan A Wheelans IMGD-modell genom att fylla i checklistan (logga in med ditt liu-id för att komma åt checklistan) ur boken Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar av Susan A Wheelan.

3. Skrivuppgift

När du har gjort förberedelserna och uppgiften enligt ovan skriv en reflekterande text på 1-2 A4 (500-1000 ord) sidor om Social kompetens - teamarbete. Utgå ifrån dina nedskriva reflektioner från förberedelserna och dina egna erfarenheter utifrån uppgiften. Lyft alltså fram egna konkreta exempel från din situation och reflektera över kopplingar till något du såg i videoklippen eller läst i texten.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du analyserar dina erfarenheter från teamarbete. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg. I texten "Om reflektionstexten till dialogseminariet" finns det tips om att skriva en bra reflektionstext.

Steg

Beskrivning

1. Beskrivning

Beskriv väldigt kort både arbetsgrupperna och det som utmärker dessa grupper. Ange också i vilket stadium varje grupp befinner/befann sig i enligt Susan A Wheelans IMGD-modell.

2. Känslor, tankar och reaktioner

 • Vad är/var dina känslor, tankar och reaktioner om dessa två arbetsgrupper specifikt?
 • Varför valde du just dessa grupper?
 • Vad är dina känslor, tankar och reaktioner om grupparbete generellt?

återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner genom att svara på: Vad fungerade bra och vad fungerade dåligt med dessa grupper? Värdera dina svar.

4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1-3 genom att ta in olika perspektiv och ställ dem mot varandra. Du ska utgå ifrån minst 2 olika perspektiv. Följande är exempel på perspektiv som du kan utgå ifrån:

 • Kunskap om grupputveckling, tillit och förtroende, kommunikation, gruppsammansättningen, spelregler är exempel på några faktorer som påverkar gruppen. Vilka faktorer ledde till gruppernas framgång/misslyckanden anser du? Motivera dina svar genom att ange varför. Utveckla sedan motiveringen genom att göra jämförelse och/eller hitta motsättning. Varför är den jämförelsen och/eller motsättningen relevant?
 • Konflikter: Vilken roll spelade konflikter i gruppen och hur skulle konflikter hanterats i gruppen? Motivera dina svar genom att ange varför? Utveckla motiveringen genom att ange orsaken till det? Varför är den orsaken relevant?
 • Arbetsform och gruppsammansättning: Om du får välja arbetsformen och vilka du jobbar med, hur vill du göra? Varför gör du så? Vad tror du att det kommer att leda till och varför tror du det? Motivera dina svar genom att ange varför.
 • Vad gjorde du för att dina arbetsgrupper fungerade bra/dåligt? Motivera dina svar genom att ange varför? Utveckla motiveringen genom att ange orsaken till det? Vad kan du/hade du kunnat göra för att förbättra arbetet i arbetsgruppen? Motivera dina svar genom att ange varför? Utveckla motiveringen genom att ange orsaken till det?

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser

Vad ska en grupp tänka på när de jobbar tillsammans utifrån dessa erfarenheter och den analys du gjort?

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån följande två frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig?
 • Vilka eventuella åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?

Här ska du vara konkret och exemplifiera

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

4. Redovisning skrivuppgift

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Skriv kurskoden TDDD79 överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna grupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID
   Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp U07 ska döpa sin fil till: U07-sanst881-Skrivuppgift.pdf
 • Lämna in skrivuppgiften i Lisam i TDDD79 kursrum under inlämningar.
 • Ange också i Lisam under kommentarsfältet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet). Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för teamarbete.
 • Datum för inlämning är: 2/3

 Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2020-03-09