Göm menyn

TDP024 Enterprise Systems

Examination


Kursen har två del-moment: laborationer (i grupp), och individuell rapport med seminarie. För godkänd kurs krävs godkänt betyg på samtliga två del-moment. Betyget på kursen avgör av betyget på laborationerna.

Laborationer och betyg

  • Laboration 1 - Betyg 3
  • Laboration 1 & 2 - Betyg 4
  • Laboration 1, 2 & 3 - Betyg 5

Individuell rapport och seminarie

Denna uppgift går ut på att genomföra en fördjupning i aktuell forskning inom kursens områden samt träna på att utvärdera vetenskaplig litteratur. Samt diskutera innehållet av de ni läst på ett seminarie med de andra studenterna.

Sök och välj ut tre bra forskningsartiklarna relaterade till kursens innehåll . Skriv en sammanfattning och analys av alla tre artiklarna på en A4-sida vardera. Som språk kan antingen svenska eller engelska använda. Sammanfattningen/analysen ska utförligt besvara följande frågor:

  • Vad är artikelns syfte?
  • Hur har det presenterade arbetet lagts upp (tillvägagångssätt/metod)?
  • Vilka resultat kommer artikeln fram till?
  • Vad finns det för begränsningar i arbetet?
Avsluta varje analys med att redogöra varför artikel är en bra artikel.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2014-09-30