Göm menyn

TDP024 Enterprise Systems

Ht1 2021


I examensordningen står det att för alla kandidatexamina skall följande mål uppnås:

  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Denna kurs lägger stor vikt vid dessa mål, och det är viktigt för studenten att inse detta för att förstå nyttan av de uppgifter som examinerar kursen.

Webreg

Laborationerna i denna kurs görs i par, registrering av par sker i webreg.

Webreg: Registrering i webreg måste göras av alla studenter Webreg

Kursen i korthet

Denna kurs ger studenten en inblick i arkitekturen bakom Enterprise Systems. Studenten kommer att i den sista laborationen utveckla ett flertal olika tjänster som kommunicerar med varandra. På så vis får man öva sig på att analysera och lösa olika problem som uppstår vid denna typ av utveckling. Samtidigt måste studenten anpassa sig till de verktyg, metoder, principer och designmönster som används vid utveckling av tjänsterna som skall vara tillgängliga och modulära. För högre betyg ges studenterna möjlighet att fördjupa sig i mer komplexa bitar av SOA tjänster.

Nyckelord i kursen

Service Oriented Architecture (SOA), Microservices, Enterprise Systems (ES), Event streaming , multi-tier, program to an interface, unit testing, test driven development, logging, transactions, concurrency, exception handling, REST, etc.

Föreläsningar,Seminarie & Laborationer

Ett antal föreläsningar ges där kursens ämne tas upp och diskuteras. Här presenteras också de principer, metoder och designmönster som är nödvändiga för att lösa laborationerna. Kursen består av 3 laborationer, där högre betyg ges ju fler utmaningar som löses. I kursen ingår även ett moment kring att söka och utvärdera vetenskaplig literatur, och där resultatet presenteras under en seminarieserie.Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2021-08-23