Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Regler för examination

Examination sker genom datortenta, deltagande i obligatoriska moment och godkännande av programmeringslaborationer. Datortentan tillsammans med de obligatoriska momenten utgör kursmomentet DAT1. Programmeringslaborationerna utgör momentet LAB1. För godkänt på kursen krävs godkänt både DAT1 och LAB1. För allmän information om vad som gäller vid examination på LiU, se studiehandboken.

Obligatoriska moment

Deltagande är obligatoriskt i följande moment:

  • Seminarier: individuell förberedelse, presentation och diskussion av utvalda teman. Inför seminarie 2 och 3 behöver ni inför seminariet lämna in egna ansatser till lösningar till kursledningen så att vi kan diskutera dem under seminariet. Lämna in era lösningar senast vid lunchtid dagen innan seminariet så hinner vi gå igenom materialet.
  • Programmeringsdojos: gemensam problemlösning i form av dojos.

Studenterna förbereder själva och diskuterar utvalt ämne för seminariet.

Datortenta

Datortentan tar upp begreppslig förståelse och individuell problemlösning vid dator. Betyget på datortentan (3,4,5) avgör kursbetyget. Mer detaljer om datortentans innehåll ges vid föreläsningarna. I menyn till vänster finns även gamla tentor att tillgå.

  • Datortentan kräver, liksom övriga tentor, anmälan via studentportalen.
  • Ni måste ta med legitimation till tentasalen.
  • Tentan genomförs i SU-sal (datorsalarna i B-huset) och är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del, i den ordningen. Den teoretiska delen genomförs först och skrivs på papper utan hjälp av vare sig kurslitteratur eller dator. När man är klar med den första delen genomförs den andra med hjälp av dator där man har Emacs, en terminal och Python tillgängligt.

Laborationer

Laborationerna genomförs normalt i grupper om två personer (i undantagsfall enskilt). Inlämnade lösningar måste vara unika. Kopiering av lösningar mellan paren räknas som fusk och leder till avstängning av studier vid LiU. Se displinnämndens sida för mer information.

Omexamination

Datortentamen ges omtenta för enligt det vanliga schemat för omexamination vid LiTH.

Datorlaborationerna kan behöva kompletteras enligt instruktioner från era handledare och rättas kontinuerligt intill datortentamen. Därefter sker rättning av laborationer främst i anslutning till omexamination av datortentamen.

Dojos, seminarier och laborationer kan kompletteras enligt nedan. Vänligen markera tydligt kurskod, exakt vilket tillfälle kompletteringen gäller samt ert användarnamn i kompletteringarna.

  • Dojo 1 kompletteras genom att alla uppgifter görs och mejlas till laborationsassistenten.
  • Dojo 2 kompletteras genom att uppgifterna 1-4 görs och mejlas till laborationsassistenten.
  • Dojo 3 kompletteras genom att ni får skriva om hur de abstrakta datatyperna som hanteras i dojouppgiften bör utformas och användas av en sökfunktion. Ni behöver inte skriva fullständig kod, men väl skelett till hur ADT:erna skulle kunna se ut, inklusive exempel på implementation för några av funktionerna.
  • Seminarie 1-3 kompletteras genom att samtliga uppgifter eller frågeställningar behandlas och skickas in till examinator per e-post.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-26