Göm menyn

TDDI82 Objektorienterad problemlösning

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

DAT1 2 poäng - Datortentamen

LAB1 2 poäng - Problemlösning

PRA2 4,5 poäng - Projekt

UPG1 1,5 poäng - Aktivt deltagande på seminarier

Datortentamen

Kursen examineras via en datortentamen. Tentamen består av 2 uppgifter som behandlar mallar(T), och två uppgifter som behandlar standardbiblioteket(S). Om du möter givna deadlines kan du ha upp till 30 minuter bonustid(B) på tentamen. Bonustiden ger dig utökad möjlighet att erhålla högre betyg (betyg 4 och 5). Betyg ges enligt följande tabell:

TidAntal uppgifter godkändaBetyg
5h1T och 1S3
4h+B1T och 1S4
4h+B3 st5
2.5h+B1T och 1S5

Gamla tentor

Vi publicerar endast ordinarie tentamentillfällen på kurshemsidan.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2022-06-01