Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Examination


Tentaformat under HT 2021

Tentamen HT 2021 planeras att ges på plats. Om situationen förvärras kan vi ändå behöva ge tentan på distans.

Upplägget är liknande oavsett vad som händer. Om tentamen sker på plats kommer ni att sitta i en datorsal med möjlighet att skriva lösningar i ordbehandlare (LibreOffice, Emacs, VS Code, ...) på skolans datorer. Om tentamen sker på distans kommer ni att skriva svaren i ordbehandlare hemma i stället. Typen av uppgifter skiljer sig dock en aning.

UPG1 - Datorbaserade inlämningsuppgifter

Se närmre beskrivning på kursens sidor om OpenDSA.

DAT1 - Datortentamen

Tentan består av skriftliga frågor om användandet av datastrukturer och algoritmer. Tentamen består av två "huvuddelar":

  1. En del som fokuserar på att ni har förstått grundläggande begrepp i kursen (algoritmanalys, enklare datastrukturer).
  2. En del som presenterar ett problem och ber er konstruera en algoritm med relevanta datastrukturer som löser problemet effektivt.

Det är huvudsakligen del 1 som skiljer sig mellan distanstentamen och tentamen på plats. Är tentamen på plats så består del 1 av uppgifter där endast svar (+ eventuellt kort motivering) krävs. Är tentamen på distans kräver formatet att ni förklarar era resonemang i större utsträckning.

Genom att redovisa laborationerna innan de deadlines som finns på laborationssidan, samt genom att lösa de extrauppgifter som hör till föreläsningarna kan upp till fyra extrapoäng erhållas på tentan. Dessa extrapoäng räknas bara mot högre betyg, det vill säga att tentan måste vara godkänd utan extrapoäng oavsett hur mycket extrapoäng som har samlats in. Extrapoängen gäller också bara under det första ordinarie tentatillfället.

Gamla tentor

LAB1 - Laborationskurs

Se närmre beskrivning på kursens labbsidor.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.