Göm menyn

Regler för redovisning och komplettering

Filen håller på att uppdateras.

1. Sammanfattning

Labbserien innehåller övningar som är frivilliga och uppgifter som är obligatoriska. I kursens planering finns information om vilka övningar och uppgifter som man bör arbeta med vid respektive labbpass för att ligga i fas. Efter respektive kurs finns en deadline.

De första labbarna redovisas muntligt medan följande labbar redovisas genom inskickning av kod. Bristfälliga lösningar kan behöva kompletteras, vilket i så fall kan kräva ytterligare redovisning.

2. Laborationernas syfte

Det är mycket svårt att lära sig något om programmering utan att själv arbeta med det praktiskt. Laborationerna är till för att den teori som gåtts igenom på föreläsningar och exemplifierats på lektioner nu ska omsättas i praktiken. Varje övning och uppgift är vald för att illustrera och ge möjlighet att träna på ett eller flera koncept.

För att bli godkänd måste du givetvis lösa uppgifterna, men det är inte att du har löst uppgifterna som är det viktigaste, utan hur du har kommit fram till lösningen. Många gånger kräver vi att du inte bara presenterar programkod som löser problemet, utan också förklarar (förslagsvis med kommentarer i koden) hur du har tänkt. Vi ser förmågan att kunna ställa en lösning mot en annan och bedöma deras för- och nackdelar som något mycket viktigt.

Vissa uppgifter kräver att du använder en specifik lösningsmetod. Det innebär att du ibland kan få komplettera en uppgift, trots att funktionen faktiskt returnerar rätt resultat. Vi är inte i första hand intresserade av funktionens resultat, utan hur koden ser ut. Vi skriver programkod i första hand för oss själva och våra kollegor - inte för datorns skull. Det innebär att vi kommer ställa höga krav på läsbarhet.

3. Laborationernas upplägg

Totalt finns åtta labbomgångar varav fem inom ramen för den första kursen, TDDE23. För varje sådan labb finns ett antal laborationspass bokade i våra datasalar. Vid samtliga dessa finns assistenter tillgängliga för att svara på frågor och diskutera dina lösningar. Det är också assistenterna som tar emot redovisningen och kommer med återkoppling.

Laborationerna är kopplade till seminarier och studiematerial, och även till kursboken. Tanken är att seminarierna ska behandla det som händer på laborationerna lite i förväg så att du ska ha tid att smälta materialet.

Kursens planering visar vilka övningar och uppgifter man bör arbeta med vid respektive labbtillfälle för att ligga i fas. Det är finns inget tvång att göra alla övningar, så om man vet att man redan förstår en övning kan man välja att gå vidare istället.

De allra flesta kommer att behöva lägga ner mycket tid för övning och programmering utanför de schemalagda labbpassen – det är så kursen är uppbyggd. Se till att installera system på din egen dator så att du utan problem kan jobba hemmma. Alternativt är våra datorsalar tillgängliga i princip dygnet runt.

4. Redovisning 

Övningarna är frivilliga och behöver inte redovisas, men de är utformade för att förbereda för uppgifterna och kan ofta göra uppgifterna lättare.

Alla uppgifter som hör till en labbomgång ska redovisas för din labbassistent. I slutet av varje uppgift finns en text som talar om hur just den uppgiften ska redovisas. Generellt sett går det till så här, men det kan finnas undantag:

  • Laboration 1 och 2 redovisas muntligt för labbassistenten under labbtid. Programkoden lämnas inte in.

  • Laboration 3, 4, 5A, 5B och 5C redovisas först muntligt för labbassistenten under labbtid. Då kan du få tidig återkoppling och kanske några tips om sådant du skulle behöva ändra innan inlämning.

    När du har åtgärdat eventuella kommentarer kan du gå vidare och lämna in programkoden. Detta sker via versionshanteringssystemet Git och via ärendehantering i Gitlab. Mer information och instruktioner kommer att ges i labb 3!

  • Samma gäller de olika delarna av labb 6, 7 och 8 i kursen TDDE24.

Du ska demonstrera och lämna in kontinuerligt under kursens gång! Det tjänar du själv på, i och med att du får återkoppling i tid. Senare i kursen kommer vi också att sätta upp deadlines för alla labbar för att undvika "trängsel" vid de sista redovisningstillfällena.

Instruktioner för redovisning via Git (labb 3-8)

Innan ni ger er på labb 5, läs igenom studiematerialet som handlar om Git. För labb 3-4 räcker det med att följa de specifika instruktionerna i labb 3.

OBS! Ni ska inte skapa egna repositories, utan vi kommer skapa dessa åt er. Därför är det viktigt att ni anmäler er i Webreg innan deadline. Ni anmäler er en gång för labb 5 i TDDE23, och en gång för labb 6-7-8 i TDDE24.

För att underlätta redovisningsprocessen för både studenter och assistenter har vi i förväg skapat underkataloger för de olika labbarna i ert repository. Vi har också skapat mer eller mindre tomma filer där ni ska placera era lösningar, och lagt till extra filer med befintlig programkod som ni ska användas i vissa labbar.

Lösningarna ska som vanligt lagras i Python-filer (.py) och ska gå att köra direkt med Python 3 i vår IDA-miljö.

Om uppgiften kräver att ni ska motivera era lösningar, utöver att bara lämna in programkod, skriver ni detta som längre kommentarer i koden.

När det är dags att lämna in en viss labb lägger ni in en issue i vår centrala ärendehanterare med en pekare (URL) till ert Gitlab-projekt.

Det är på det sättet handledaren får veta att det finns något att titta på!

5. Rättning och komplettering

Din assistent kommer att titta igenom din redovisning och kommentera dina lösningar.

Om assistenten anser att dina lösningar har för stora brister kommer du att få göra en komplettering. Detta får du i så fall reda på genom Webreg, där du också får kommentarer där det framgår vilka bristerna är och vad du ska göra för att komplettera dem. Åtgärda detta så snart som möjligt och skicka in lösningen på nytt. Om bristerna är mindre kan det i vissa fall räcka med en muntlig komplettering.

Annars kommer assistenten att godkänna lösningen, och eventuellt infoga kommentarer. Ibland kan också muntlig återkoppling förekomma. Målet är att du ska få återkoppling så snart som möjligt, men beroende på arbetsbelastning och när du skickar in redovisningen kan det ibland ta lite längre tid. Kom ihåg att det även för en godkänd laboration är viktigt att läsa assistentens kommentarer. Detta kan ge bra tips inför framtiden, inklusive kommande labbar i samma kurs.

När assistenten har fört in i Webreg att labben är godkänd eller behöver kompletteras blir du automatiskt informerad om detta via mail.

6. Samarbete och fusk

De lösningar som du skickar in ska vara ett resultat av ditt eget arbete. Samma sak gäller senare i kursen när ni arbetar i par; att det som ni lämnar in ska vara ett resultat av ert arbete och ingen annans.

Vi ser mycket allvarligt på alla tendenser till fusk. Det är dock inte lärarnas uppgift att avgöra om fusk förekommer. Vid misstanke MÅSTE ärendet lämnas till universitetets disciplinnämnd som, om de anser att fusk föreligger, kan besluta om varningar eller avstängning i upp till sex månader.

Var går gränsen för fusk? Kan man inte lära sig betydligt mer om man samarbetar? Vi rekommenderar varmt att samarbeta och livligt diskutera de många övningar som finns i labbmaterialet. Dock, när det kommer till uppgifterna, ska de lösningar som du lämnar in vara ett resultat av ditt eget arbete. Det är bättre att du talar med din assistent om du är osäker.

Här nedan följer IDA:s allmänna regler för laborationer.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2021-12-03