Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Kursinformation


Kursens mål

Detta dokument innehåller viktig information om kursen och ska ses som ett förtydligande av den officiella kursplanen, både när det gäller övergripande syfte och rent administrativa uppgifter. Alla studenter förutsätts vara bekanta med den information som finns i dokumentet.

Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en översikt över det ämnesområde som är kopplat till utbildningsprogrammet samt skaffa sig erfarenhet av olika arbetssätt som används under studierna. Målet är att studenterna efter avslutad kurs ska kunna

  • exemplifiera hur någon typ av informationsteknik för kommunikation fungerar tekniskt eller påverkar människors sätt att kommunicera
  • muntligen presentera och förklara en teknisk applikation eller dess användning samt relatera konstruktionen av densamma till relevanta kurser inom utbildningsprogrammet
  • självständigt utforma en teknisk projektrapport enligt principer för vetenskapliga texter
  • söka och kritiskt granska vedertagna källor med hjälp av bibliotekets resurser, samt kunna använda källor korrekt i egenproducerad text
  • konstruktivt delta i basgruppsarbete
  • sammanfatta de teoretiska grunderna för problembaserat lärande och relatera till sitt eget lärande

Kursens innehåll

1. Introduktion till PBL

En viktig del av kursen är introduktion till hur man arbetar med problembaserat lärande. Denna del av kursen börjar redan i nolleperioden och beskrivs här.

2. Projektarbete

Kursens centrala verksamhet består av ett projektarbete som utförs i basgrupper. Varje basgrupp har en handledare från någon av de institutioner som är knutna till utbildningen. För att redovisa projektet kommer gruppen att få ta fram en skriftlig rapport samt en muntlig presentation. Kursen avslutas med en gemensam halvdagskonferens där alla projekt presenteras.

Knutna till projektarbetet finns ett par olika stödjande verksamheter som beskrivs nedan.

3. Kommunikation

Ni kommer att få öva på skriftlig och muntlig framställning och få återkoppling för att era rapporter och presentationer ska bli så bra som möjligt. Detta sker både individuellt och i grupp. Kommunikationsmomentet sköts av personal från CMTS (Centrum för människa, teknik och samhälle) som är knutet till Institutionen för Tema. Mer information om detta moment finns i avdelningen Kommunikation i menyn till vänster.

4. Informationssökning

En viktig del i projektarbetet är att kunna lokalisera och värdera information. Ni kommer därför att få en genomgång av olika resurser och tips på hur man bedömer trovärdigheten hos sina sökresultat. Mer information on detta moment finns i avdelningen Informationssökning till vänster.

Kursadministration

Kursen använder WebReg för resultathantering. Registrera er i WebReg för att få resultat inrapporterade där. Ni måste skriva upp er i rätt grupper för varje moment (UPG1-5, BAS1).

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-08-17