Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap

Projektrapport


Projektrapporten skall vara en omfattande presentation av hela ert arbete och innehålla:
 • Inledande del
  • Titelsida
  • Sammanfattning
  • Förord
  • Innehållsförteckning
  • Eventuellt figur- och tabellförteckning
 • Rapportdel
  • Inledning: bakgrund, syfte, frågeställning, avgränsningar, metod, källor, typografiska konventioner, struktur
  • Huvuddel: bakgrundsbeskrivning och redogörelse av arbetet
  • Resultat: slutsatser, analyser och rekommendationer
  • Avslutande diskussion. Denna skall innehålla också reflektioner av det egna arbetet utifrån aspekter på hållbar utveckling och etik.
 • Avslutande del
  • Referenslista
  • Eventuella bilagor
  • Eventuellt ett index
Det 6-sidiga konferensbidraget skall vara en kortversion av projektrapporten. Den behöver inte följa projektrapporten utan skall mer fokusera på att presentera resultaten och de implikationer de medför. Konferensrapporten måste naturligtvis också tydligt presentera frågeställningarna samt tidigare forskning och er metod tillräckligt detaljerat för att en läsare skall förstå hur ni kommit fram till era resultat. Låna gärna en mall från någon konferens, t.ex. SLTC (SLTC har i sin tur lånat mallar från LREC som i sin tur lånat från ACL och COLING).

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2019-11-06