Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap

Examination


Projektmetodiken examineras genom skriftlig projektplan. 3 poäng.

Vetenskapsteorin och forskningsmetodiken examineras genom skriftlig rapport. 3 poäng.

Projektet omfattar 9 poäng och examineras i tre delar. För godkänt projekt skall också sökplan och sammanfattning av informationssökning vara godkända.

Betyg

Betyg på kursen är VG, G eller U.

Betyget blir individuellt och baseras på en sammanvägning av samtliga moment ovan samt själva det arbete som utförs. För betyget VG krävs att projektgruppen redovisar ett projekt som bedöms vara VG. Individuella undantag kan förekomma.

Projekten bedöms efter kvaliteten på den vetenskapliga rapporten, projektsammanfattningen samt handledarnas bedömningar och gruppens muntliga redovisning.

Krav på olika uppsaster

Följande tabell beskriver översiktligt de krav som ställs på projektarbetet. Uppgiftens svårighet samt genomförandet kommer också att vägas in i betygsättningen.
MomentGVG (utöver G)
FrågeställningFör kunden intressant frågeställning. Vetenskapligt välformulerad studie. Egen problemformulering. Vetenskapligt intressant frågeställning.
TeoriKunskapstillämpning. Tillämpning av beprövade teorier i nya sammanhang. För problemet tillräcklig teoretisk genomgång. Omfattande teoretisk genomgång. Kritiskt tolka relevant information. Huvudsakligen användning av primärkällor.
MetodUtförlig metodpresentation. Diskussion av alternativa metoder i förhållande till problemställning.
ResultatredovisningKorrekt redovisning. Bärkraftiga resultat och diskussion av eventuella brister.
Analys och tolkningRimlig och välgrundad analys i förhållande till metod och teori. Bra beskrivning av analysen. Alternativa tolkningar. Vetenskapligt kritiskt förhållningssätt till eget arbete.
Slutsatser och diskussionSlutsatser väl grundade i teori och empiri. Bemöter andras perspektiv med respekt. Relevanta etiska överväganden ska finnas med i metoddiskussion och/eller diskussion. Möjliga konsekvenser av arbetet för olika intressenter, hållbar utveckling och samhället.Kunskapsgenerering. Praktiska och/eller teoretiska implikationer med utgångspunkt i teorin.
Struktur och formaliaRöd tråd och tydlig struktur. God ton och akribi. Balans mellan återgivningen av läst litteratur och egna resonemang.

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2019-11-08