Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

UPG5: Hemtentamen i PBL


Examinationsuppgift PBL-introduktion 2016

Syftet med med denna examinationsuppgift är att du ska visa att du har förstått den teoretiska grunden för problembaserat lärande och kan relatera till denna från egna erfarenheter av lärande och basgruppsarbete.

Uppgift 1 (enskilt lärande).
Berätta om ett tillfälle (eller period) då du upplevt att du lärt dig något och använd lärteorier ur kurslitteraturen för att förklara vad som hände. Hitta sedan ett sätt att lära ännu effektivare nästa gång en liknande situation inträffar. Motivera utifrån lärteorierna.
Uppgift 2 (lärande i grupp).
Berätta om en positiv eller negativ situation i basgruppen som relaterar till lärande och de begrepp som behandlats i momentet om gruppdynamik.
 • Beskriv hur du upplevde situationen och hur du tror att den påverkade andra i gruppen. Vilken roll hade du i gruppen?
 • Redogör kortfattat relevanta teorier kring pyskologiska grupper relaterat till den beskrivna situationen.
 • Analysera specifikt hur ditt eget lärande påverkades av situationen. Utgå från teorierna för hur arbete i grupp kan stödja/stjälpa det individuella lärandet.
 • Föreslå hur du hade kunnat agera annorlunda med hjälp av den kunskap du nu har om hur psykologiska grupper fungerar. Även om du tycker att basgruppsarbetet fungerar bra kan du hitta någon aspekt där du skulle kunna lära effektivare än idag.
Instruktioner
 • Försök att skriva enkelt men utan talspråk och jargong.
 • Texten ska vara:
  • Kort och koncis, inte vara längre än 1500 ord (bilder och diagram räknas alltså inte, men ska diskuteras i texten).
  • Rättstavad
  • Ha en tydlig layout
 • Referera till kursliteraturen enligt en vedertagen standard (exvis APA, Harvard, eller Oxford).
 • Skicka dokumentet som pdf till mikas34.liu@analys.urkund.se
Tidsfrist
 • Texten ska lämnas in senast 2017-11-20 kl. 24.00
 • För de som inte lämnar in i tid eller inte får godkänt på uppgiften erbjuds två ytterliggare tillfällen att lämna in texten fram till nästa kursomgång:
  • 2018-04-06 kl. 24.00
  • 2018-08-24 kl. 24.00
Bedömning

Dina svar kommer att bedömas utgående från din förmåga att visa att du förstått de teorier kursen tar upp och kan applicera dem i din konkreta situation. Uppgift 1 ger max 15p, uppgift 2 ger max 20p och utöver det bedöms din förmåga att uttrycka dig i skrift, skriva tydligt och använda referenser och layout, vilket kan ge max 10p. För att få godkänt på denna uppgift ska man ha 25p. Detaljerad rättningsmall


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-08-22