Göm menyn

729A80 Masteruppsats (30 hp)

Kursinformation


Syfte

Syftet med Masteruppsatsen är att visa att du kan:

 1. tilllämpa dina under studietiden förvärvade kunskaper och färdigheter och att självständigt behandla en förelagd kognitionsvetenskaplig forskningsuppgift,
 2. skriftligen producera en längre sammanhållen vetenskaplig text,
 3. muntligen presentera ett större arbete
 4. kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt vetenskapligt arbete.

Du rekommenderas också att aktivt följa seminarieverksamheten vid såväl den institution där du gör ditt uppsatsarbete som andra institutioner. Se också till att ha med blanketten för inrapportering i Ladok så att du får signaturer då du närvarar vid uppsatsframläggningar.

Betyg

På uppsatsen ges betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Organisation

Studenten letar själv upp ett intressant kognitionsvetenskapligt problem att studera för sitt masteruppsatsarbete. Därefter kontaktas kursens examinator får godkännande av arbetet samt för att bestämma handledare för arbetet. Det fortsatta arbetet utförs sedan med stöd från handledaren på en institution eller ett företag.

Masteruppsatsen görs normalt sett under vårterminen årskurs två men kan efter godkännande av kursexaminator få påbörjas tidigare. Studenten terminsregistrerar sig samt registrerar sig på kursen den termin uppsatsen påbörjas.

Själva arbetet och utformandet av rapporten följer de krav som gäller inom den forskningstradition eller forskningsområde där arbetet utförs. Det kan finnas anvisningar, antingen specifika för kogvetstudenter eller allmänna anvisningar som kan gälla andra studentgrupper, för hur arbetet skall bedrivas och hur rapporten skall utformas. Detta kan innefatta kompletterande krav på t.ex. redovisning som då är utöver de som angavs ovan. Rådgör med examinator.

Arbetet skall normalt utföras enskilt, men det går också att i undantagsfall arbeta i par om kursansvarig godkänner detta. Uppsatsen måste däremot alltid skrivas enskilt, så även om man arbetat tillsammans måste man hitta vägar att skriva två olika uppsatser; vanligt är gemensam datainsamling med olika frågeställningar.

Arbetets gång

Nedan följer en kortfattad beskrivning av den arbetsgång som gäller för masteruppsatsarbetet. Inom parentes anges vem som har ansvar för de olika momenten.

 1. Val av uppsatsämne

  Uppsatsarbeten kan vara initierade av ett företag, en forskningsgrupp el dyl på universitetet, eller annan typ av organisation som önskar få en problemställning behandlad. Sådana förslag annonseras ofta på företags, organisationers eller forskningsgruppernas hemsidor. Det finns också förslag samlade på www.kogvet.se liksom vid den nationella exjobbpoolen  www.exjobb.sunet.se.

  Om du har ett eget uppslag till uppsatsämne kontaktar du själv forskare eller lärare du tror kan vara lämpliga handledare, eller vänder dig till kursexaminator för tips.

  Förbered ett kort PM inför diskussionen som skall leda till godkännande av valt ämne. Ungefär en A4-sida är lagom. För att examensarbetet skall godkännas krävs det att:

  • syftet är tydligt formulerat.
  • arbetet är väl avgränsat och lagom omfångsrikt
  • arbetet har tillräcklig akademisk nivå
  • examensarbetet har en tydlig förankring inom det kognitionsvetenskapliga området
  • arbetet inte kommer att hemligstämplas

  UppsatsPM skickas som pdf-fil till handledare

 2. Möte med handledare (student)

  I samband med detta möte skall studenten och handledaren diskutera och klargöra vilka förväntningar man har på varandra och på ytterligare deltagande parter. Det rekommenderas att man utformar ett handledningskontrakt.

 3. Möte med examinator, handledare och eventuell extern handledare (student)

  Av företagets/organisationens kontaktperson krävs att denne har en tillräckligt hög befattning, så att denne kan bana väg i organisationen. Kontaktpersonen skall också ha tillräcklig kompetens inom tillämpningsområdet. Den kognitionsvetenskapliga kompetensen skall dock handledaren stå för. Det är examinatorns uppgift att försäkra sig om att alla parter (student, handle­dar och examinator) har samma uppfattning om vilket arbete som skall göras.

  Studenten bör tillsammans med kontaktpersonen redan innan examensarbetet börjar lösa frågor om eventuell ersättning, bostad, lån av arbetsrum och dator och resor. Det skall också innan examensarbetets start göras klart för företaget/organisationen att examensarbeten i allmänhet ej är konfidentiella.

 4. Handledarträffar (student)

  Det är viktig att du håller regelbunden kontakt med handledaren och examinatorn under arbetet. Handledaren skall informeras om arbetets fortskridande. I sin roll som rådgivare och examinator är det nödvändigt att examinatorn kontaktas kontinuerligt och inte först när problem har uppstått. Särskilt täta bör kontakterna vara i inledningen av arbetet. Det är studenten som måste ta initiativ till handledar- och examinatorsträffar. Försök att boka handledningstillfällen i god tid.

  Vid först träffen efter uppsatsseminariet är det viktigt att handledare och student komer överens om hur det fortsatta arbetet skall planeras och genomföras. Diskutera igenom vilka ambitioner studenten har (G, VG) samt hur handledarresurserna bäst används. Det är vanligt att handledningen är mest aktiv i början och slutet av uppsatsarbetet.

  Studenten skriver ett PM efter varje möte.
 5. Utkast till slutrapport (student)

  Två veckor innan framläggning bör utkastet vara klart. Examensarbetet kan författas på svenska eller engelska.

 6. Granskning av utkast till slutrapport samt korrigering (handledare och student)

  Manuset skickas till handledaren för granskning. Kommentarerna skickas tillbaka för korrigering, varefter manuset eventuellt lämnas till ny granskning. Om manuset lämnas in för upprepad granskning skall också den tidigare versionen med handledarens kommentarer lämnas in, för att underlätta handledarens arbete. Antalet granskningar beror mycket på arbetets kvalitet. Tänk på att det här kan bli en ganska långdragen process, där handledaren beroende på övriga arbetsuppgifter kan behöva upp till en vecka på sig vid varje granskningstillfälle. Efter varje granskning skrivs rapporten om efter handledarens kommentarer.

  Uppsatsernas form och struktur kommer att variera beroende på vilket vetenskapsområde de skrivs inom. Det går därför ej att ge några generella riktlinjer för utformningen av dessa. Diskutera detta med din handledare och examinator.

 7. Godkännande för framläggning (examinator)

  Då studenten och handledaren är nöjda med manuset skickas det till examinator som godkänner för framläggning. Studenten letar sedan upp en opponent som skall godkännas av examinator. Detta måste vara klart minst en vecka innan slutseminariet och uppsatsen distribueras ut till opponenten och samtliga i uppsatsgruppen.
 8. Slutseminarium(opponent, handledare och examinator)

  Presentation och opposition är en del av examinationen av examensarbetet. Båda momenten är viktiga och därför är kraven högt ställda. Varje uppsats har en timme till sitt förfogande disponerat enligt följande:

  1. Presentation av examensarbetet (opponenten).
  2. Klargöranden (studenten).
  3. Opposition (opponenten).
  4. Fri diskussion.

  Examinatorn godkänner presentationen och oppositionen för opponenten. Om momentet blir underkänt kan det resultera i en komplettering eller att det får göras om.

  Det är alltid intressant att få höra synpunkter från kontaktpersonen i samband med framläggningen. Försök skapa möjligheter till diskussion med kontaktpersonen om förbättringsmöjligheter. Därför bör kontaktpersonen informeras om möjligheten att närvara vid framläggningen.

 9. Korrigering (student)

  Innan examensarbetet kan publiceras i Linköping University Electronic Press skall de brister som upptäckts vid oppositionen korrigeras.

 10. Betygsättning och godkännande för publicering (examinator + handledare)

  Efter sista korrigeringen lämnas examensarbetet en sista gång till handledaren och examinatorn för godkännande.

 11. Uppsatsnummer (student)

  När uppsatsen är helt godkänd skickas följande information till kursadministratören:

  • Titel: sv/eng (behövs vid uttag av examen)
  • Författare:
  • Kurskod:
  • Opponent:
  • Examinator:
  • Handledare:
  • Ev. extern uppdragsgivare
  • Sammanfattning:
  Därefter erhålls ett ISRN-nummer. Numret läggs in på första sidan av uppsatsen. Därefter skickas godkänd uppsats i PDF-format till kursadministratören.

 12. Publicering i Linköping University Electronic Press (student)

  Alla uppsatser publiceras elektroniskt på universitetets elektroniska förlag Linköping University Electronic Press (www.ep.liu.se).

  För att publicera ditt examensarbete/uppsats går du in på denna sida http://www.ida.liu.se/edu/ugrad/thesis/publicering/index.sv.shtml. Här finns instruktioner hur det går till och du loggar in genom att klicka på länken längre ned på sidan och använda ditt studentmailkonto

  Glöm inte att fylla i Copyrightavtalet. När det gäller ämneskategori så finns Människa-datorinterktion under Naturvetenskap, som passar flera av uppsatserna. Under SVEP ämneskategori, inte obligatoriskt fält, hittar ni också Kognitionsvetenskap.

  Om du använder bilder, diagram, tabeller etc. från andra skrifter i ditt examensarbete/uppsats måste du ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Du kan således inte kopiera material hur som helst och sedan publicera det som ditt eget. Var därför noga med att du alltid äger upphovsrätten till det material du publicerar. Mer information om upphovsrätt finns på webbsidorna.

  När uppsatsen är publicerad på LiU E-Press och finns tillgänglig via Internet går det inte att i efterhand ändra i pdf-filen. Om du hittar något allvarligt fel efteråt kan en erratalista publiceras. Se även policydokumentet för LiU E-Press http://www.ep.liu.se/authorinf/contracts/pubscondgeneralsv.pdf

 13. Registrering i Ladok

  När uppsatsen publicerats på e-press, skriv ut blanketten "Överenskommelse om elektronisk publicering av uppsats/examensarbete" och lämna eller skicka till kursadministratören. Därefter kan betyget läggas in i Ladok efter att betygsunderlag inkommit från respektive examinator. Observera att du behåller upphovsrätten till ditt arbete även efter att du publicerat det på LiU E-Press!


Sidansvarig: Arne Jönsson