Göm menyn

729A80 Masteruppsats (30 hp)

Examination


För godkänd masteruppsats krävs:
  • Författande av vetenskaplig rapport/uppsats
  • Framläggning av arbetet med opposition
  • Opposition på annat arbete
  • Närvaro vid tre framläggningar.

En masteruppsats bör kunna bedömas som ett publicerbart vetenskapligt arbete.

Alla examinationsgrundande moment (närvaro, framläggning och opposition) bör ske på arbeten inom kognitionsvetenskapliga programmet. Eventuella undantag hanteras i samråd med examinator.

Inlämning

Vi kommer att använda Urkund för att hjälpa oss upptäcka eventuella plagiat och ni kan läsa mer om Urkund och hur det fungerar på www.urkund.se.

Skicka den version av uppsatsen som ni vill ha godkänd för opponering som en bifogad fil till arnjo82.liu@analys.urkund.se. När ni skickat rapporten till denna adress skickar Urkund rapporten vidare till lärarens vanliga mail-adress. Dessutom lagras en kopia hos Urkund för vidare bearbetning. Ni kommer att få ett automatgenererat svar från Urkund där systemet frågar om det får lagra en kopia av rapporten även efter att det bearbetat den klart. Detta för att i framtiden kunna upptäcka om någon försöker ta åt sig äran för det ni lagt ner arbete på.

Ytterligare examinationstillfällen

Examinator ordnar tre tillfällen då uppsatser kan läggas fram, två i anslutning till terminsslut och ett i anslutning till efterföljande terminsstart. Samtliga tillfällen förutsätter att minst 2 studenter presenterar och opponerar på varandra.

Rätten till handledning

Den studerande förväntas kunna prestera ett godkänt uppsatsarbete inom givna tidsramar. Institutionen ger handledning i högst 12 månader efter det att studenten registrerats på examensarbetet i Ladok. Därefter kan examinator i särskilda fall besluta om ytterligare handledningstid. Om examinator beslutar att handledningen ska upphöra ska examensarbetet underkännas.

Om examensarbete underkänts av ovanstående eller andra skäl hänvisas den studerande till att på nytt genomföra uppsatskursen.


Sidansvarig: Arne Jönsson