Göm menyn

729A80 Masteruppsats (30 hp)

Etiska principer


För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen. I vissa fall kan det bli aktuellt att skriva om detta i uppsatsen, vanligen i metoddelen och eventuellt i den avslutande diskussionen. I många fall skriver man inte om detta i den vetenskapliga texten, och därför ej heller i uppsatsen. Men det är alltid viktigt att själv vara medveten om de etiska överväganden som kan bli aktuella i uppsatsarbetet, och för sig själv, sin handledare och andra kunna formulera dessa överväganden.


Sidansvarig: Arne Jönsson