Göm menyn

729A80 Masteruppsats (30 hp)

Uppsatsbedömningar


Krav på olika uppsaster

Följande tabell beskriver översiktligt de krav som ställs på kandidat- respektiver masteruppsatser. Kraven för masteruppsats finns bara med på denna sida för att förtydliga kraven på kandidatuppsatser.
MomentKandidatuppsatsMasteruppsats
FrågeställningFör kunden intressant frågeställning. Vetenskapligt välformulerad studie. Kan vara av utredningskaraktär.Vetenskapligt intressant frågeställning.
TeoriKunskapstillämpning. Tillämpning av beprövade teorier i nya sammanhang. För problemet tillräcklig teoretisk genomgång. Kritiskt tolka relevant information. Användning av primärkällor.Egen problemformulering. Omfattande teoretisk genomgång. Självständigt kritiskt tänkande. Huvudsakligen användning av primärkällor.
MetodUtförlig metodpresentation. Självständigt genomfört vetenskapligt arbete.Diskussion av alternativa metoder i förhållande till problemställning. Tydligt visad självständighet och metodmedvetenhet.
ResultatredovisningKorrekt redovisning. Bärkraftiga resultat och diskussion av eventuella brister.
Analys och tolkningRimlig och välgrundad analys i förhållande till metod och teori. Bra beskrivning av analysen. Alternativa tolkningar. Vetenskapligt kritiskt förhållningssätt till eget arbete.
Slutsatser och diskussionSlutsatser väl grundade i teori och empiri. Bemöter andras perspektiv med respekt. Relevanta etiska överväganden ska finnas med i metoddiskussion och/eller diskussion. I diskussionen bör möjliga konsekvenser av arbetet för olika intressenter och samhället finnas med.Kunskapsgenerering. Praktiska och/eller teoretiska implikationer med utgångspunkt i teorin. Validering av resultat. Bemöter andras perspektiv med respekt. Relevanta etiska överväganden ska finnas med i metoddiskussion och/eller diskussion. I diskussionen bör möjliga konsekvenser av arbetet för olika intressenter och samhället finnas med.
Struktur och formaliaRöd tråd och tydlig struktur. God ton och akribi.Röd tråd och tydlig struktur. God ton och akribi. Balans mellan återgivningen av läst litteratur och egna resonemang.
Examinator gör en helhetsbedömning av uppsatsen utifrån ovan angivna kriterier. För betyget G krävs att examinator bedömmer att kriterierna är tillgodosedda. För betyget VG krävs att examinator bedömmer att kriterierna är väl tillgodosedda. För VG krävs dessutom:
MomentKandidatuppsatsMasteruppsats
TeoriHuvudsakligen användning av primärkällor. Välgrundat val av teoretiskt ramverk.
Analys och tolkningVetenskapligt kritiskt förhållningssätt till eget arbete.
Slutsatser och diskussionPraktiska och/eller teoretiska implikationer med utgångspunkt i teorin.Arbetet präglas av originalitet och kreativitet när gäller val av problem, genomförande och diskussion.
Struktur och formaliaBalans mellan återgivningen av läst litteratur och egna resonemang. Arbetet har utförts inom givna tidsramar. Den akademiska formen är vederhäftig. Arbetet har utförts inom givna tidsramar.

Sidansvarig: Arne Jönsson