Göm menyn

TQPR10 Examensarbete: Innovativ Programmering

Kursinformation


Bakgrund

Att genomföra exjobb inom ramen för en traditionell kurs har i flera sammanhang visat sig framgångsrikt och lett till såväl ökad kvalitet som ökad genomströmning.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 135 hp på IP-programmet. Allmän information kring formalia, etc. som presenterades av studievägledare Robert Nordman vid exjobbspresentationen.

Upplägg

Exjobbsarbetet sker individuellt eller i par, med återkommande obligatoriska seminarier i mindre grupper. Gruppindelning följer den gruppindelning som gjordes i kursen TDP026.

Planerade seminarier

Nedanstående seminarier är centralt schemalagda, så att de olika handledningsgrupperna kan ses på samma tider. Mellan dessa seminarier kan handledare/examinator, tillsammans med gruppen, komma överens om egna rutiner för t.ex. veckovisa korta möten eller email-rapportering på olika stadier i exjobbet.

Observera att vid samtliga seminarier gäller att underlaget som ska lämnas in till båda lärarna i handledargruppen, samt till alla övriga studenter i gruppen (om inte annat anges nedan). Inlämningar ska göras enligt de deadline som anges i det gemensamma schemat.

  • Planeringsseminarium - Tidsplanering. Uppdaterad exjobbsrapport (intro, teori, metod), samt detaljerad tidsplanering lämnas in i förväg som diskussionsunderlag.
  • Halvtidsseminarium - Lämna in uppdaterad exjobbsrapport, uppdaterad tidsplanering och riskbedömning.
  • Opposition - Vid detta tillfälle genomförs oppositionsmomentet. Efteråt ska rapporten korrigeras baserat på den feedback som framkommit och skickas in till examinator på nytt.
  • Offentlig framläggning - Exakt 15 min per exjobb, inklusive visning av screen cast. Schemaläggs i detalj i förväg. Bjud gärna in uppdragsgivare, släkt och vänner för just din framläggning.

Rapport

För hur rapporten ska skrivas, mallar, etc. se dokumentet 'Steg i exjobbet' på Lisam. Notera särskilt kravet på extra bilaga om man har arbetat i par på exjobbet.

Screencast

En screencast som visuellt presenterar det gjorda arbetet ska produceras. Filmen ska på ett visuellt intressant sätt kortfattat presentera arbetet, och vara ca 1-2 minuter lång. Ska alltså besvara frågorna: 1) Vem har gjort arbetet? 2) Vad gick arbetet ut på och varför är det intressant? 3) Vad blev resultatet och vad betyder det?

Här finns två bra exempel på hur detta kan se ut:

Auskultation

De två auskultationerna utförs genom aktivt deltagande i oppositionsseminariet, samt att man lyssnar på två framläggningar (förutom sin egen).

Opposition

Oppositionsmomentet syftar till att förbättra exjobbet genom konstruktiv kritik. Fokus i oppositionen ska ligga på det viktiga, dvs frågeställning med tillhörande motivering, metod och resultat. Minst tre riktigt viktiga diskussionspunkter ska tas upp. Formalia såsom språk, etc, hanteras genom att en lista med upptäckta fel överlämnas till respondenten i efterhand. Allra helst ska detta ske i form av att rapportens originalfil har redigerats (med "spåra ändringar" påslaget).

Som underlag för oppositionen används med fördel slides (läs: man ska ha goda skäl för att inte använda någon form av slides).

Det är viktigt att frågor och synpunkter vid opponeringen leder till en (konstruktiv) dialog mellan opponent och respondent.

Notera också att oppositionen även bör ta upp positiva aspekter av arbetet. Naturligtvis ska all kritik och beröm motiveras och exemplifieras, samt ha tillhörande åtgärdförslag i de fall det inte är fråga om rena diskussionsfrågor.

Antal opponenter för ett arbete ska matcha antalet respondenter. Tidsmässigt gäller att 1 opponent = ca 10 min, och 2 opponenter = ca 15 min, men att tiden mer ska ses som en riktlinje och att fokus ligger på kvalitet snarare än kvantitet.

Framläggning

Syftet med presentationen vid framläggningen är att på ett kortfattat och intressant sätt presentera de viktigaste delarna av arbetet. Det är alltså OK att göra ett selektivt urval av vad som ska tas upp. Presentationen görs med stöd av någon form av OH-bilder, och med en struktur som i grova drag följer rapporten. Det som ska tas upp är alltså:

  • Vad är det för frågeställning som studerats och varför är den intressant?
  • Vad finns det för bakgrund som man bör känna till (tidigare forskning etc)? Bör göras kortfattat.
  • Hur har upplägget varit (metod)?
  • Vad blev resultatet och vad betyder det?

Vid lämplig punkt i presentationen ska din screen cast spelas upp.

Slutligen: det är väldigt viktigt att hålla tiden för det är ett tajt schema med presentationer. Går du över tiden kommer du att bli avbruten, så träna ordentligt i förväg!

Elektronisk publicering

Innan publicering görs måste examinatorn ha gett sitt medgivande. För anvisningar om hur publiceringen går till, se dessa anvisningar.

Reflektionsrapport

Reflektionsrapporten ska skrivas individuellt, även om man gjort sitt exjobb som ett par. Rapporten lämnas in till examinatorn (cc:a handledaren). Se deadline i TimeEdit. Godkänd reflektionsrapport är en förutsättning för att släppas fram till slutpresentationen.

För mer info se Studiehandbokens anvisningar.


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2021-04-01