Göm menyn

TDDI83 Ingenjörsprofessionalism

 

3. Ingenjörskap & teamwork

Att vara ingenjör är väldigt spännande och varierande. Genom att reflektera över ingenjörens yrkesrollen och fundera över egna intressen kan du öka din medvetenhet kring din framtida yrkesroll - ingenjör.

För en ingenjör är förmågan att arbeta i grupp och team tillsammans med andra nödvändigt. Det finns skillnader mellan arbetsgrupper och team. För att ett team ska kunna bli effektivt krävs det att bland annat medlemmarna lära sig tillräckligt mycket om hur grupper fungerar.

Under momentet ingenjörskap och teamwork kommer fokus att ligga på dels vad det innebär att vara ingenjör och dels på grupper och grupputveckling.

Följande obligatoriska moment ska göras:

3.1. Förberedelser Ingenjörskap

Ta del av materialet nedan för att lära dig mer om vad det innebär att vara ingenjör.

 • What is Engineering?: Crash Course Engineering #1 (YouTube)
 • Varför ska du bli ingenjör? (YouTube)
 • Day in the Life: Roboticist (YouTube)
 • Vad gör en ingenjör? (YouTube)
 • Det var inte självklart för mig att bli ingenjör (YouTube)
 • Pinterest's Head of Engineering | InsideJobs (YouTube)
 • Personlighet i topp när it-företag rekryterar
 • Day in the Life: Software Engineer (YouTube)
 • Elektronikingenjör - Du behövs! (YouTube)
 • Varför är elektroingenjörer så heta? (YouTube)
 • Axis söker erfarna elektronikingenjörer!  (YouTube)
 • The Biggest Problems We're Facing Today & The Future of Engineering: Crash Course Engineering (YouTube)
 • Inspiring the next generation of female engineers | Debbie Sterling | TEDxPSU (YouTube)
Organisation och ingenjörskap
 • How should you structure your engineering team? (YouTube)
 • A Day in the Life of a Vision Critical Software Engineer (YouTube)
 • Structuring your Engineering team (YouTube)
 • How 4 Top Startups are Reinventing Organizational Structure (YouTube)
 • Engineering Course av Dr. Shini Somara med inspelade videos om ingenjörsyrket (YouTube)

Mer material för de som vill fördjupa sig mer

 • How I Learned to Stop Worrying and RTFM | Constantine Perepelitsa ’06 | TEDxYorkSchool (TEDx)
 • The Difference Between a Developer & a Programmer: Computers & Tech Tips (YouTube)
 • A Day in the Life of a Vision Critical Software Engineer (YouTube)
 • Engineering Course av Dr. Shini Somara med inspelade videos om ingenjörsyrket (YouTube)
 • How should you structure your engineering team? (YouTube)
 • Structuring your Engineering team (YouTube)

 

3.2. Uppgift Intervjuundersökning

Genomförande - Uppgift Intervjuundersökning

Intervjua 1 yrkesverksam civilingenjör eller ingenjör om hur det är att jobba som ingenjör utifrån de roller intervjupersonen har och har haft. Intervjupersonen kan vara ingenjör eller civilingenjör inom andra områden än Datateknik och Elektronik. Intervjun ska genomföras muntligt och intervjupersonen får inte vara en vän, släkting eller mentor. Fokusera gärna på det faktiska arbetet som intervjupersonen gör. Notera att du INTE ska sammanfatta intervjun utan det är en del av förberedelsen till både skrivuppgiften.

Följande information om intervjupersonen kommer du att behöva ange i skrivuppgiften: ålder, företag, roll och kön.

 

 

Börja intervjun med att presentera dig själv och syftet med intervjun. 

Exempel på frågor som du kan ställa till intervjupersonen:

 • Vad är företagets vision?
 • Företaget du jobbar i, hur är det organiserat?
 • Vad har du för roll?
 • Vad gör du på en vanlig arbetsdag?
 • Vilka färdigheter/kompetenser har du mest användning för i din vardag?
 • Vilka utmaningar möter du under din vardag?
 • Hur gör du för att du ska utvecklas hela tiden?
 • Hur kommer det sig att du har det jobb du har?
 • Projketet du jobbar i, hur är det organiserat?
 • Vilka roller saknas det i projektet och/eller företaget?
 • Hur kommer det sig att företaget är bra på det företaget gör?
 • Vad kommer du att göra om 3 år tror du?
 • Om du får chansen att göra om de senaste 5 åren, vad skulle du göra annorlunda? Varför?
 • Vad tycker du att jag ska tänka på under mina studier? Varför?
 • Vad tycker du att jag ska göra mer av under mina studier? Varför

Avsluta intervjun med att tacka intervjupersonen för att hen ställde upp.

 

 

Nedan kommer några tips på hur man kan komma i kontakt med yrkesverksamma ingenjörer:

Redovisning - Uppgift Intervjuundersökning

Uppgiften redovisas skriftligt enligt nedan:

 1. Skriv intervjupersonens svar på intervjufrågorna du ställde.
 2. Skriv ditt namn överst i dokumentet
 3. Spara filen i pdf-format enligt följande filnamnskonvention: Dialogseminariegrupp-LiUID-Intervjuundersökning.pdf där du ersätter:
  • Dialogseminariegrupp med din egen grupp (e.g. G01, G02, G03, etc.)
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G08 ska döpa sin fil till: G08-sanst881-Intervjuundersökning.pdf
 4. Lämna in pdf-filen i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR. Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite

Bedömning - Uppgift Intervjuundersökning

Uppgiften:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

 

3.3. Förberedelse - Teamwork

Ta del av följande material:

 • IMGD-modell av Susan A Wheelan (Länk) som beskrivs i kapitel 3: från grupper till team - stadier  i grupputveckling i boken Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar av Susan A Wheelan. Studentlitteratur. ISBN: 9789144088181. (Följande video är en bra sammanfattning av kapitlet).
 • Se "Att leda, bygga och ingå i effektiva team" (YouTube)
 • Att jobba i team (logga in med ditt liu-id)
 • Konflikt, konflikthantering och konfliktlösning: en förståelse av HRbloggen.se

Mer läsning vid intresse:

3.4. Uppgift teamwork

Genomförande - Uuppgift teamwork

 1. Identifierna två arbetsgrupper som du jobbar eller har jobbat i och tillsammans med andra. Den ena arbetsgruppen fungerade bra medan den andra arbetsgruppen fungerade mindre bra.
  • Storleken på arbetsgrupperna varierar från 2 deltagare och uppåt. Utmaningar i mindre grupper är annorlunda än utmaningarna i större grupper. Identifiera gärna större arbetsgrupper där ni är flera än 2 personer om det går.
  • Arbetsgrupperna kan ha varit under dina universitetsstudier, skoltid, arbetsliv eller fritidsengagemang.
 2. Bedöm vilket stadium grupperna befinner/befann sig i enligt Susan A Wheelans IMGD-modell genom att fylla i checklistan (logga in med ditt liu-id för att komma åt checklistan) ur boken Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar av Susan A Wheelan.
 3. Identifiera vilka aktuella roller som representerades i grupperna av de olika gruppmedlemmarna. Rollerna finns beskrivna i Att jobba i team (logga in med ditt liu-id)

Redovisning - Uppgift teamwork

Uppgiften redovisas skriftligt enligt nedan:

 1. För varje grupp du identifierat:
  • Beskriv arbetsgrupperna
  • Ange vilket stadium varje grupp befinner/befann sig i enligt Susan A Wheelans IMGD-modell
  • Ange aktuella roller som representerades i gruppen
 2. Skriv ditt namn överst i dokumentet
 3. Spara filen i pdf-format enligt följande filnamnskonvention: Dialogseminariegrupp-LiUID-Teamwork.pdf där du ersätter:
  • Dialogseminariegrupp med din egen grupp (e.g. G01, G02, G03, etc.)
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G08 ska döpa sin fil till: G08-sanst881-Teamwork.pdf
 4. Lämna in pdf-filen i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR. Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite

Bedömning - Uppgift teamwork

Uppgiften:
 1. är genomförd enigt instruktionerna ovan
 2. ska ha ditt namn överst
 3. är inlämnad i tid
 4. är inlämnad i Lisam
 5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

 

3.5. Skrivuppgift - Ingenjörskap & teamwork

 • Skrivuppgiften är ditt inträde till det obligatoriska dialogseminariet om ingenjörskap & teamwork.
 • För att kunna göra skrivuppgiften måste uppgifterna ovan göras
  • 3.1. Förberedelser Ingenjörskap
  • 3.2. Uppgift Intervjuundersökning
  • 3.3. Förberedelse - Teamwork
  • 3.4. Uppgift - Teamwork

Genomförande - Skrivuppgift

 • Skriv en reflekterande text på ca 2 A4 sidor (1000 ord) om ingenjörskap & teamarbete. Reflektionen ska utgå ifrån dina egna och personliga upplevelser från att arbeta i grupp och intervjua ingenjören enligt uppgifterna ovan.
 • Använd Gibbs reflektionsmodell nedan när du reflekterar. Steg 1-3 får utgöra max halva texten. 
 • Tips om att skriva en bra reflektionstext finns i "Om reflektionstexten till dialogseminariet"

Steg

Beskrivning

1. Beskrivning

 • Beskriv ingenjörsrollen enligt din egen uppfattning.
 • Beskriv också kort ingenjören du intervjuade.
 • Beskriv väldigt kort den arbetsgruppen som fungerade bra och det som utmärkte den gruppen. Ange också i vilket stadium gruppen befinner/befann sig i enligt Susan A Wheelans IMGD-modell.
 • Beskriv väldigt kort den arbetsgruppen som INTE fungerade bra och det som utmärkte den gruppen. Ange också i vilket stadium gruppen befinner/befann sig i enligt Susan A Wheelans IMGD-modell.

2. Känslor, tankar och reaktioner

 • Vad är dina känslor, tankar och reaktioner om att bli ingenjör?
 • Vad är/var dina känslor, tankar och reaktioner om grupperna du beskriver ovan?
 • Vad är dina känslor, tankar och reaktioner om grupparbete generellt?

återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner genom att svara på:

 • Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra med grupperna?
 • Hur väl passar ingenjören du intervjuade in i din bild av ingenjörsrollen?

4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1-3 genom att ta in olika perspektiv och ställ dem mot varandra genom att svara på följande frågor:

 • Vilka färdigheter behöver du utveckla anser du för din framtida yrkesroll? Motivera dina svar genom att ange varför. Utveckla sedan motiveringen genom att göra jämförelse och/eller hitta motsättning. Varför är den jämförelsen och/eller motsättningen relevant?

 • Kunskap om grupputveckling, tillit och förtroende, kommunikation, gruppsammansättningen, spelregler är exempel på några faktorer som påverkar gruppen. Vilka faktorer ledde till gruppernas framgång/misslyckanden anser du? Motivera dina svar. Utveckla sedan motiveringen genom att göra jämförelse och/eller hitta motsättning. Varför är den jämförelsen och/eller motsättningen relevant?

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång. Hänvisa och referera gärna till material från förberedelse eller andra relevanta källor och använd ett lämpligt referenssystem (förslagsvis APA, Harvard, Oxford eller IEEE).

5. Generella slutsatser

 • Vad ser du för relation mellan ingenjörens yrkesroll och din utbildning?
 • Vad ska en grupp tänka på när de jobbar tillsammans utifrån dessa erfarenheter och den analys du gjort?
 • 6. Personliga handlingsplaner

  Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån följande två frågor:

  • Hur kan du använda det du har lärt dig?
  • Vilka eventuella åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?

  Här ska du vara konkret och exemplifiera

  Tips:

  • Skriv texten i god tid så du kan komma tillbaka till den efter någon dag, läsa och eventuellt ändra.
  • Se till att läsa texten högt innan du lämnar in den så den är felfri, utan stavfel och konstiga formuleringar.

  Redovisning skrivuppgift

  • Skriv ditt namn överst i dokumentet
  • Filen ska sparas i pdf-format och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: dialogseminariegrupp-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
   • dialogseminariegrupp med era egna grupper (e.g. G01. G08, G11). Info om dialogseminariegrupperna finns under Studentgrupper-sidan.
   • LiUID med egna LiU-ID
   Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp G10 ska döpa sin fil till: G10-sanst881-Skrivuppgift.pdf
  • Lämna in uppgiften i Lisam i TDDI83 kursrum under INLÄMNINGAR.
  • Ange i Lisam under kommentarsfältet var de olika stegen i Gibbsmodellen finns i texten.
  • Deadline för inlämningen finns på kursens schema i TimeEdite

  Bedömning Skrivuppgift

  1. är genomförd enigt instruktionerna ovan:
   • texten är på 2 A4 (1000 ord) sidor
   • alla 6 stegen i Gibbs reflektionsmodellen inkluderade
   • steg 1-3 får utgöra max halva texten.
  2. ska ha ditt namn överst
  3. är inlämnad i tid
  4. är inlämnad i Lisam
  5. är sparad i pdf-format och följer filnamnskonventionen

  3.6. Dialogseminarium - Ingenjörskap & teamwork

  Genomförande - Dialogseminarium

  • Dialogseminariet är obligatoriskt och kräver aktivt deltagande
  • Inför dialogseminariet ska Skrivuppgift - Ingenjörskap & teamwork genomföras och lämnas in i Lisam enligt instruktionen ovan. Notera att skrivuppgiften är inträdesbiljetten till dialogseminariet.
  • Information om vad som händer på seminariet, vad du gör om du inte kan delta och vad som krävs för att ett seminarium ska vara givande finns under Kursinformation.

  Bedömning - Dialogseminarium

  1. Närvaro på dialogseminariet
  2. Aktiv deltagande på dialogseminariet

  Sidansvarig: Aseel Berglund
  Senast uppdaterad: 2021-05-03