Hide menu

FriendlyReader

E-tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter

Klicka här för att prova FriendlyReader!

I dagens arbetsliv sker en stor del av kommunikationen via elektroniska medier och med information representerad i textdokument. Detta innebär förbättrade möjligheter att delta i arbetslivet eller att genomföra studier för dem som exempelvis har begränsad rörlighet, men innebär samtidigt ett problem för personer med olika slag av lässvårigheter (dyslexi, utvecklingsstörning, nedsatt syn, annan språklig bakgrund än svenska etc.) Även för denna grupp ställs krav på förmåga att effektivt kunna ta del av textburen information. Samtidigt är flertalet texter vanligen tillgängliga i digital form, vilket innebär att personer med lässvårigheter skulle ha nytta av ett datorbaserat hjälpmedel som kan underlätta förståelse och överblick av materialet.

Baserat på tidigare forskning inom textbearbetning har vi i projektet utvecklat en e-tjänst som gör det möjligt att med ett interaktivt verktyg automatiskt framställa sammanfattningar av olika textdokument.

Projektet har genomförts av ett konsortium med forskningsinstitutet Santa Anna, företaget Usify och Linköpings universitet. I projektet ingick utveckling av en programvara som interaktivt och användarstyrt sammanfattar och transformerar långa och komplexa texter till en form som väsentligt förbättrar tillgängligheten för individer med lässvårigheter. I projektet ingår också stöd för navigering i text och dokumentsamlingar, översättningsstöd, användarstudier, användbarhetsutvärdering och tjänstedesign för tillgängliggörande. Vi har i projektet genomfört utvärderingar med användare som fått prova textsammanfattningar i utbildnings- eller arbetssituationer. I projektet tillämpades en väletablerad användarcentrerad utvecklingsmetodik som garanterar att utvecklade lösningar är generella och förenliga med krav på tillgänglighet och konceptet Design för alla.

FriendlyReader är ett interaktivt verktyg som tillåter användaren att skapa sammanfattningar av ett textdokument i syfte att ge användaren ett koncentrat av innehållet och ett stöd för att avgöra om det finns behov att fördjupa läsningen. Verktyget gör det möjligt att enkelt styra längd och struktur på den sammanfattning som presenteras.

En typisk användning är att en första relativt grov sammanfattning presenteras, som sedan vid behov med ett enkelt "reglage" kan utökas av användaren till en i sammanhanget lämplig omfattning.

Målet är att det datorprogram som utvecklats ska vara enkelt att använda. Det har utvecklats en webbaserad lösning och en version som kan köras på en vanlig persondator för att sammanfatta texter som finns lokalt. Grundtjänsten är fritt tillgänglig, endera genom att användaren laddar ner verktyget från någon lämplig webbplats, eller genom att exempelvis utbildningsinstitutioner och myndigheter erbjuder tjänsten direkt på sina hemsidor.

Produkten/tjänsten består av programvara som omfattar:

  • Ett verktyg för att generera sammanfattningar av digitalt tillgängliga texter och dokument. Verktyget bygger på prototypen CogSum som tagits fram i tidigare forskningsprojekt.
  • Hjälpmedel för att enklare läsa och navigera i texten, t.ex. genom att göra texten större eller genom att införa en marekringslinjal.
  • En modul som ger synonymer till svåra ord.

Utvecklade verktyg kan användas på standard terminalplattformar, som dator och mobiltelefon.

Användarcentrerad utveckling

Projektet har tillämpat ett användarcentrerat arbetssätt, för att i största möjliga mån tillgodose användarnas behov och mål. Specifikt innebär det att genom skissning, prototypning och användarstudier specificera vilka syften tjänsten bör fylla för olika personer i olika sammanhang. Därtill utreds hur tjänsten ska utformas med avseende på önskvärda brukskvaliteter och sammansättning av funktioner och innehåll, samt användarupplevelse och sammansättning av tjänstens beteenden och form.

För att uppnå detta har personer ur de tilltänkta målgrupperna intervjuats, och dessa intervjuer har sedan analyserats för att skapa så kallade personor. En persona är en fiktiv karaktär som representerar en viss typ av beteenden som observerats hos användarna. Om ett antal användare har uppvisat liknande beteende kan dessa representeras i en persona, som får ett eget namn och bakgrundshistoria. Denna fiktiva användare ökar projektgruppens empati för de verkliga användarna och sammanfattar på ett lättförståeligt sätt de olika beteenden som målgruppen uppvisar.

Till varje persona skrivs scenarier som beskriver hur personan använder produkten eller tjänsten. Till EasyReaders personor finns flera scenarier, eftersom det inte är bestämt vilken typ av tjänst som ska utvecklas. Att ha flera olika scenarier kan underlätta det valet, då fördelar och nackdelar med olika alternativ framträder tydligare.

Dessa personor är baserade på fjorton intervjuer, 20-30 minuter långa. De förväntade målgrupperna är personer läs- och skrivsvårigheter, personer som inte har svenska som modersmål, samt barn i grundskolan och deras lärare. I den sista målgruppen intervjuas endast lärare. Personorna är också baserade på andra källor som rapporter och publicerade intervjustudier. Personorna och scenariernas struktur är baserade på formulär som skapats av Mattias Arvola.

Kommunikation

Projektrapporter

Uppsatser skrivna inom projektet

Forskningsartiklar publicerade inom projektet

Gold standards in persian

We have developed gold standards for persian. These gold standards can be used to test automatic summarisers in persian. The goldstandards have been developed by Masoud Jahan Nia and can be found here.

Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen (PTS) och Santa Anna IT Research Institute AB (numera SICS East Swedish ICT).

Projektledare: Arne Jönsson
Projektmedlemmar: Peder Abrahamsson, Mattias Arvola, Bjarte Bugge, Henrik Danielsson, Johan Falkenjack, Allan Holmström, Lars Hult, Sture Hägglund, Thomas Kaspersson, Robin Keskisäsrkkä, Jonas Rybing, Maja Schylström, Christan Smith, Kristina Vegelius

Page responsible: FriendlyReader
Last updated: 2014-11-27