Göm menyn

TDP026 Vetenskaplig metod inom programmering

Examination


Kursen bygger på obligatoriska seminarier, dels lässeminarier, dels skrivseminarier (se vidare sidan för Kursinformation). Har man missat ett seminarium, måste detta kompletteras. I samband med skrivseminarierna byggs på en uppsats som lämnas in i slutet av kursen (se vidare sidan för Kursinformation).

Slutinlämning

Lämna in en reviderad version av rapporten (titel, inledning, (bakgrund), teori, metod, referenser), baserat på feedback från seminarium 6, för slutbedömning. Inlämning sker via Lisams Inlämningar. Lämna in dokumentet i PDF-format. Det ska finnas en bilaga med en punktlista som kortfattat visar de ändringar som gjorts sedan förra inlämningen. Rapporten betygsätts med U/G (UPG1).

Deadline: Se schema i TimeEdit

Komplettering av missat skrivseminarium

Om man har missat ett skrivseminarium ska detta kompletteras genom att:

  1. Göra gängse förberedelser inför seminariet, dvs. läsa de andras inlämnade kapitel och diskutera dem skriftligt.
  2. Tillämpa diskussionskriterierna på det man själv har skrivit i sitt respektive kapitel. Dvs. skriftligt gå igenom diskussionsfrågorna och kritiskt diskutera ens eget Inledningskapitel, Teorikapitel, resp. Metodkapitel (beroende på vilket seminarium man har missat) utifrån diskussionsfrågorna. Notera ordet kritiskt, dvs. både negativa och positiva aspekter ska tas upp i diskussionen.

Diskussionen av de andra studenternas kapitel ska mailas till de andra studenterna i seminariegruppen, samt till din handledare/examinator. Diskussionen av det egna kapitlet ska mailas till din handledare/examinator.

Komplettering av missat lässeminarium

Har man missat ett lässeminarium, ska komplettering göras genom att:

  1. Göra gängse förberedelser inför seminariet, dvs. läsa artiklarna och diskutera dem skriftligt.
  2. Tillämpa diskussionskriterierna på ett publicerat exjobb i DiVA. Dvs skriftligt gå igenom diskussionsfrågorna och kritiskt diskutera det valda exjobbets Inledningskapitel, Teorikapitel, eller Metodkapitel (beroende på vilket seminarium man har missat) utifrån diskussionsfrågorna. Notera ordet kritiskt, dvs. både negativa och positiva aspekter ska tas upp i diskussionen.

Diskussionen av seminarieartiklarna, samt diskussion av berört kapitel i det exjobb du hittade i DiVA, ska mailas till kursledaren.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska (t.ex. plagiera, använda otillåtna hjälpmedel eller ej godkända AI-baserade assistenter) kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2023-01-11