Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterade System

Examination och betygsättning


Kursen examineras genom ett projekt som redovisas genom fem skriftliga rapporter och en demo. Ni skall under hela projektet också skriva en programmeringsdagbok, på samma sätt som i TDP003.

Examinationsmoment

Obs: Deadline-tider för nedanstående moment kan alla hittas under "Schema" till vänster.
 1. Kravspecifikation. Skall beskriva ert projekt.
 2. Designspecifikation. Beskriver designen av ert projekt, främst genom UML-diagram.
 3. Kodgranskningsprotokoll. En redogörelse per projektgrupp för kodgranskningen i er kodgranskningsgrupp.
 4. Reflektionsrapport. En rapport skriven utifrån programmeringsdagboken som ni ska föra under projektets gång. Detta moment görs individuellt.
 5. Programredovisning. Innehåller två delar: demo och projektdokumentation.
  • Demo. Projektet ska till sist demonstreras på slutseminariet. Det ska då vara ett fungerande system och uppfylla kraven utifrån den kravspecifikation ni lämnade in ovan. Båda personerna i gruppen ska dessutom kunna svara på frågor kring uppbyggnaden av projektet. Demotillfället har obligatorisk närvaro.
  • Projektdokumentation. Kod och användarhandledning.

För utförligare instruktioner kring de olika momenten, se länkarna ovan till respektive moment. För en allmän beskrivning av projektets innehåll, se projektbeskrivningssidan.

Tänk på att anpassa rapporternas struktur till innehållet. Använd de rubriker som passar till det ni presenterar. En struktur med metod och resultat är till exempel inte lämpligt för dessa rapporter. Tänk även på att det tydligt ska framgå från rapporterna vem som har skrivit dem, samt vilket projekt det gäller. Alla rapporter ska lämnas in i något enkelt läsbart format, som till exempel pdf. Inga specialprogram ska krävas för att läsa dem.

Alla rapporter och kod skall redovisas via SVN. Maila även din handledare samt Jonas med URL när rapporter och kod är klara.

Betygskriterier

Programredovisningen ges betyg 3, 4 eller 5. Övriga rapporter betygssätts som G eller VG.

För totalbetyg på hela kursen gäller följande:

Totalbetyg Programredvisning Övriga moment
3 3 minst G på samtliga
4 4 Minst ett VG, övriga G
5 5 Minst två VG, varav ett på reflektionsrapporten, övriga G

Checklista för examinationen

Checklista för inlämnat material:
 • Är materialet inlämnat i tid?
 • Är alla delar inlämnade?
 • Uppfyller projektet/dokumenten de krav som återfinns på denna sida och i projektbeskrivningen?
 • Följer koden kodstandarden? Avvikelser ger rest.
 • Är koden enhetligt indenterad? Slarvig indentering ger omedelbart rest.
 • Är koden kommenterad enligt kodstandarden?
 • Är alla implementationskrav uppfyllda?
 • Beskriver kravspecifikation och designspecifikation tydligt uppgiften? Går det att använda kravspecifikationen för att diskutera och förstå projektet?
 • Uppfyller programmet kravspecifikationen?
 • Är klassdiagrammet fullständigt och ritat på ett tydligt och korrekt sätt?
 • Stämmer klassdiagrammet och koden överens?
 • Visar projektet på en god förståelse av kursen?

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-11-01