Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Examination


Distanstentamen under HT 2020

Tentamen i augusti 2020 går på distans. De som är anmälda till tentan kommer att få mer information via e-post ungefär en vecka innan. Tentaupplägget kommer att vara likt ordinarie tentaupplägg, men med vissa modifikationer. Räkna med att du behöver befinna dig någonstans där du kan vara ensam och med en bra internetuppkoppling.

Tentamen efter HT1 (i oktober-november) kommer kanske också att ges på distans. Finns möjligheten att genomföra en tenta på plats i vanlig ordning så kan även detta förekomma. Vi beslutar om detta längre fram i höst när mer information finns att tillgå.

UPG1 - Datorbaserade inlämningsuppgifter

Se närmre beskrivning på kursens sidor om OpenDSA.

DAT1 - Datortentamen

Tentan består av skriftliga frågor om användandet av datastrukturer och algoritmer. Upplägget kommer att vara detsamma som 2018, bortsett från att delen om OpenDSA är borttagen.

Genom att redovisa laborationerna innan de deadlines som finns på laborationssidan, samt genom att lösa de extrauppgifter som hör till föreläsningarna kan upp till fyra extrapoäng erhållas på tentan. Dessa extrapoäng räknas bara mot högre betyg, det vill säga att tentan måste vara godkänd utan extrapoäng oavsett hur mycket extrapoäng som har samlats in. Extrapoängen gäller också bara under det första ordinarie tentatillfället.

Gamla tentor

LAB1 - Laborationskurs

Se närmre beskrivning på kursens labbsidor.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.