Göm menyn

732G34 Statistisk analys av komplexa data

Examination

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2013-10-08
Betyg på hela kursen

Kursen examineras genom individuella laborationsrapporter för respektive delmoment. Varje rapport ger högst 20 poäng, varav minst 10 poäng ger G och minst 15 poäng ger VG. För betyget G på hela kursen krävs minst G på varje delmoment. För betyget VG på hela kursen krävs minst fyra VG och ett G på delmomenten.

Den som har fått U på någon (några) delmoment kan komplettera laborationsrapporten(rna) t.o.m. den 10/2 2014. Kontakta respektive lärare för att få mer specifika instruktioner. Är man inte godkänd efter detta har man tillfälle att göra nya uppgifter i de delar man inte är godkänd på. Nya uppgifter kan erhållas 2:e juni och lösningar lämnas in senast 9:e juni. Det är endast möjligt att komplettera upp till betyg G.