Göm menyn

729G15 Kognitiv modellering

Examination


Examinationen består av två delmoment:

 • Laborationer. På laborationerna kan man få U/G.
 • Salstentamen. På tentamen gäller graderade betyg, U/G/VG. Tentamen kommer att täcka material från kurskompendiet, samt kursboken (förord, inledning, samt kap 1-7), och kommer även att innehålla övningsfrågor från kursboken (kap 1-7).
 • Det kommer att finnas möjlighet att göra en frivillig uppgift (skriva ett debattinlägg) mot slutet av kursen, för att på detta sätt kunna tillgodoräkna sig extra poäng på tentamen. Den frivilliga uppgiften kan ge max. 3 extrapoäng på tentamen.

  Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

  Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

  Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

  Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

  Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

  Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

  Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

  För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

  Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.

  Hantering av disciplinärenden vid Linköpings universitet

  Sidansvarig: Rita Kovordanyi
  Senast uppdaterad: 2012-10-31