Göm menyn

TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering

Examination

Godkännande av labbar och betygsättningen av framförallt projektet i kursen bygger på uppvisad kunskap om fysisk interaktion med valda sensortekniken och gränssnitt drivna av mänsklig rörelse. Uppvisade labbar och projekt måste förstås omfatta ett arbete värd 6 hps tid.

För betygbedömning i kursen används höjd och komplexitet med avseende på stabil, lättförståelig, icke-trivial interaktion samt relevant och menigsfull feedback (er förståelse och kunskap för detta demonstrerat i presentationer och i kod). Detta kräver att ni sätter er in i den grundläggande natural UI / interaktions-problematiken.

All aktivitet kommer inte att leda till fler rader kod utan oftast mer testning och omdesign för att nå genomtänkta lösningar med höjd. Att ni försöker på bra sätt, men inte når hela vägen fram är bättre än att bli klar med något väldigt enkelt.

Det är inte viktigt för bedömningen att ha en stor mängd funktioner av repetitiv natur (av typen copy/paste).


I kursen ingår följande examinationsmoment:

LAB1 3 poäng - Laborationskurs med duggor

PRA1 3 poäng - Projektuppgift

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2017-11-20