Göm menyn

Minneslista inför licentiatexamen vid teknisk fakultet


Minst 12 t.veckor

Minst 8 t.veckor

Minst 6 t.veckor

Senast 3 t.veckor

Seminarie- dagen
1 t.vecka
efter examen

|

|

|

|

|

Anmälan

Registre-
ring avhandl

Det obligatoriska licentiatseminariet skall normalt hållas under terminstid, se Studiehandboken.
Veckoangivelser nedan syftar på terminsveckor.

I mycket god tid och minst 12 terminsveckor före licentiatseminariet

Förberedelse inför seminariet

Checklista på ansvarsfördelning inom labbet
OBS! Skriv ut & fyll i!!!! (Labledare/doktorand och adm tillsammans)

 • Handledaren
  • Kontaktar opponent och examinator med en förfrågan om deltagande i seminariet. Minst en av de två ska vara från annat lärosäte och båda parter ska vara disputerade. OBS jävsregler.
  • Skickar information till båda parter som bekräftelse på överenskommelsen
  • Handledaren har inte någon formell roll vid seminariet
 • Doktoranden
  • Kontrollerar tillsammans med handledaren, via sin doktorandportal, vilka kurser som finns införda i Ladok
  • Använder vid behov IDA:s mallar för avhandlingar
   OBS! Beslut om nya regler för omslaget - gäller alla doktorsavhandlingar vid LiU samt lic-avhandlingar
   LiU-tryck hjälper till med själva omslaget och har mall för detta.
  • Kontrollerar att de egna sidorna överensstämmer med ovanstående mallar
  • Kontaktar LiU-Tryck för att diskutera tryckning och deadlines
  • Kontaktar FU-kansliet för bokning av lokal för seminariet
   Undantagsvis kan framläggning ske vid annat universitet. Obligatoriskt är då att lokalen är öppen för allmänheten samt att möjlighet för videolänk finns.
  • Beställer lokal för eventuell förtäring och firande efter seminariet
   Undantag: Externa doktorander kontaktar sitt labb eller sin handledare istället
  • Kontaktar TUS för bokning av teknisk utrustning som behövs vid seminariet

Minst 8 terminsveckor före licentiatseminariet

Anmälan till seminariet

 • Doktoranden
  • Fyller i anmälan om sina och handledarens önskemål om seminariet
  • Lämnar ifylld anmälan till FU-kansliet samt kort cv och publikationslista med doktorandens insats
  • Fyller i, skriver under publiceringsöverenskommelsen (svenska - engelska) och skickar till E-press om e-publicering ska ske.
  • Skapar en URL (om publicering ska ske) genom att logga in i publiceringssystemet enligt instruktioner på E-press hemsida och spara uppgifterna.
 • FU-kansliet
  • Lämnar anmälan tillsammans med erforderligt underlag till prefekt för påskrift
  • Registrerar den påskrivna anmälan hos institutionens registrator
  • Skickar kopia pÃ¥ anmälan till TFK
  • Skickar kopia av anmälan till aktuell labb-administratör, handledare och doktorand
  • Registrerar avhandlingen på biblioteket

Minst 6 terminsveckor före licentiatseminariet

Tryckningsprocess

 • Doktoranden
  • Använder vid behov IDAs mallar för forskarutbildning enligt ovan och framställer på basis av uppgifter från disputationsanmälan, slutgiltigt abstract och tilldelade serienummer de obligatoriska sidor som skall ingå i alla avhandlingar samt avhandlingslista som FU-kansliet sammanställt
  • Skickar obligatoriska sidor (titelfram- och baksida, spikblad, abstract och acknowledgment) till FU-kansliet för påseende och kommentar, innan avhandlingen lämnas till tryckeriet
  • Fyller, i samråd med handledaren, i en beställningsblankett och skickar den till LiU-Tryck, tillsammans med avhandlingen. Blanketten anger minimum antal enligt institutionens bestämmelse. Observera även att färgsidor kostar extra och ska godkännas av kostnadsställeansvarig innan tryckning. Avhandlingen ska skickas via e-post i PDF-format. På beställningsblanketten finns även information om hur många avhandlingar som måste tryckas.
  • Om e-publicering skall ske - se till att registreringen av avhandlingen på www.ep.liu.se är slutförd.
 • LiU-Tryck
  • Tar fram ett provtryck för påseende och skickar till doktoranden
 • Doktoranden
  • Går igenom provtrycket (tidsram enligt överenskommelse med tryckeriet) och gör eventuella ändringar
  • Kontaktar därefter LiU-Tryck och ger OK för tryckning
   Kommentar: I och med doktorandens godkännande av provtrycket, belastas labbet med eventuella extrakostnader för ytterligare ändringar. Doktoranden ansvarar för eventuella justeringar både i form av errata-lista och justeringar direkt i avhandlingen.

Senast 3 terminsveckor före licentiatseminariet

Distribution av avhandlingen inom LiU

 • LiU-Tryck
  • Levererar enligt beställningsblanketten
  • Informerar doktoranden samt respektive labb-administratör att beställd upplaga har leverererats enligt beställningsblanketten
 • FU-kansliet
  • Distribuerar avhandlingen till opponent efter samråd med handledaren
  • Skickar 3 ex till HumSam-biblioteket
  • Skriver in seminariet i universitetets kalendarium
  • Exponerar avhandlingen vid avhandlingsträdet i E-huset
  • Arkiverar ett exemplar av den tryckta avhandlingen
  • Doktoranden fÃ¥r 5 ex
  • Fu-kansli behÃ¥ller 1 ex och resterande ex gÃ¥r till labbet inför framläggning och distribution enligt nedan
 • Doktoranden/Labbet
  • Distribuerar avhandlingen till handledare samt systerinstitutioner vid andra lärosäten eller motsvarande
  • Hanterar och distribuerar vid efterfrågan återstående exemplar som man kommer överens om inom labbet/divisionen

Dagen för licentiatseminariet

Checklista på ansvarsfördelning inom labbet
OBS! Skriv ut & fyll i!!!! (Labledare/doktorand och adm tillsammans)

Ansökan om examen

 • Doktoranden
 • FU-kansliet
  • Kompletterar ansökan med påskrivet intyg från handledaren att kursdelen är klar och avhandlingen presenterad samt kopia av påskriven Ladoklista "Alla läskurser klara"
  • Skickar examensansökan med bilagor till Examensenheten, Hus TERRA


Sidansvarig: Forskarstudierektor
Senast uppdaterad: 2017-04-12