Göm menyn

Minneslista inför licentiatexamen vid filosofisk fakultet


Minst 12 t.veckor

Minst 8 t.veckor

Minst 6 t.veckor

Senast 3 t.veckor

Seminarie- dagen
1 t.vecka
efter examen

|

|

|

|

|

Anmälan

Registre-
ring avhandl

Det obligatoriska licentiatseminariet skall normalt hållas under terminstid, se licentiatexamen.

I mycket god tid och minst 12 terminsveckor före licentiatseminariet

Förberedelse inför seminariet

Checklista på ansvarsfördelning inom labbet
OBS! Skriv ut & fyll i!!!! (Labledare/doktorand och adm tillsammans)

 • Handledaren
 • Doktoranden
  • Kontrollerar tillsammans med handledaren, via sin doktorandportal, vilka kurser som finns införda i Ladok
  • Använder vid behov IDA:s mallar för avhandlingar
  • Kontrollerar att de egna sidorna överensstämmer med ovanstående mallar
  • Kontaktar LiU-Tryck för att diskutera tryckning och deadlines
  • Beställer lokal för eventuell förtäring och firande efter seminariet
   Undantag: Externa doktorander kontaktar sitt labb eller sin handledare istället
  • Kontaktar TUS för bokning av teknisk utrustning som behövs vid seminariet

Minst 8 terminsveckor före licentiatseminariet

Anmälan till seminariet

 • Doktoranden
  • Kontaktar, efter överenskommmelse med handledaren, FU-kansliet angående önskemål om seminariet
  • Fyller i anmälan om sina och handledarens önskemål om seminariet
  • Lämnar ifylld anmälan till FU-kansliet
  • Skapar en URL (om publicering ska ske) genom att logga in i publiceringssystemet enligt instruktioner på E-press hemsida och spara uppgifterna.
  • Fyller i, skriver under publiceringsöverenskommelsen (svenska - engelska) och skickar till E-press om e-publicering ska ske
 • FU-kansliet
  • Skickar anmälan till FFK
  • Förvarar en kopia av anmälan inklusive kursutdrag
  • Skickar kopia till aktuell labbsekreterare, handledare och doktorand
  • Registrerar avhandlingen på biblioteket

Minst 6 terminsveckor före licentiatseminariet

Tryckningsprocess

 • Doktoranden
  • Använder vid behov IDAs mallar för forskarutbildning och framställer på basis av uppgifter från licentiatanmälan, slutgiltigt abstract och tilldelade serienummer de obligatoriska sidor som skall ingå i alla avhandlingar
  • Skickar obligatoriska sidor (titelfram- och baksida, spikblad, abstract och acknowledgment) till FU-kansliet för påseende och kommentar, innan avhandlingen lämnas till tryckeriet
   OBS spikbladet ska ha fram- och baksida, med svensk respektive engelsk version av abstract och övriga uppgifter
  • Fyller, i samråd med handledaren, i en beställningsblankett och skickar den till LiU-Tryck, tillsammans med avhandlingen. Avhandlingen ska skickas via e-post i PDF-format. På beställningsblanketten finns även information om hur många avhandlingar som måste tryckas.
  • Om e-publicering skall ske - se till att registreringen av avhandlingen på www.ep.liu.se är slutförd.
 • LiU-Tryck
  • Tar direkt fram en provtryck för påseende och skickar till doktoranden
 • Doktoranden
  • Går igenom provtrycket och gör eventuella ändringar inom ett dygn
  • Kontaktar direkt LiU-Tryck och ger OK för tryckning
   Kommentar: I och med doktorandens godkännande av provtrycket belastas labbet med eventuella extrakostnader för ytterligare ändringar. Doktoranden ansvarar för eventuella justeringar både i form av errata-lista och justeringar direkt i avhandlingen.

Senast 3 terminsveckor före licentiatseminariet

Distribution av avhandlingen inom LiU

 • LiU-Tryck levererar:
  • Levererar enligt beställningsblanketten
  • Informerar doktoranden samt respektive labb-administratör att beställd upplaga har leverererats enligt beställningsblanketten
 • FU-kansliet
  • Distribuerar avhandlingen till opponent och granskningskommitté efter samråd med handledaren
  • Lämnar 2 ex av avhandlingen till FFK, hus Origo
  • Skriver in seminariet i universitetets kalendarium
  • Exponerar avhandlingen i IDAs gemensamma monter
  • Arkiverar ett exemplar av den tryckta avhandlingen
  • Placerar resterande exemplar av avhandlingen i avsedd bokhylla utanför FU-kansliet
 • Doktoranden/Labbet
  • Distribuerar avhandlingen till handledare samt systerinstitutioner vid andra lärosäten eller motsvarande
  • Hanterar och distribuerar vid efterfrågan återstående exemplar som man kommer överens om inom labbet/divisionen

Dagen för licentiatseminariet

Checklista på ansvarsfördelning inom labbet
OBS! Skriv ut & fyll i!!!! (Labledare/doktorand och adm tillsammans)

Ansökan om examen

 • Doktoranden
 • FU-kansliet
  • Kompletterar ansökan med påskrivet intyg från handledaren att kursdelen är klar och avhandlingen presenterad samt kopia av påskriven Ladoklista "Alla läskurser klara"
  • Skickar examensansökan med bilagor till TEXAS, Hus Origo


Sidansvarig: Forskarstudierektor
Senast uppdaterad: 2017-04-12