Gm menyn

Minneslista inför doktorsexamen vid teknisk fakultet

Framläggningen kan bara ske inom terminstid, se Studiehandboken.

Veckoangivelser nedan syftar oftast på terminsveckor

*= Tvingande åtgärd inom angiven tidsram enligt tekniska fakultetens regelverk för disputationer


Minst 14 veckor

Minst 12 veckor

Minst 8 veckor

Drygt 3 veckor

Senast 3 veckor

Direkt efter spikning
Disputa-
tions-
dagen

Direkt
efter dispu-
tation


|

|

|

|

|

|

|

Anmälan
FuN möte
Registre-
ring avhandl

I mycket god tid och minst 14 veckor före disputation

Förberedelse inför disputation

Checklista på ansvarsfördelning inom labbet
OBS! Skriv ut & fyll i!!!! (Labledare/doktorand och adm tillsammans)

 • Handledaren
  • Kontaktar opponent och betygsnämnd med en förfrågan om deltagande i disputation. Observera att disputationer på institutionen inte får sammanfalla i tid.
  • Skickar Guidelines till opponent och betygsnämnd. I samband med utskicket kommer handledaren även överens med opponenten om hans/hennes roll och uppdrag vid disputationsakten. Viktigt att vara överens om vem som presenterar (respondent, opponent eller båda) och hur lång presentationen ska vara.
  • Skickar till opponent och betygsnämnd tidigare publikationer eller utkast till avhandlingen (draft av thesis).
 • Doktoranden
  • *Kontrollerar tillsammans med handledaren, via sin doktorandportal, att alla kurser är klara för att kunna disputera
  • Använder vid behov IDA:s mallar för avhandlingar
   OBS! Beslut om nya regler för omslaget - gäller alla doktorsavhandlingar vid LiU
   LiU-tryck hjälper till med själva omslaget och har mall för detta.
  • Kontrollerar att de egna sidorna överensstämmer med ovanstående mallar
  • Vid behov anlita en språkgranskare - regleras via ramavtal
  • Kontaktar LiU-Tryck för att diskutera tryckning och deadlines
  • Kontaktar FU-kansliet för bokning av lokaler för disputationen
  • Beställer lokal för eventuell förtäring och firande efter disputationsakten
   Undantag: Externa doktorander kontaktar sitt labb eller sin handledare istället
  • Kontaktar TUS för bokning av teknisk utrustning som behövs vid disputationen

Minst 12 veckor före disputation

Anmälan till disputation

 • Handledaren initierar anmälningsprocessen
 • FU-kansliet
  • Skriver anmälan om önskemål om disputation till fakulteten på basis av de uppgifter som handledaren och doktoranden lämnat
  • Gör utdrag ur forskarladok över alla inrapporterade kurser
 • Doktoranden
  • Fyller i, skriver under publiceringsöverenskommelsen (svenska - engelska) och skickar till E-press
  • Skapar en URL (om publicering ska ske) genom att logga in i publiceringssystemet enligt instruktioner på E-press hemsida och spara uppgifterna.
 • Doktoranden skickar elektroniskt till FU-kansliet
  • Sammanfattning av avhandlingen enligt fakultetens beslut (obs även populärvetenskaplig på svenska)
  • Förteckning över ingående publikationer
  • Adresslista över betygsnämnd och opponent
  • Kopia av överenskommelsen med E-press
 • Doktoranden
  • Skriver under disputationsanmälan
 • Handledaren
  • Skriver under disputationsanmälan
 • FU-kansliet skickar
  • *Anmälan med erforderliga bilagor till TFK samt på papper underskriven anmälningsblankett och överenskommelse med E-press.
  • Kopia av anmälan till aktuell labb-administratör, handledare och doktorand (elektroniskt)

Fu-nämndens möte

 • Fu-nämnden
  • Kallar handledaren till ett möte (Beslutsbrev från TFK distribueras efter spikning, se pkt "Direkt efter spikning")
  • Distribuerar protokollsutdrag via e-post till handledare, opponent, betygsnämnd och FU-kansli

Registrering av avhandlingen

 • FU-kansliet
  • Registrerar avhandlingen på biblioteket
  • Meddelar doktoranden de serienummer avhandlingen tilldelats och skall förses med

Minst 8 veckor före disputation (senast 4 veckor innan spikning)

Förhandsgranskning och material

 • Doktoranden
  • Förser betygsnämnden med kopior av alla artiklar som ingår i avhandlingen. Om monografi, förses betygsnämnden med ett utkast av manuskriptet. (Material skickas även till tekniska fakulteten (fun.lith@liu.se). Tänk på att opponenten också behöver materialet i god tid.
  • Förhandsgranskning av avhandlingar (ersätter IDAs tidigare "rek text"), se kapitel 6.3 §14 i Studiehandboken

Tryckningsprocess

 • Doktoranden
  • Använder vid behov IDAs mallar för forskarutbildning och framställer på basis av uppgifter från disputationsanmälan, slutgiltigt abstract och tilldelade serienummer de obligatoriska sidor som skall ingå i alla avhandlingar samt avhandlingslista som FU-kansliet sammanställt (denna lista tillställs doktoranden när FU-kansliet granskat de obligatoriska sidorna)
  • Skickar obligatoriska sidor (omslag, titelfram- och baksida, spikblad, abstract, populärvetenskaplig sammanfattning (på svenska!) och acknowledgment) till FU-kansliet för påseende och kommentar, innan avhandlingen lämnas till tryckeriet
  • Fyller, i samråd med handledaren, i en beställningsblankett och skickar den till LiU-Tryck, tillsammans med avhandlingen. Observera även att färgsidor kostar extra och ska godkännas av kostnadsställeansvarig innan tryckning. Avhandlingen ska skickas via e-post i PDF-format. På beställningsblanketten finns även information om hur många avhandlingar som måste tryckas.
  • Om e-publicering skall ske - se till att registreringen av avhandlingen på www.ep.liu.se är slutförd.
 • LiU-Tryck
  • Tar fram ett provtryck och skickar till doktoranden
 • Doktoranden
  • Går igenom provtrycket (tidsram enligt överenskommelse med tryckeriet) och gör eventuella ändringar
  • Kontaktar därefter LiU-Tryck och ger OK för tryckning samt meddelar att två ex ska förborras..
   Kommentar: I och med doktorandens godkännande av provtrycket, belastas labbet med eventuella extrakostnader för ytterligare ändringar. Doktoranden ansvarar för eventuella justeringar både i form av errata-lista och justeringar direkt i avhandlingen.
  • Kontakta Margareta Johansson, telefon 013-282398 för att boka tid hos dekanus Ulf Nilsson (alt prodekanus Magnus Borga) för påskrift av avhandlingen ("Må spikas!"). Mötet med dekanus måste hållas minst tre veckor före framläggning och avhandlingen ska vara tryckt.

Drygt 3 veckor före disputation

Distribution av avhandlingen inom LiU och påskrift "Må spikas"

 • LiU-Tryck
  • Levererar enligt beställningsblanketten (normalt till IDAs kontorsförråd)
  • Informerar doktoranden samt respektive labb-administratör att beställd upplaga har leverererats enligt beställningsblanketten
 • Biblioteket
  • Skickar bekräftelse på mottagandet till FU-kansliet
 • Doktoranden
  • Om avhandlingen inte publiceras på LiU E-press, ska spikbladet skickas (helst som pdf-fil) till biblioteket (Bo Jernberg)
 • FU-kansliet
  • Skriver ett brev om att institutionen mottagit avhandlingen i erforderligt antal exemplar enligt fakultetens beslut, se Studiehandboken
  • Registrerar leveransbekräftelsen från biblioteket

Senast 3 veckor före disputation

Spikning och kalendarium

 • Doktoranden
  • Via FU-kansliet får doktoranden 3 ex (inkl de förborrade) av avhandlingen samt leveransbekräftelse från biblioteket och brev från FU-kansliet, att ta med till mötet med dekanus, se ovanstående punkt
  • Lämnar följande till Forskarutbildningsnämndens handläggare, Maria Mitradjieva: ett exemplar av avhandlingen, brevet och leveransbekräftelse. Går därefter till mötet med dekanus, med två förborrade ex
  • Hämtar hammare och spik hos Maria Mitradjieva. efter mötet och lämnar samtidigt ett påskrivet ex av avhandlingen
  • *Spikar, efter överenskommelse med handledaren, påskriven avhandling utanför sal C 2, hus C (karta)
   • Om doktoranden ej är närvarande genomför handledaren spikningen
  • Skickar e-post till till FU-kansliet och meddelar att avhandlingen är spikad
 • FU-kansliet
  • *För in informationen om disputationen i universitetets kalendarium
  • Annonserar med mail till IDA
 • Doktoranden
  • Lägger in nyheten i IDAs nyhetsarkiv, dels en kort presentation på 4-5 rader som visas på IDAs externa hemsida på både engelska och svenska, dels den populärvetenskapliga sammanfattningen som lång text.

Direkt efter spikning

Distribution av avhandlingen

 • FU-kansliet
  • Skickar avhandlingen samt guidelines till opponent och betygsnämnd
  • Exponerar avhandlingen i IDAs gemensamma monter
  • Arkiverar ett exemplar av den tryckta avhandlingen
  • Placerar resterande exemplar av avhandlingen i avsedd bokhylla utanför FU-kansliet
 • Doktoranden/Labbet
  • Distribuerar avhandlingen till handledare samt systerinstitutioner vid andra lärosäten eller motsvarande
  • Hanterar och distribuerar vid efterfrågan återstående exemplar som man kommer överens om inom labbet/divisionen
  • Den forskarstuderande behåller minst 10 exemplar

Disputationsdagen

Disputationsakt - Betygsnämndens möte - Kringarrangemang

Checklista på ansvarsfördelning inom labbet
OBS! Skriv ut & fyll i!!!! (Labledare/doktorand och adm tillsammans)

 • FU-kansliet
  • Skriver disputationsprotokoll
  • Ger protokollet till ordföranden före disputationsakten
 • Ordförande vid disputationen (som normalt är huvudhandledare)
  • Öppnar disputationen enligt fakultetens föreskrifter, se Studiehandboken
 • Handledaren ser till att
  • Betygsnämnden träffas i den lokal som FU-kansliet bokat för mötet
  • Fakultetens föreskrifter för mötet följs, se Studiehandboken
 • FU-kansliet
  • Skickar det påskrivna protokollet till registrator

Direkt efter disputation

Ansökan om examen

 • Doktoranden
  • Skickar ifylld examensansökan till FU-kansliet (utan bilagor)
  • Mailar FU-kansli och talar om ny adress och arbetsplats om byte sker (ALUMNI)
  • Blir därefter inbjuden till promovering innevarande termin eller nästa, beroende på framläggningsdatum. För detta ändamål finns hattar att låna, kontakta FU-kansliet om detta skulle bli aktuellt.
 • FU-kansliet
  • Kompletterar ansökan med påskrivet intyg från handledaren att kursdelen är klar och avhandlingen presenterad samt kopia av påskriven Ladoklista "Alla läskurser klara"
  • Skickar examensansökan med bilagor till Examensenheten, Hus TERRA

Sidansvarig: Forskarstudierektor
Senast uppdaterad: 2017-04-13