Hide menu

WEBBLÄTTLÄST

Rangordning av webbsidor efter läsbarhet

Prototyper


Syftet med projektet är att göra textuell information på internet lättare tillgänglig för personer som har problem att läsa och förstå svenska. Genom att rangordna texter efter hur lättlästa de är kan dessa personer välja att prioritera att läsa de texter som är lättast att läsa utifrån olika kriterier. Projektet avser att utveckla teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att man kan välja den text som är enklast att läsa givet de sökfrågor som ställts till en sökmotor. De tekniker som utvecklas kommer att enkelt kunna anpassas till olika läsbarhetsmått, användargrupper och texttyper. Tekniken är tänkt att bli såväl webbläsare- som sökmotoroberoende.

Syftet är att göra det möjligt att rangordna texter utifrån olika läsbarhetsmått, inte att utveckla en rangordning för alla texttyper och lässvårigheter. Vilka läsbarhetsmått som bäst mäter hur lättläst en text är är fortfarande inte helt utrett och projektets lösning kommer därför att använda ett antal läsbarhetsmått och kombinationer av dessa. De programmoduler som utvecklas görs publikt tillgängliga och kan användas av läsbarhetsforskare för att studera vilka mått som skall användas för olika typer av lässvårighet. Vidare kommer de att enkelt kunna anpassas till nya läsbarhetsmått.

Användarcentrerad utveckling

Projektet Webblättläst tillämpar ett användarcentrerat arbetssätt, för att i största möjliga mån tillgodose användarnas behov och mål. Specifikt innebär det att genom skissning, prototypning och användarstudier specificera vilka syften tjänsten bör fylla för olika personer i olika sammanhang. Därtill utreds hur tjänsten ska utformas med avseende på önskvärda brukskvaliteter och sammansättning av funktioner och innehåll, samt användarupplevelse och sammansättning av tjänstens beteenden och form.

För att uppnå detta har personer ur de tilltänkta målgrupperna intervjuats, och dessa intervjuer har sedan analyserats för att skapa så kallade personor. En persona är en fiktiv karaktär som representerar en viss typ av beteenden som observerats hos användarna. Om ett antal användare har uppvisat liknande beteende kan dessa representeras i en persona, som får ett eget namn och bakgrundshistoria. Denna fiktiva användare ökar projektgruppens empati för de verkliga användarna och sammanfattar på ett lättförståeligt sätt de olika beteenden som målgruppen uppvisar.

Till varje persona skrivs scenarier som beskriver hur personan använder produkten eller tjänsten. Till Webblättlästs personor finns flera scenarier, eftersom det inte är bestämt vilken typ av tjänst som ska utvecklas. Att ha flera olika scenarier kan underlätta det valet, då fördelar och nackdelar med olika alternativ framträder tydligare.

Dessa personor är baserade på fjorton intervjuer, 20-30 minuter långa. De förväntade målgrupperna är personer läs- och skrivsvårigheter, personer som inte har svenska som modersmål, samt barn i grundskolan och deras lärare. I den sista målgruppen intervjuas endast lärare. Personorna är också baserade på andra källor som rapporter och publicerade intervjustudier.

Personorna och scenariernas struktur är baserade på formulär som skapats av Mattias Arvola.

Personor och scenarier framtagna i projektet:
  • Kort sammanfattning av alla fyra personor som använts
  • Två fullständiga personor med scenarier:
    • Bao Li studerar sista terminen på masterprogrammet i computer science. Han är 24 år gammal från Kina. Li pratar mycket bra engelska, och kan samtala på svenska så länge det inte går för fort eller dialekten är för svår. Han kan även läsa lättare texter på svenska, men eftersom han är duktig på engelska använder han oftast det när han söker information.
    • Frida Frida har dyslexi, är 24 år gammal och läser psykologprogrammet i Linköping.

Mallar för koncept och personaanlys

Rapporter


Projektet finansieras av Internetfonden och Santa Anna IT Research Institute AB.

Projektledare: Arne Jönsson
Projektmedlemmar: Peder Abrahamsson, Mattias Arvola, Henrik Danielsson, Katarina Heimann Mühlenbock, Allan Holmström, Sture Hägglund, Maja Schylström, Christan Smith, Sofia Klasson, Christoffer Olsson, Johan Sjöholm

Page responsible: Webblättläst
Last updated: 2017-03-01